Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty

Tematyka podjęta przez Annę Jakubowicz-Bryx, Marię Sobieszczyk i Katarzynę Wojciechowską należy do istotnych zagadnień o dużym znaczeniu pedagogicznym i zarazem praktycznym. Znaczenie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, szczególnie w zakresie kreowania warunków wszechstronnego rozwoju dziecka, coraz częściej dostrzegane jest w debatach społecznych oraz w badaniach naukowych. Dbanie o rozwój wszystkich rodzajów aktywności dziecka, tworzenie warunków sprzyjających akceptacji, przeżywaniu tego, co robi, dbaniu o prawidłowy przebieg nauki, wsparcie w pokonywaniu trudności i poznawaniu swoich możliwości jest ważnym zadaniem etapów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mocno powiązanym z jakością przygotowania zawodowego nauczycieli i ich profesjonalizmem. Całość przedstawionej do recenzji pracy pt. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty dotyczy ważnej problematyki. Jest dobrze osadzona w przyjętych przez Autorki perspektywach teoretycznych i prezentuje wyniki rzetelnie przeprowadzonych studiów. Mimo że praca ma w dużej mierze charakter dydaktyczny i może stanowić źródło do nauczania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, to także jej istotnym przesłaniem jest, według mnie, zachęcenie do refleksji nad podjętymi problemami nie tylko studentów, ale także nauczycieli i wszystkich, którym zależy na dobrej i efektywnej edukacji dzieci przedszkolnych i uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. Dobrze stało się, iż autorki opracowania sygnalizują potrzebę prowadzenia dalszych, samodzielnych rozważań na podejmowane tematy. Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Szempruch   dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kieruje Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z elementarną edukacją polonistyczną, ewaluacją kompetencji dydaktycznych uczniów i nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz aktywizacją postawy twórczej studentów pedagogiki w celu wyposażenia przyszłych nauczycieli w szeroki wachlarz kompetencji do pełnienia kreatywnej...