Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne

Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne

Kultura zaangażowana nierozerwalnie wiąże się także z polityką. W tym kontekście określenie to można pojmować przynajmniej na trzy sposoby. Z jednej strony, jako działania propagandowe w danym systemie politycznym, wykorzystywane przez władzę do manipulowania społeczeństwem. Z drugiej strony, jako działania opozycyjne ze strony społeczeństwa, mające na celu walkę z systemem lub jego większymi czy też mniejszymi niedoskonałościami. W obu powyższych przykładach występuje silne zaangażowanie zarówno władzy, jak i obywateli (społeczeństwa). Sztuka staje się więc narzędziem w polityce, nośnikiem określonych idei i wartości, sposobem artykulacji interesów poszczególnych uczestników gry politycznej. Z trzeciej strony kultura zaangażowana przejawia się poprzez wszelkiego rodzaju wydarzenia czy postaci historyczne, które stają się inspiracją do szerszej dyskusji poprzez sztukę i w sztuce. W tym przypadku zaangażowanie w „walkę” z kimś lub czymś jest mniejsze, to raczej forma opowieści, narracja obserwatora, a nie osoby zaangażowanej. Autorzy niniejszego tomu mają pełną świadomość, iż proponowana przez nich publikacja stanowi jedynie minimalną część dorobku nauk humanistycznych i społecznych od wielu lat analizujących różnorodne przejawy szeroko postrzeganej kultury zaangażowanej. Jednocześnie jednak żywią przekonanie, iż wobec dynamicznych przekształceń rzeczywistości jest to wciąż kropla w morzu potrzeb. Stąd też bierze się nasza nadzieja, iż monografia ta będzie ciekawym, wartościowym i potrzebnym uzupełnieniem dotychczasowych dyskusji dotyczących tematu, który poruszyliśmy w prezentowanym...