Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu

Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu

Historia współczesna stoi pod znakiem transformacji natury technicznej i organizacyjnej, a także fundamentalnych przemian ludzkiej świadomości i tożsamości. Nie można już powstrzymać programów naukowych zmierzających do uczynienia z homo sapiens istot innego, doskonalszego rodzaju. Przeobrażenia te będą tak głębokie, że podadzą w wątpliwość pojęcia: ‘człowiek’, ‘człowieczeństwo’, ‘ludzkość’. Do roku – być może – pierwszych kilku ludzi na świecie osiągnie stan ‘nieśmiertelności’, a przekonanie o naszej ludzkiej wyjątkowości, znajdującej się poza zasięgiem sztuczne inteligencji, zamieni się już tylko w pobożne życzenie. Nikt tak naprawdę nie wie, czy wizja przyszłości przedstawiana przez przedstawicieli nurtu filozoficznego – transhumanizmu – rzeczywiście się spełni, a jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakich prognozowanych obszarach. Jedno jest natomiast pewne: czy nam się to podoba, czy nie, nasza cywilizacja znajduje się już na trajektorii obranej przez transhumanizm. dr hab. Renata Tomaszewska, prof....
Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?

Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?

Badacze od dawna poszukują zarówno odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest kompromis pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym, jak i dążą do ustalenia, jakie warunki są konieczne do jego osiągnięcia. Czy jest on pożądany, czy też może nie należy do niego dążyć? Czy i jakie znaczenie ma synergia pomiędzy aktywnością zawodową i życiem osobistym dla pracy w sensie ekonomicznym (zorientowanej na zysk) i w wymiarze personalistycznym (zorientowanym na człowieka)? Takich pytań jest wiele, jednoznacznych odpowiedzi wciąż nie ma. Dobrze więc, że autorka podjęła wysiłek kompleksowego opracowania na ten temat (…). Jest to wielowątkowe i wnikliwe studium, zawierające dojrzałe, pogłębione rozważania teoretyczne, a także omówienie wnikliwych ogólnopolskich badań empirycznych (…). Ma ono charakter interdyscyplinarny; może być wykorzystane przez badaczy wielu dziedzin nauki, a także mogą je z dużym pożytkiem wykorzystać w swojej działalności menedżerowie i pracownicy HR. Z recenzji prof. zw. dra hab. Zdzisława Wołka Prowadzone przez autorkę analizy i prezentowane wyniki badań bez wątpienia należą do współczesnej pedagogiki pracy, subdyscypliny widzianej przez pryzmat humanistyczny, jak i personalistyczny. Wszak tylko człowiek pracuje (…). Podjęta problematyka stanowi ważny obiekt badań, nie tylko jednak w pedagogice pracy (…). Transgresyjny i wielowymiarowy rozwój osobisty jest uwarunkowany charakterem aktywności człowieka. Pytaniem ważnym jest, na ile w biegu życia jednostka potrafi znajdować rozwiązania zapewniające względną równowagę pomiędzy poszczególnymi obszarami życia. Czym kierują się ludzie w poszukiwaniu racjonalnego rozwiązania? (…). Przyjęcie przez autorkę aspektu transdyscyplinarnego oznacza, że podejmowane badania mają charakter badań systemowych. Jest to bardzo szerokie podejście, eksplikowane na wiele sposobów, które znajdują swoje praktyczne, wielostronne i zróżnicowane zastosowanie (…). Wyniki analiz teoretycznych i empirycznych ukazują złożony i nie w pełni dojrzały obraz człowieka pracującego....
Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy

Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy

Edukacja jest integralną, a zarazem autonomiczną częścią systemu społeczno-gospodarczego. W związku z tym oczekiwania i potrzeby rynku pracy powinny być ważnym jej wyznacznikiem. Celem edukacji, bez względu na jakim etapie życia jest ona realizowana, powinno być przygotowanie jednostki do zatrudnienia na szybko zmieniającym się, nieprzewidywalnym rynku pracy. Z pojęciem rynku pracy ściśle wiąże się pojęcie pracy w ujęciu pracy zawodowej. Rację przyznać można A. Giddensowi, który pisze, że „przyszłość przeważającej większości ludzi zależeć będzie bezpośrednio od ich powodzenia w życiu zawodowym”. A powodzenie to z kolei zależy od kwalifikacji i kompetencji przez nich posiadanych. Drogą do nich wiodącą jest z kolei edukacja, w tym głównie edukacja zawodowa. Dlatego mówić należy o edukacji zorientowanej na rynek pracy. Zbliżeniu edukacji i rynku pracy sprzyja rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza – tworzona, poddawana dystrybucji i wdrażana do praktyki – staje się określonym produktem, niezależnym bytem, stanowiącym podstawę rozwoju świata. Wskazane płaszczyzny stanowiły podstawę do podjęcia pogłębionej refleksji naukowej nad edukacją przyszłości zorientowaną na rynek pracy, czego efektem stała się prezentowana monografia. W przedkładanej Czytelnikowi książce zainicjowano problemy: kierunków rozwoju edukacji XXI wieku, relacji edukacji z rynkiem pracy, a także perspektyw szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych. Podjęte w poszczególnych częściach zagadnienia tematyczne tworzą zbiór interdyscyplinarnych zagadnień, dla których centralną kategorią rozważań pozostaje edukacja dla przyszłości oraz jej orientacja na rynek pracy. Poruszona problematyka wpisuje się w dyscyplinę naukową – pedagogikę, w tym szczególnie w subdyscyplinę – pedagogikę pracy. To właśnie w ramach pedagogiki pracy poruszane są zarówno rozważania teoretyczne, jak i podejmowane są badania empiryczne dotyczące wzajemnych relacji między edukacją a rynkiem pracy. Niewątpliwie spoiwem łączącym oba te światy jest...
Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

Pedagogika pracy to jedna z tych subdyscyplin pedagogicznych, która rozwija się dynamicznie, uzyskując powszechne uznanie wśród pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk. Co więcej, będąc znaczącym składnikiem nauk pedagogicznych, nie znajduje się ona w sztucznej opozycji do innych dyscyplin i można wręcz uznać, że stała się obszarem uprawiania teorii ściśle zintegrowanych zarówno z naukami pedagogicznymi, jak i naukami o pracy. Pomiędzy pedagogiką pracy i innymi dyscyplinami i subdyscyplinami naukowymi występują wspólne zakresy badawcze. Z dorobku wielu z nich dziedzina ta korzysta, ale też wnosi określone wartości. Wśród nauk pedagogicznych, których związek z pedagogiką pracy jest szczególnie akcentowany, wymienić należy przede wszystkim teorię wychowania, historię oświaty i wychowania, dydaktykę, pedagogikę społeczną, andragogikę. Z kolei wśród nauk o pracy na podkreślenie zasługują filozofia pracy, psychologia pracy, socjologia pracy, prakseologia. W ostatnim czasie wspólne problemy badawcze ma pedagogika pracy także z naukami o zarządzaniu, szczególnie o zarządzaniu zasobami ludzkimi, dlatego poszczególne zagadnienia z jej zakresu zamieszczone w niniejszym opracowaniu omawiane są także przez przedstawicieli innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych. Nie wydaje się to niczym szczególnym. W czasach, kiedy interdyscyplinarność w badaniach naukowych jest silnie akcentowana, tego typu podejście jest w pełni uzasadnione. Właśnie dlatego w niniejszej publikacji zamieszczono opracowania autorów reprezentujących różne subdyscypliny pedagogiczne, jak i inne dyscypliny naukowe. Różnorodność punktów widzenia sprawia, że poszczególne teksty stanowią niezwykle nowoczesne i autorskie podejście do...
Relacje. Praca – życie pozazawodowe

