Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku

Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku

Badanie myśli politycznej nieustannie wzbudza zainteresowanie naukowe, ponieważ – mimo postępów procesu poznania jej komponentów – ciągle można odnaleźć nowe przestrzenie eksploracji dokumentów źródłowych bądź zdecydować się na odświeżenie wiedzy. […] Cenne są dociekania dotyczące sylwetek twórców składników systemu myślowego wraz z gotowością do projektowania obecności myśliciela/ideologa w polityce oraz konstytuowania własnej ideologii tożsamości z uwzględnieniem zainteresowania jego życiem osobistym, obecnością w przestrzeni publicznej, motywami działalności politycznej. […] Należy docenić chęć analizowania ważnego dla nauki problemu państwa narodowego w dwudziestowiecznej myśli politycznej na tle przemian zachodzących w Europie i w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. […] Myśl polityczna Narodowej Demokracji była polimorficzna, pełna innowacyjnych meandrów światopoglądowych, mentalnych wyzwań oraz pragmatycznych dopełnień, ale też różnorodnych preferencji filozoficznych. Nie tworzyła monolitu, w jej granicach znalazło się miejsce dla wielu twórców poglądów, których wyróżnikiem było uczynienie z narodu centralnej wartości politycznej. Stosunek do narodu i jego derywatów determinował sposób myślenia i interpretowania zjawisk politycznych, a również styl uprawiania polityki […], osobowość twórców, sprawność przy tworzeniu struktur organizacyjnych oraz kształtowanie aparatu komunikacyjnego decydowało o sposobie transmitowania ideałów narodowo- -demokratycznych. Z tych powodów należy pozytywnie przyjąć decyzję Jana Waskana, który skupił uwagę badawczą na Romanie Rybarskim, na jego systemie myślenia politycznego z szeroko ujmowaną biografią, a także z zawodową i polityczną praktyką życiową. […] Treść opracowania została ponadto obudowana wokół zagadnień gospodarczych, które w myśli ND miały znaczną rangę. Jan Waskan starannie przedłożył działalność Romana Rybarskiego, myśliciela, polityka, naukowca, należącego do pokolenia, którego dojrzałe lata przypadły na czas dwudziestolecia międzywojennego, kiedy kreowanie idei państwa narodowego należało do kanonu politycznego w Polsce i Europie. Z recenzji prof. zw. dr hab. Ewy...
Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Redaktorzy tomu zaproponowali grupie badaczy zaprezentowanie własnych poglądów na współczesną wojskowość. Zaprosili do swojego  projektu głównie specjalistów z zakresu problematyki militarnej. Dostrzegając wielowątkowość współczesnej przestrzeni militarnej zanalizowali oni  sytuację z perspektywy politologicznej, kulturoznawczej i historycznej. W pierwszej części tomu prezentują szkice podejmujące problematykę konfliktów militarnych w ich strategicznym, operacyjnym i taktycznym wymiarze, jednocześnie starając się wyeksponować wszystkie te cechy, które pozwalają na ukazanie specyfiki współczesnego konfliktu zbrojnego. W drugiej części tomu autorzy dokonują oglądu współczesnej wojny przede wszystkim z perspektywy politycznej i...
Zanikające blizny. Kontrowersje wobec skutków II wojny światowej

Zanikające blizny. Kontrowersje wobec skutków II wojny światowej

Minęła już 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, wydarzenie to ma więc już głównie wymiar historyczny. Jednak dramatyzm tego konfliktu oraz brak konferencji pokojowej, która regulowałaby ład międzynarodowy po jej zakończeniu spowodowały, że ostatecznie rozliczenie się społeczności międzynarodowej i poszczególnych narodów okazało się procesem długotrwałym i do dzisiaj niezakończonym. W efekcie ten z pozoru odległy już konflikt wojenny w dalszym ciągu oddziałuje na współczesną politykę międzynarodową i wewnętrzną wielu krajów. Biorąc to pod uwagę redaktorzy tej książki oddają do rąk czytelników osiemnaście szkiców prezentujących różnorodne wymiary i konsekwencje II wojny światowej, zwłaszcza odnoszące się do dziejów narodów i państw leżących w Europie Środkowej i...
Pomiędzy kontynuacją a zmianą. Studia z myśli politycznej

Pomiędzy kontynuacją a zmianą. Studia z myśli politycznej

Teksty dotyczą teorii polityki i myśli politycznej oraz rozmaitych aspektów historii najnowszej z wyraźnym wyodrębnieniem dwóch nurtów – historii polskiego ruchu chłopskiego oraz biografistyki. Książka jest wartościowym zbiorem artykułów dla badaczy nauk politycznych oraz dla studentów historii i...