Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu

Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu

Historia współczesna stoi pod znakiem transformacji natury technicznej i organizacyjnej, a także fundamentalnych przemian ludzkiej świadomości i tożsamości. Nie można już powstrzymać programów naukowych zmierzających do uczynienia z homo sapiens istot innego, doskonalszego rodzaju. Przeobrażenia te będą tak głębokie, że podadzą w wątpliwość pojęcia: ‘człowiek’, ‘człowieczeństwo’, ‘ludzkość’. Do roku – być może – pierwszych kilku ludzi na świecie osiągnie stan ‘nieśmiertelności’, a przekonanie o naszej ludzkiej wyjątkowości, znajdującej się poza zasięgiem sztuczne inteligencji, zamieni się już tylko w pobożne życzenie. Nikt tak naprawdę nie wie, czy wizja przyszłości przedstawiana przez przedstawicieli nurtu filozoficznego – transhumanizmu – rzeczywiście się spełni, a jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakich prognozowanych obszarach. Jedno jest natomiast pewne: czy nam się to podoba, czy nie, nasza cywilizacja znajduje się już na trajektorii obranej przez transhumanizm. dr hab. Renata Tomaszewska, prof....
Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji

Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji

Z jednej strony współczesne syndromy zjawisk cywilizacyjnych kształtują tzw. NOWĄ PRACĘ. Zmieniają się bowiem jej istota i sposoby wykonywania. Z drugiej strony pojawia się pytanie, jak sprawić, aby edukacja przygotowywała do życia w przyszłości – w warunkach NOWEGO MILLENIUM; do świata, który dziś jeszcze nie istnieje; do wykonywania zawodów, których jeszcze nie ma? Jak ma ona wyposażać w kompetencje przyszłości? Czy to jest w ogóle możliwe? na te pytania warto poszukiwać odpowiedzi, szczególnie gdy upowszechnia się formuła czwartej rewolucji przemysłowej. Kategorie: NOWEJ PRACY, NOWEJ KARIERY, oraz EDUKACJI są dynamiczne i wymagające ciągłego, niełatwego namysłu naukowego, który podjęli autorzy przygotowujący prezentowane w książce rozdziały. Zgodziwszy się z tezą o narodzinach NOWEJ PRACY, zainicjowali trud poszukiwań w tym obszarze problemowym. Niespotykane dotąd tempo postępu technicznego i organizacyjnego na początku XXI wieku stawia jednostce coraz większe wyspecjalizowane wymagania kompetencyjne. Powstają nowe, niezliczone i wielowymiarowe kwestie społeczno-ekonomiczne takie jak np.: jakość życia ludzkiego w perspektywie ewaluującej jakości pracy/zatrudnienia; tudzież nieustanne sprawcze oddziaływanie licznych megatrendów kreujących prace jednostek i szerszych grup społecznych, ich kariery zawodowe w współczesnych społeczeństwach postindustrialnych. Ta zbiorowa rozprawa jest bardzo rzetelnym naukowym dialogiem reprezentantów współczesnej polskiej pedagogiki. Wszyscy członkowie Zespołu Autorskiego starają się udzielić odpowiedzi na podstawowe pytanie Jak dostosować współczesną/dzisiejszą edukację do ponowoczesnego świata? Książka przybiera postać pogranicza naukowego kilku dyscyplin, aczkolwiek dominują w niej obszary z zakresu szeroko rozumianego systemu kształcenia zawodowego, pedagogiki i socjologii Pracy. Odegra ona poważną rolę w praktyce kształcenia uniwersyteckiego oraz w lekturze  z zakresu nauk społecznych. z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja...
Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Tytułowe, wybrane «sekrety» organizacji przedstawiono w prezentowanych kolejno 21 rozdziałach. Organizacje przedstawia się jako środowisko pracy człowieka, w którym odbywa się jego działalność zawodowa i które funkcjonuje w relacji z szerszym otoczeniem, a także nie pozostaje bez wpływu na życie pozazawodowe jednostek. Z punktu widzenia pedagogiki szczególnie istotny jest ich społeczny, w tym edukacyjny wymiar. Organizacje opierają się bowiem na zbiorowym wysiłku ludzkim i osiągają cele i wartości wynikające z ich powszechnie uświadamianej, społecznie akceptowanej hierarchii. „Praca jest interesującą monografią dotyczącą istotnych społecznie zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnych organizacji i ich «sekretów». Wiele miejsca poświęcono w niej problemom środowiska pracy oraz relacji: organizacja – pracownik, które wpisują się w główny nurt rozważań pedagogiki pracy. Przytaczane wyniki badań empirycznych są oryginalne i interesujące z punktu widzenia szeroko rozumianego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Jest to monografia odpowiadająca potrzebom nauki i dydaktyki rozumianej jako proces całożyciowy”. Z recenzji prof. zw. dr hab. Stefana M....
Generacja NEET. Obraz własny. Doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Generacja NEET. Obraz własny. Doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Monografia jest jedną z nielicznych prac zwartych poświęconych generacji NEET. Określenie to dotyczy młodych ludzi, nazywanych też mianem „niezaangażowanych”, reprezentujących zróżnicowane, a nawet skrajne postawy względem edukacji, pracy i kariery. Taki stan może zaważyć nie tylko na ich zawodowych, ale i życiowych losach. „Z dużym zadowoleniem odbieram zamiar wydania drukiem przez wydawnictwo uniwersyteckie opracowania poświęconego badaniom nad młodzieżą przeprowadzonym w ramach projektu badawczego […] POWER 2014–2020. Zazwyczaj bowiem projekty społeczne, także badawcze, żyją swoim własnym życiem, które kończy się wielokrotnie wraz z zakończeniem ich realizacji. W tym przypadku może być inaczej i idea oraz rezultaty projektu mają szanse upowszechnienia i szerszego wykorzystania. Przedłożona do zrecenzowania książka ma szanse budowania więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i praktyką społeczno-gospodarczą i przyczynić się do lepszego wykorzystania wyników prowadzonych badań. Jest to o tyle istotne, że dotyczy wciąż nierozwiązanych problemów współczesnej młodzieży borykającej się ze złożonościami współczesnego rynku pracy […]. Tytuł książki sugeruje, że jej treść jest poświęcona młodym „niezaangażowanym”, tymczasem w rzeczywistości rozważania w niej prowadzone są zakrojone znacznie szerzej i dotyczą całej generacji młodzieży na rynku pracy. Problem jest poważny i godny nagłaśniania […]. Książka może stanowić wartościowy wkład pedagogiki pracy do nauk o pracy. Może ona być przydatna zarówno w kształceniu pedagogów pracy, jak i jako monograficzne opracowanie poświęcone problemom ludzi młodych w środowisku pracy, które można zaadresować do licznego kręgu odbiorców, w szczególności do pracodawców, organizatorów pracy, pracowników służb zatrudnienia oraz doradców personalnych i zawodowych”. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zdzisława...