Prawne i kryminologiczne aspekty paserstwa w polskim prawie karnym i wykroczeń

Prawne i kryminologiczne aspekty paserstwa w polskim prawie karnym i wykroczeń

W pierwszych rozdziałach pracy została zaprezentowana historia paserstwa, z uwzględnieniem etiologii przestępstwa i jego rozwoju na terenie kontynentalnej oraz wyspiarskiej Europy. Zwrócenie uwagi na powstały od podstaw system prawa precedensu – commmon law – obrazuje odmienne podejście do prawa karnego, przy jednoczesnym pozostawieniu założeń opisu przestępstwa znanego z kontynentalnej kultury prawa karnego. W dalszej części pracy zwrócono uwagę na historię polskiego ustawodawstwa karnego. Polityczny podział ustroju państw bloku wschodniego po zakończonej drugiej wojny światowej miał swoje podłoże również w tworzeniu się prawa karnego na ziemiach polskich. Prawodawstwo karne PRL kładło nacisk na wzmocnioną ochronę mienia społecznego kosztem ochrony mienia prywatnego. Okres obowiązywania k.k. z 1969 r. obrazował osłabienie funkcji prawa karego, w szczególności funkcji nullum crimen sine lege. Zmiany ustrojowe państwa na początku lat 90. ubiegłego stulecia zapoczątkowały wzmożone prace nad nowym prawodawstwem karnym. Po blisko 30-letnim obowiązywaniu k.k. z 1969 r. nastąpiła zmiana przepisów karnych za sprawą wejścia w życie obecnego k.k. w 1998 r. Zmiany w normatywnym kształcie przestępstwa paserstwa zostały dokonane przez legislatora, generalnie tylko w stronie podmiotowej czynu. Współczesna penalizacja paserstwa ewaluowała w stosunku do jego pierwotnego brzmienia między innymi pod względem form zjawiskowych przestępstwa, wprowadzając karalność paserstwa programu komputerowego, przypadek mniejszej wagi oraz nieumyślność. Ustawodawca wprowadził również typ kwalifikowany paserstwa w przypadku znacznej wartości przedmiotu wykonawczego czynu. W dalszej części pracy wnikliwie przeanalizowano dotychczasową wykładnię przepisów prawa z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego na przestrzeni ubiegłych lat. Intencją autora było dogłębne zbadanie egzegezy występku paserstwa również w ramach czynu przepołowionego. Paserstwo posiada swój odpowiednik także w kodeksie wykroczeń w art. 122, który różni się od ujęcia karnego w przedmiocie czynności wykonawczej oraz źródle jego pochodzenia. W...