Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja  nr 11/2021

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
nr 11/2021

Kolejna edycja rocznika Muzyka. Teoria. Historia. Edukacja to pozycja obejmująca wiele artykułów oferujących czytelnikom różnorodną tematykę. Różnorodność ich treści wynika ze specyfiki zainteresowań autorów – od tekstów opartych na analizie dzieła muzycznego, poprzez artykuły dotyczące problematyki religijnej i patriotycznej, aż do tekstów o szeroko pojętej problematyce...
Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Zrozumienie czynników warunkujących relacje między osobami zdrowymi a osobami z zaburzeniami psychicznymi stanowi przedmiot badań światowej psychologii i jest podstawą do konstrukcji modeli psychiatrii środowiskowej. W literaturze przedmiotu można znaleźć doniesienia na temat postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, które w znakomitej większości są bardziej negatywne niż wobec ludzi z jakimikolwiek innymi dysfunkcjami Postawy odrzucenia charakteryzują się brakiem pozytywnych emocji czy empatii. Najbardziej powszechną konsekwencją negatywnego ustosunkowania wobec osób z zaburzeniem psychicznym jest pozbawienie ich możliwości podejmowania ról rodzinnych i zawodowych, pozbawienie kontaktów towarzyskich, czyli wykluczenie społeczne. Pozostają one zatem w opozycji do założeń środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, dlatego też zasadne jest ustalenie, jakie zmienne psychologiczne pełnią istotną rolę w procesie kształtowania się postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Analiza literatury przedmiotu ujawniła, że autorzy zajmujący się badaniem postaw wobec osób z niepełnosprawnościami oraz osób z zaburzeniami psychicznymi akcentują znaczenie dwóch typów uwarunkowań. Jako pierwsze wymieniają czynniki osobowościowe, jako drugie zmienne demograficzno-społeczne. Mając na uwadze sformułowany na początku cel badań, można przyjąć, że ma on charakter poznawczy, czyli uzyskanie potwierdzonej badaniami empirycznymi wiedzy na temat zależności pomiędzy cechami osobowości ujętymi w paradygmacie teorii cech a postawami wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz oddziaływania na ich związek moderatorów (doświadczenia kontaktu z osobą konsultowaną u specjalisty ds. zdrowia psychicznego) i w dalszej części zmiennych demograficzno-środowiskowych. Ponadto na podstawie uzyskanych wyników badań można byłoby zrealizować cel praktyczny wyznaczający możliwości działania w zakresie zmiany postaw mieszkańców lokalnych dzielnic wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w celu bardziej skutecznej implementacji środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.  (ze Wstępu)   Dr Aleksandra Wolska jest psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje jako adiunkt na...
Utopie i dystopie: wizje polityki  i ustrojów politycznych

Utopie i dystopie: wizje polityki
i ustrojów politycznych

Rozpocząć warto od tego, że sam tytuł monografii jest bardzo „chwytliwy”. Sugeruje on, że redaktorzy i autorzy dostrzegają dwuaspektowość rozważań o wizjach polityki. Ich ambicją staje się przeanalizowanie z jednej strony wizji utopijnych, a z drugiej – wizji dystopijnych. Współcześnie obie z nich zyskują swoją wyrazistą polityczno-symboliczną reprezentację: przedstawiciele ruchów populistyczno-autorytarnych obwieszczają coraz to bardziej atrakcyjne programy zapewnienia „ludowi” utopijnej szczęśliwości, z kolei przedstawiciele ruchów antyglobalistycznych, antykapitalistycznych czy proekologicznych przestrzegają przed dystopijnym samounicestwieniem planety. Nie mam zatem wątpliwości, że podjęta problematyka jest ważna, aktualna i wymagająca naukowej refleksji. Z recenzji wydawniczej dra hab. prof. UWr Przemysława Żukiewicza Książka jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w październiku 2020 roku – w formie hybrydowej – na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  W toku dyskusji uczestnicy swą uwagę skoncentrowali między innymi wokół następujących zagadnień szczegółowych: – wpływ zjawisk demograficznych (takich jak wzrost oczekiwanej długości życia, możliwe zniesienie bariery śmierci) na naturę znanych zjawisk życia politycznego; – możliwa ewolucja reżimów demokratycznych; – dalsza legitymizacji lub erozja demokracji przedstawicielskich; – przemiany modeli przywództwa; – wpływ przemian technologicznych na polityki szczegółowe, m.in. ekologiczną, zdrowotną, społeczną, pracy; ewolucję instytucji państwa; – nowe ideologie i ruchy społeczne; – kierunki rozwoju myśli politycznej w Polsce i na świecie; – modele gospodarek (szczególnie jej robotyzacja i cyborgizacja) i ich wpływ na reżimy polityczne; – przyszłość wolności słowa i swobód politycznych; – ewolucja władzy politycznej; – wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na politykę; – wizje kulturowe i ich wpływ na politykę (m.in. w kinematografii oraz sztuce); – różnice i podobieństwa projektów polityki w państwach tzw. Pierwszego i Trzeciego Świata; – znaczenie odkryć astronomicznych, fizycznych, chemicznych i przyrodniczych dla kierunków rozwoju...
Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność

Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność

Oddajemy w Państwa ręce książkę, która powstała w trudnym czasie pandemii COVID-19. Stabilność, w której dane nam było żyć od lat, zupełnie niespodziewanie okazała się ulotna i zamieniła się w pełną lęku i nieprzewidywalnych dylematów niestabilność. Nie bez powodu więc tytuł książki Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność, który z jednej strony oddaje zewnętrzną i, zapewne dla wielu z nas, wewnętrzną rzeczywistość, a z drugiej strony – […] stanowi wspólny mianownik poruszanych w poszczególnych rozdziałach tematów stałości i braku stałości, zmienności i braku zmienności czy oczekiwanej i nieoczekiwanej dynamiki zjawisk psychologicznych i procesów psychicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ze Wstępu Jako kontekst rozumienia relacji „psychika – ciało” w tytule książki wprowadzone zostały pojęcia stabilności i niestabilności, które we współczesnej psychopatologii oraz psychologii klinicznej są ochoczo podejmowane, głównie w kontekście spostrzeżeń, że zaburzenia psychiczne czy problemy zdrowotne mają bardziej dynamiczną, zmienną i złożoną naturę, niż dotychczas przyjmowano. Pojęcia te dodają ciekawy pryzmat odczytywania zawartych w pracy zbiorowej tekstów – każdy rozdział pokazuje inne oblicze stabilności lub niestabilności i zadaniem czytelnika jest je odkryć. Z recenzji dr hab. Emilii Soroko, prof....
Nie takie samo  rodzicielstwo Jakość życia rodziców dzieci  z mózgowym porażeniem dziecięcym

Nie takie samo rodzicielstwo Jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Fragment recenzji wydawniczej: (…) książka Magdaleny Wędzińskiej jest dziełem naukowym o wysokich walorach poznawczych, społecznych i praktycznych, którego treści mogą być źródłem inspiracji zarówno teoretycznych, badawczych, jak i metodycznych. Można i należy ją polecać specjalistom i naukowcom zajmującym się problematyką rodziny dotkniętej niepełnosprawnością, ale także studentom pedagogiki specjalnej oraz wszystkim tym, dla których dobrostan indywidualny i społeczny ma wartość fundamentalną. Beata Maria Nowa   Doświadczenie rodzicielstwa dziecka niepełnosprawnego, szczególnie z mózgowym porażeniem dziecięcym, sprawia, że rodzic znajduje się w sytuacji trudnej. Trudność rodzicielstwa wynika m.in. z ogromnego stresu, który towarzyszy opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, z przewartościowaniem wyobrażeń dotyczących roli rodzica, wartości preferowanych w życiu, z poradzeniem sobie z trudami opieki, postawami społecznymi i wieloma innymi aspektami bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Swoimi badaniami chciałam wnieść wkład w poszerzanie wiedzy o specyfice sytuacji życiowej rodziców dzieci niepełnosprawnych, szczególnie tych, których dzieci mają mózgowe porażenie dziecięce. Jako obszar do eksploracji wybrałam jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz jej związek z empatią. Głównym celem mojej pracy było poznanie związków pomiędzy empatią a jakością życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zakładałam, że poszczególne wymiary empatii, tj. empatyczna troska, osobista przykrość oraz przyjmowanie perspektyw, są związane z tym, czy rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym są usatysfakcjonowani ze swojego życia, czy są zmęczeni życiem codziennym oraz jaki nastrój u nich dominuje (pozytywny vs. negatywny) (…) Książka prezentuje rezultaty badań dedykowanych eksploracji zagadnienia jakości życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz jej związku z empatią. Rezultaty badań wskazują, że rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mierzą się z wieloma trudnościami związanymi ze specyfiką roli, jaką pełnią – rodziców dziecka z...
XXII  Sesja Pomorzoznawcza Od epoki kamienia do nowożytności