Relacje. Praca – życie pozazawodowe

Najważniejszym wyznacznikiem synergii w relacjach pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym jest ich równowaga, stanowiąca część równowagi życiowej. Równowaga życiowa ma charakter systemowy, co oznacza, że składa się na nią dodatni bilans różnych wymiarów egzystencji człowieka, a jej zachwianie między poszczególnymi sferami może spowodować destabilizację i dezintegrację wraz z wszystkimi konsekwencjami tego nienaturalnego, przynajmniej dotychczas, dla jednostki stanu. Dokonujące się dynamicznie zmiany cywilizacyjne nie sprzyjają zachowaniu optymalnych i zrównoważonych proporcji między różnymi segmentami naszej egzystencji. Dzisiejsza rzeczywistość sprzyja pogłębianiu problemów z zachowaniem synergii obu wskazanych sfer życia, co uwidacznia się w postaci konfliktu i postrzegania ich jako przeciwstawnych sobie nawzajem. Szczególnie zauważalne jest w ostatnim czasie narastające zawłaszczanie przez pracę sfery osobistej jednostki, co przyczynia się do powstawania zaburzeń w zakresie jej rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Wymagania pracy zawodowej coraz intensywniej łączą się i przenikają z aktywnością pozazawodową, dlatego też coraz częściej podnoszoną kwestią jest budowanie równowagi między tymi dwoma obszarami biografii. Wydaje się, iż zagadnienie to stanowi ważny obszar problemowy nauk społecznych i powinno być analizowane w powiązaniu z ideą zrównoważonego rozwoju, zarówno w jej wymiarze jednostkowym, jak i globalnym. W niniejszej książce, uwzględniając fakt, iż celem zrównoważonego rozwoju jest podnoszenie jakości życia, zarówno w aspekcie społeczno-gospodarczym, jak i indywidualnym, przyjęto założenie, iż równowaga pomiędzy pracą a sferą pozazawodową, jako ważny element jakości pracy i tym samym składnik ogólnej jakości życia, może stanowić „drogę” do zrównoważonego rozwoju...
Professional education in the context of knowledge based economy

Professional education in the context of knowledge based economy

Książka (w języku angielskim) dotyczy relacji między edukacją zawodową a gospodarką opartą na wiedzy. Publikacja składa się z trzech głównych części, które dotyczą: wyzwań cywilizacyjnych i edukacji zawodowej, kierunków rozwoju edukacji zawodowej w nowych warunkach gospodarczych i edukacji dorosłych rozpatrywanych w kontekście tworzenia nowej gospodarki.   […]praca ma charakter interdyscyplinarny. Dotyczy relacji występujących między edukacją zawodową a gospodarką opartą na wiedzy. Relacje te mają cechy sprzężenia zwrotnego – co akcentują autorzy poszczególnych tekstów. Całość pracy jest podzielona na trzy wzajemnie uzupełniające się części. Dotyczą one: wyzwań cywilizacyjnych i edukacji zawodowej, kierunków rozwoju edukacji zawodowej w nowych warunkach gospodarczych i edukacji dorosłych, rozpatrywanej w kontekście tworzenia nowej gospodarki […]. Chciałbym jeszcze raz podkreślić jej interdyscyplinarny charakter (nauki o pracy), a także umiejętne łączenie teorii z wynikami badań i danymi statystycznymi. W rezultacie powstała praca interesująca i aktualna, uwzględniająca tendencje zmian gospodarczych i ich wpływu na proces edukacji zawodowej. Przedstawione teksty są oryginalne, dotyczą realnych problemów gospodarczych i wyzwań stojących przed modernizującym się systemem edukacji zawodowej. Z pełnym przekonaniem rekomenduję ją do druku. Z recenzji prof. zw. dra hab. Stefana M....
Edukacja w zakładzie pracy w perspektywie organizacji uczącej się

Edukacja w zakładzie pracy w perspektywie organizacji uczącej się

W prezentowanej książce nawiązując do teorii organizacji ukazano edukację w zakładzie pracy w kontekście rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się. W publikacji zaakcentowano te właściwości zakładu pracy jako podmiotu działalności ekonomicznej, które są istotne dla tworzenia wartości pedagogicznych, w tym wartości...