Ten, który chce być sobą. Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej

Ten, który chce być sobą. Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej

Książka wpisuje się w bardzo ważny współcześnie nurt filozofii zainteresowanej kwestią tożsamości osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktyczno-egzystencjalnego wymiaru. Monografia jest osadzona w tradycji filozofii europejskiej różnych nurtów, nie ma jednak charakteru historycznego; przeciwnie, jest oryginalnym, autorskim pomysłem interpretacyjnym, ukazującym różne wymiary dążenia człowieka do stania się sobą. Na szczególne podkreślenie zasługuje analiza problemu stawania się sobą w wymiarze dialogicznym (rozdział pierwszy), społecznym (rozdział drugi) oraz etycznym (rozdział trzeci). Autor wykazał się dużą erudycją w zakresie filozofii a także literatury pięknej, umiejętnie zestawiając ze sobą pomysły różnych myślicieli: szczególnie intrygującą próbą, zasługującą na podkreślenie, jest nowatorskie zestawienie ze sobą problematyki podjętej przez Kartezjusza i Miltona oraz uwzględnienie egzystencjalnego wymiaru filozofii Johna Stuarta Milla. prof. dr hab. Ireneusz...
Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta

Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta

Zgodnie z przyjętym zwyczajem Kantowską problematykę rozumu praktycznego można traktować jako część szeroko pojętej etyki, przede wszystkim zaś etyki rozumianej jako filozoficzna refleksja o moralności. Dla Kanta jednak owa „etyka” to zarazem coś więcej – to dziedzina urzeczywistniająca jego najgłębsze filozoficzne pragnienie ocalenia i uprawiania metafizyki „jako nauki”. Wydawało się nam, że przypomnienie i podkreślenie tego faktu ma duże znaczenie; znaczenie nie tylko dla zrozumienia myśli jednego z największych filozofów, ale także dla samorozumienia się filozofii w ogóle, która nie musi po Kancie całkowicie rezygnować z bycia metafizyką. Krótko mówiąc, chcieliśmy, by myśl Kanta z zakresu praktycznego rozumu, traktowana zwykle jako etyka, była również dostrzeżona jako Kantowska propozycja metafizyki. Z drugiej jednak strony, nie chcąc całkowicie przeczyć tradycyjnemu pojmowaniu tej części refleksji Kanta, punktem wyjścia uczyniliśmy pojęcie etyki. Stąd właśnie taki a nie inny tytuł. ze Słowa od...
Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima

Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima

Książka przedstawia próbę ujęcia problematyki dziejowości w tradycji hermeneutycznej począwszy od prac m.in. Diltheya, poprzez myśl filozoficzną Heideggera, po postmodernistyczny model hermeneutyki Vattima. Publikacja jest cenną pozycją, która zainteresuje badaczy zajmujących się podjętą przez autora problematyką. To pierwsza na gruncie polskim próba tak szerokiego ujęcia zagadnienia dziejowości w tradycji hermeneutycznej i zdaniem recenzentów stanowi istotną pozycję bibliograficzną, będąc równocześnie wartościową pomocą dydaktyczną w trakcie prowadzenia zajęć uniwersyteckich. Główne zalety pracy upatruję (…) w dwóch elementach: autorowi udaje się – po pierwsze – pokazać narodziny kategorii dziejowości (w jej związku z historycznością), przekształcenia, którym w dziejach filozofii XIX wieku podlegała oraz fundamentalne znaczenie, które posiada ona w ramach filozofii hermeneutycznej. Rozprawa jest w tym względzie pionierska, i widać, iż jest efektem wielu lat pracy. Drugim, nie mniej ważnym, rezultatem badawczym rozprawy Wojciecha Torzewskiego jest przedstawienie argumentów na rzecz tezy, iż uznanie przez hermeneutykę fundamentalnej roli dziejowości nie musi prowadzić do relatywizmu. Autor rozważa to zagadnienie z rozmaitych perspektyw, przedstawiając kontrargumenty przeciwników hermeneutyki i ciekawie je odpierając. W interesujący sposób pokazuje także, w jakim sensie rozum teoretyczny jest w ramach tej koncepcji filozoficznej zarazem rozumem praktycznym. – Prof. dr hab. Andrzej...