XXII Sesja Pomorzoznawcza
Od epoki kamienia do nowożytności

16 października 2020 roku odbyła się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy XXII Sesja Pomorzoznawcza za lata 2018–2019. Konferencja, na której zaprezentowano najnowsze wyniki odkryć archeologicznych na terenie Pomorza, była okazją do spotkania archeologów zajmujących się zarówno badaniami archeologii pradziejowej, jak i archeologii historycznej. (…) Przeprowadzono ją w wersji hybrydowej. Tylko część wystąpień została wygłoszona na żywo i transmitowana on-line (…) w realnym czasie. Pozostałe zgłoszone referaty i komunikaty zostały równocześnie udostępnione w postaci abstraktów i prezentacji na stronie internetowej UKW. Przygotowano także na okoliczność konferencji wystawę Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała, która dostępna była do obejrzenia on-line na stronie internetowej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jako organizatorzy żałujemy, że nie mogliśmy przeprowadzić Sesji w wypracowanej, tradycyjnej już formule, z pełną oprawą i gościć wszystkich Uczestników w Bydgoszczy. Mamy jednak nadzieję, że niedostatki te zniweluje publikacja naukowa, do której współtworzenia zaprosiliśmy wszystkich uczestników. (…) W niniejszej publikacji przedstawione są problemy pradziejów, średniowiecza i nowożytności Pomorza w trzech blokach tematyczno-chronologicznych. Pierwszy to studia nad historią badań archeologicznych na Pomorzu i w regionie bydgoskim, drugi obejmuje aspekty od epoki kamienia do okresu wczesnego średniowiecza, zaś trzeci od średniowiecza do czasów nowożytnych. Publikacja naukowa poświęcona XXII Sesji Pomorzoznawczej dedykowana jest archeologom prowadzącym badania wykopaliskowe na terenie Pomorza, studentom, jak również wszystkim zainteresowanym archeologią tego regionu....
Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych

Przekazujemy w Państwa ręce materiały nadesłane na Konferencję i 50. Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Jubileuszowy Zjazd odbywający się w dniach 17–18 czerwca 2021 roku w Bydgoszczy jest jednocześnie inny niż dotychczasowe, ponieważ po raz pierwszy odbywa się w formie on-line. Zjazd planowany był na wrzesień 2020 roku, jednak sytuacja związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła jego organizację. Rok 2020 był szczególny nie tylko ze względu na przypadający jubileuszowy Zjazd, ale także okrągłe rocznice powołania bydgoskich ogrodów botanicznych: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego obchodził 90-lecie, Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – 70-lecie, a Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku – 40-lecie. Tym placówkom, a także najmłodszemu, istniejącemu od 2014 roku w Bydgoszczy – Ogrodowi Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK, poświęcono pierwszą Sesję Konferencji z referatem inauguracyjnym Prof. dr. hab. Adama Boratyńskiego pt. „Współczesne zagrożenia gatunków z »Polskiej czerwonej księgi roślin« i roślin podlegających ochronie w Polsce, na przykładzie drzew i krzewów”. Zjazd Ogrodów stał się także wspaniałą okazją do świętowania jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej Prof. dr. hab. Jerzego Puchalskiego, związanej z ogrodami botanicznymi – temu wydarzeniu dedykowana jest druga Sesja Konferencji z referatem dr. Pawła Kojsa pt. „Profesor Jerzy Puchalski – dzieło i osoba – jubileusz 50-lecia pracy zawodowej”. Myślą przewodnią i celem Konferencji naukowej „Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSPC 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych”, organizowanej z okazji Zjazdu, jest podsumowanie działań na rzecz wdrażania Konwencji o różnorodności biologicznej poprzez zapisy Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2011–2020 (Global Strategy for Plant Conservation). (ze...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja  nr 10/2020

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
nr 10/2020

Już dziesiąta z kolei edycja rocznika Muzyka. Teoria. Historia. Edukacja to pozycja obejmująca wiele artykułów oferujących czytelnikom różnorodną tematykę. Różnorodność ich treści wynika ze specyfiki zainteresowań autorów – od tekstów opartych na analizie dzieła muzycznego, poprzez artykuły dotyczące problematyki religijnej i patriotycznej, aż do tekstów o szeroko pojętej problematyce...
Aspekty polityczne prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie

Aspekty polityczne prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej „O politycznych aspektach prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie”, która z inicjatywy pracowników Instytutu, dra Marcina Wałdocha i dra Marcina Jastrzębskiego, odbyła się 21 marca 2019 r. pod auspicjami Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wokół dostępu do informacji publicznej kształtują się różnorodne zjawiska społeczno-polityczne, takie między innymi jak: walka polityczna i prawdopodobnie powstawanie nowych ruchów społecznych. W świecie współczesnym rodzi się wiele pytań związanych z tym zagadnieniem i na wiele z nich organizatorom konferencji oraz autorom publikacji udało się odpowiedzieć. Rozpoczęli oni też dyskusję, która trwa do dziś i przyniesie na pewno jeszcze wiele ciekawych...
Podmiot polityki w świetle teorii systemowo-funkcjonalnej Niklasa Luhmanna

Podmiot polityki w świetle teorii systemowo-funkcjonalnej Niklasa Luhmanna

Dr Wieczorek-Orlikowska „chwyciła byka za rogi”, gdyż postanowiła się zmierzyć z problemem, który zazwyczaj odstrasza. To znaczy:  z kwestią kompatybilności, a nawet wzajemnej przekładalności dwóch na pierwszy rzut oka wykluczających się optyk, podmiotowej i systemowej. Niektórzy z politologów radzą z tym sobie pozornie, narracją eklektyczną (swoistym „przeplotem”); a większość przede wszystkim woli korzystać z uznanych i już „wyczerpanych” w rozbiorze gotowych schematów teoretycznych niż samemu podjąć się refleksji metateoretycznej i teoretycznej. Autorka dołączyła więc do stosunkowo wąskiego grona badaczy z własnymi ambicjami teoretycznymi. […] Sadzę więc, że ukazanie się jej książki będzie w naszym politologicznym środowisku wydarzeniem naukowym, i to zauważalnym. prof. dr hab. Mirosław Karwat (z recenzji wydawniczej)   Przedstawiona do recenzji praca to pokłosie rozprawy doktorskiej pozytywnie zakończonego postępowania doktorskiego dr Joanny Wieczorek-Orlikowskiej przeprowadzonego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sam pomysł na książkę oceniam jak najbardziej pozytywnie. Odnoszę wrażenie, że teoria Niklasa Luhmanna znajduje się dziś na marginesie zainteresowań współczesnych badań społecznych, tym niemniej uważam, że koncepcja badania systemu społeczno-prawnego jako autopojetycznego stanowi istotny wkład w dorobek światowych nauk o polityce i socjologii. Próba odczytania podmiotu polityki poprzez klucz systemowo-funkcjonalny jawi się wciąż bardzo interesująco. Myślę, że zagadnienie to może być cały czas twórczo rozwijane w obszarze badań dotyczących teorii integracji europejskiej. dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (z recenzji...
Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga 2

Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga 2

Zdzisław Gębołyś – dr hab. nauk humanistycznych. Profesor uczelni w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Redaktor Kroniki w ”Przeglądzie Bibliotecznym” (2005–2009), członek polsko-niemiecko-czeskiego Zespołu Bibliografii Historii Śląska (1997–), członek zespołu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ds. opracowania kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji (2005). Główne zainteresowania naukowe: zawód bibliotekarza – historia, współczesność, problemy etyki zawodu; bibliografia – metodyka i teoria; organizacja i zarządzanie w bibliotekach; biblioteki mniejszości polskiej na Litwie i w Republice Czeskiej oraz biblioteki mniejszości niemieckiej w Polsce. Autor czterech książek, autor i redaktor użytkowego programu komputerowego oraz poradnika dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników bibliotek, redaktor skryptu, ponadto autor ok. 300 publikacji naukowych, współredaktor kompletnej antologii narodowych kodeksów etyki bibliotekarskiej w języku polskim i angielskim. Tłumacz i redaktor wydania krytycznego Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga (Bydgoszcz 2016), redaktor pracy zbiorowej Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga (Bydgoszcz 2019). Autor kilkunastu bibliografii, w tym Bibliografii druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku (Sosnowiec; Wilno 2015). Katarzyna Wodniak – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, studiów polonistycznych oraz edytorstwa komputerowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Badań nad Mediami w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: prasoznawstwo (szczególnie dzieje prasy kobiecej); literatura i kultura popularna; kobieca przestrzeń medialna. Autorka książek: Współczesna prasa kobieca a sprawy książki: treści literackie w czasopismach: „Przyjaciółka”, „Twój Styl”, „Cienie i Blaski” (Warszawa 2004), Beletrystyka w „Przyjaciółce”: bibliografia 1948–1989 (Bydgoszcz 2018), „Moja Przyjaciółka” (1934–1939): przebój prasowy Żnińskich Zakładów Wydawniczych Alfreda Krzyckiego (Żnin; Bydgoszcz...
W kręgu dyplomacji i polityki w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią

W kręgu dyplomacji i polityki w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską
i Jugosławią

Środowisko historyków i politologów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz historyków Institutu za savremenu istoriju w Belgradzie od kilku lat jest zaangażowane w studia nad panoramą stosunków polsko-jugosłowiańskich w XX wieku. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, służąca bezpośrednio umiędzynarodowieniu polskich badań i w całej rozciągłości zasługuje na uznanie. Obecny recenzowany tom jest kontynuacją konsekwentnie prowadzonej pracy badawczej i międzynarodowej współpracy zespołowej […]. Mamy również i w tym tomie dużą paletę tekstów o tematyce politycznej, historycznej, ekonomicznej, prawnej, dotyczących kultury, a także symboliki. Kompozycja tomu jest przejrzysta, a tematyczne bloki obejmują teksty zbieżne co do zawartości […]. Choć tom jest różnorodny, nie można powiedzieć, że jest eklektyczny. Tom wpisuje się w dotychczasową współpracę obu zespołów i bodaj jako jedyny w Polsce podjął się zadania dokonania przeglądu stosunków polko-jugosłowiańskich w tak szerokiej perspektywie chronologicznej i tematycznej. z recenzji prof. dra hab. Mirosława...
Jan Kossowski (1898-1958). Spotkanie z architekturą

Jan Kossowski (1898-1958). Spotkanie z architekturą

W książce podejmuję próbę scharakteryzowania twórczości Jana Kossowskiego. Była bardzo różnorodna. Wpisują się w nią budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, architektura przemysłowa, aranżacje wnętrz, w końcu projekty mebli i pomysły na zagospodarowanie przestrzeni wokół domu i miejskiej. Nie pomijam pomysłów niezrealizowanych. Taki los architektów, że nie zawsze ich wizje doczekują się realizacji, ale kolejne koncepcje wzbogacają ich dorobek. Nie ma w książce współczesnych zdjęć (wyjątek stanowi okładka z willą pięknie sfotografowaną przez Wojciecha Woźniaka). To celowy zabieg, bo nie obchodzimy się z realizacjami Jana Kossowskiego najlepiej. Ich uroda jest niezwykle subtelna, a prostota wyróżniająca jego pomysły, nie jest w stanie obronić się przed współczesnymi ingerencjami. Nie chroni tych obiektów Rejestr Zabytków, dlatego wymieniane są stolarki, tynki barwione według wskazówek architekta zakrywają współczesne (o wybieranej dla nich kolorystyce nie będę nawet wspominać). Pod nimi ginie delikatny rysunek podziałów na elewacjach. Chciałam, żeby tekstowi towarzyszyły reprodukcje rysunków Jana Kossowskiego i archiwalne fotografie, pokazujące i „wizje” ich twórcy, i realizacje, w czasie swojej świetności. Jan Kossowski w pewnym momencie swojego życia spotkał architekturę, my dzisiaj spotykamy to, co po sobie pozostawił. (od...
Bliskie antypody. Relacje polsko-nowozelandzkie w procesach globalizacji i dywersyfikacji świata

Bliskie antypody. Relacje polsko-nowozelandzkie w procesach globalizacji i dywersyfikacji świata

Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale 1. pt. Zagadnienia teoretyczne scharakteryzowano dotychczasowy stan badań, wskazano cel prowadzonego badania, problem badawczy, hipotezę oraz podstawę teoretyczną i kategorie badawcze, w tym siatkę głównych pojęć. W 2. rozdziale Zarys dziejów i uwarunkowań społeczno-politycznych oraz gospodarczych Nowej Zelandii przybliżono główne wiadomości na temat Nowej Zelandii, w tym o historii państwa i zagadnieniach systemu politycznego Nowej Zelandii, o sprawach ustrojowych, demograficznych, społecznych i gospodarczych. Jest to rozdział, po którego lekturze Czytelnik polski ma zdobyć poszerzoną wiedzę o Nowej Zelandii. W rozdziale tym korzystano przede wszystkim z literatury i danych źródłowych o charakterze statystycznym oraz korzystano z informacji uzyskanych dzięki prawu dostępu do informacji publicznej. Rozdział 3. pt. Historia i współczesność stosunków polsko-nowozelandzkich jest prezentacją szerokiej analizy materiałów źródłowych, zgromadzonych w archiwach polskich, nowozelandzkich, amerykańskich i zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii. W wyniku tej analizy wykonano rekonstrukcję relacji polsko-nowozelandzkich od ich początków, aż po współczesność z uwzględnieniem procesów globalizacji, które rzutowały na jakość i częstotliwość podejmowanych zbliżeń. Natomiast rozdział 4. pt. Polonia w Nowej Zelandii po II wojnie światowej jest próbą ukazania losów i położenia Polaków i Polonii w kraju kiwi na tle relacji polsko-nowozelandzkich. Książkę dopełnia Zakończenie, a prezentowany materiał uzupełniają: bibliografia, wykaz ważniejszych polsko-nowozelandzkich umów, wykaz rycin, tabel i wykresów; indeks skrótów. Monografię opatrzono również anglojęzycznym streszczeniem…  (ze...
„Moja Przyjaciółka” 1934-1939. Przebój prasowy żnińskich Zakładów Wydawniczych Alfreda Krzyckiego

„Moja Przyjaciółka” 1934-1939. Przebój prasowy żnińskich Zakładów Wydawniczych Alfreda Krzyckiego

Książka jest monografią „Mojej Przyjaciółki” – pisma kobiecego, wydawanego w latach 1934–1939 w Żninie. Dwutygodnik wydawany w nakładzie 250.000 egzemplarzy był niezwykłym osiągnięciem Zakładów Wydawniczych Alfreda Krzyckiego, który stworzył pismo nowoczesne i ciekawe, a także będące niezwykle udaną próbą stworzenia kobiecej przestrzeni medialnej w czasach II Rzeczpospolitej. To na fundamentach tego tytułu, który przestał się ukazywać z powodu wojny i nie miał pozwolenia na wznowienie od komunistycznej władzy, stworzona została dzisiejsza „Przyjaciółka” – zazwyczaj traktowana jako pozbawiony korzeni byt ahistoryczny. Książka przedstawia ważną część historii prasy polskiej – wysokonakładowe, choć wciąż nieznane szerzej poza Żninem przedsięwzięcie prowadzone w iście amerykańskim stylu w wielkopolskim mieście, liczącym wówczas kilka tysięcy...
Prawa człowieka w Polsce – perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Prawa człowieka w Polsce – perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

(…)W roku 25-lecia ratyfikacji Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności autorzy niniejszej publikacji podjęli się przeanalizowania funkcjonowania jej sytemu wobec Polski. Przygotowane opracowania dotyczyły zarówno ogólnych kwestii związanych z Konwencją  jej systemem ochrony praw człowieka, konkretnych spraw, które były przedmiotem rozważań Trybunału w odniesieniu do Polski, oraz tych kwestii, które z perspektywy praw człowieka autorzy uważali za szczególnie istotne. (…) Prezentowana publikacja ma ambicję wpisać się w nurt rozważań naukowych, które towarzyszyły obchodom 25. rocznicy przystąpienia Polski do systemu ochrony prawa człowieka realizowanym w ramach Rady Europy na podstawie Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się nie tylko do podniesienia świadomości na temat mechanizmów ochronnych oraz doświadczeń, jakie Polska ma w tym zakresie, ale również stanowić będzie inspirację dla dalszych działań i poszukiwań takich rozwiązań, które w pełni wpisywać będą się w postulat najpełniejszego przestrzegania praw jednostki. (ze...
Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Książka została opracowana z myślą o studentach kierunków inżynierskich: inżynieria techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inżynieria materiałowa, realizowanych w Instytucie Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W książce opisano przykładowe metody badawcze wyrobów przemysłowych, podano podstawowe definicje oraz zastosowanie wymienionych metod badawczych. W pierwszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące badania przemian fazowych metodą emisji akustycznej, następnie opisano zagadnienia dotyczące zastosowania sztucznej sieci neuronowej do analizy sygnałów emisji akustycznej występujących w czasie hartowania stali. W kolejnym rozdziale opisano zastosowanie techniki termograficznej w podczerwieni w diagnostyce maszyn i urządzeń technicznych oraz materiałów konstrukcyjnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono tematykę dotyczącą niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń ciśnieniowych instalacji przemysłowych za pomocą koncepcji „prz eciek przed rozerwaniem” oraz zapobieganie występującym zagrożeniom. Książka ma za zadanie poszerzenie wiedzy o stosowanych w przemyśle metodach badawczych. Opisanym badaniom można poddać całe maszyny lub ich podzespoły, a także materiały,  z których zostały wykonane. (od...
Urlopy pracownicze

Urlopy pracownicze

Opracowanie dotyczy urlopów związanych z wypoczynkiem i rodzicielstwem. Stanowi zatem część szerszego zagadnienia, tj. prawa pracownika do zwolnienia od pracy czy realizowania ściśle określonych celów. Cele zostały tu przez ustawodawcę określone szeroko, z uwzględnieniem spraw związanych ze zdrowiem pracownika (urlopy zdrowotne), nauką (urlopy naukowe) czy chociażby takimi zdarzeniami jak urodziny dziecka pracownika czy zawarcie przez niego związku małżeńskiego (tzw. urlopy okolicznościowe). Autorzy wyrażają przekonanie, że odbiorcami tego opracowania mogą być zarówno podmioty stosujące prawo, a zwłaszcza pracownicy działów personalnych przedsiębiorstw, osoby zarządzające sprawami pracowniczymi, jak również sami pracownicy. Publikacja może być przydatna także do celów dydaktycznych i szkoleniowych jako materiał...
Człowiek i środowisko w dziejach dorzecza Brdy. Studium archeologiczno-historyczne

Człowiek i środowisko w dziejach dorzecza Brdy. Studium archeologiczno-historyczne

Zaprezentowany przez Jacka Woźnego punkt widzenia przypomina koncepcję relacjonizmu Bruno Latoura, według którego socjoprzyroda pozostaje w związku z porzuceniem idei głębokiej różnicy między naukami humanistycznymi a przyrodoznawstwem. W związku z czym kultura i natura, nauka i społeczeństwo, podmiot (człowiek) i przedmiot, rozpatrywane są na tym samym planie. Krajobraz, jak pisze Jacek Woźny, nie stanowi wyłącznie materialnego otoczenia, lecz jest wypełniony, jak palimpsest, historycznie ukształtowanymi i w związku z tym nakładającymi się na siebie znaczeniami. Wszakże owe znaczenia, mimo że nadawane są przez społeczeństwa minione, odczytywane są przez nas współczesnych, a więc przez pryzmat schematów pojęciowych, ukształtowanych w kulturze, w której my sami funkcjonujemy. (…) Rozważania Jacka Woźnego stwarzają dla niego asumpt do prezentacji dziedzictwa kulturowego regionu z jednej strony; z drugiej zaś do ukazania walorów turystycznych dorzecza Brdy. Dziedzictwo zaprezentowane podczas omawiania poszczególnych regionów dorzecza Brdy zdaje się być istotą całej pracy Jacka Woźnego. Dziedzictwo kulturowe (…) i pozostający z nim w związku problem pamięci, nie tylko scala właściwe nam współczesnym więzi społeczne, łączy także przeszłość regionu z jego teraźniejszością. Ma to ogromne znaczenie dla świadomości historycznej jego mieszkańców. Z recenzji prof. dr. hab. Henryka...
Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy uczynili kwestie reakcji środowisk kulturotwórczych i artystycznych na zjawiska migracji i uchodźstwa w XX i XXI wieku. Kwerenda poprzedzająca powstanie książki wykazała, że istnieje potrzeba rozwijania badań w tym obszarze. Efektem tego jest zbiór ośmiu artykułów naukowych, których autorzy poprzez film, literaturę i muzykę przyglądają się wieloaspektowym mechanizmom migracji i...