Nie takie samo  rodzicielstwo Jakość życia rodziców dzieci  z mózgowym porażeniem dziecięcym

Nie takie samo rodzicielstwo Jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Fragment recenzji wydawniczej: (…) książka Magdaleny Wędzińskiej jest dziełem naukowym o wysokich walorach poznawczych, społecznych i praktycznych, którego treści mogą być źródłem inspiracji zarówno teoretycznych, badawczych, jak i metodycznych. Można i należy ją polecać specjalistom i naukowcom zajmującym się problematyką rodziny dotkniętej niepełnosprawnością, ale także studentom pedagogiki specjalnej oraz wszystkim tym, dla których dobrostan indywidualny i społeczny ma wartość fundamentalną. Beata Maria Nowa   Doświadczenie rodzicielstwa dziecka niepełnosprawnego, szczególnie z mózgowym porażeniem dziecięcym, sprawia, że rodzic znajduje się w sytuacji trudnej. Trudność rodzicielstwa wynika m.in. z ogromnego stresu, który towarzyszy opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, z przewartościowaniem wyobrażeń dotyczących roli rodzica, wartości preferowanych w życiu, z poradzeniem sobie z trudami opieki, postawami społecznymi i wieloma innymi aspektami bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Swoimi badaniami chciałam wnieść wkład w poszerzanie wiedzy o specyfice sytuacji życiowej rodziców dzieci niepełnosprawnych, szczególnie tych, których dzieci mają mózgowe porażenie dziecięce. Jako obszar do eksploracji wybrałam jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz jej związek z empatią. Głównym celem mojej pracy było poznanie związków pomiędzy empatią a jakością życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zakładałam, że poszczególne wymiary empatii, tj. empatyczna troska, osobista przykrość oraz przyjmowanie perspektyw, są związane z tym, czy rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym są usatysfakcjonowani ze swojego życia, czy są zmęczeni życiem codziennym oraz jaki nastrój u nich dominuje (pozytywny vs. negatywny) (…) Książka prezentuje rezultaty badań dedykowanych eksploracji zagadnienia jakości życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz jej związku z empatią. Rezultaty badań wskazują, że rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mierzą się z wieloma trudnościami związanymi ze specyfiką roli, jaką pełnią – rodziców dziecka z...
Młodzież wobec wartości i osób z niepełnosprawnością ruchową

Młodzież wobec wartości i osób z niepełnosprawnością ruchową

[…] niniejsza praca stanowi wartościową publikację poszerzającą wiedzę na temat związku między wartościami młodzieży a postawami wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Pogłębia także wiedzę na temat związków między wybranymi czynnikami socjodemograficznymi i poznawczymi a preferowanymi wartościami oraz postawami młodzieży. Ukazanie empirycznych związków między różnymi czynnikami kształtującymi wybory aksjologiczne młodych ludzi oraz formującymi ich postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych należy uznać za największy walor poznawczy tej pracy. Monografia […] rzuca również ciekawe światło na kondycję społeczno-moralną współczesnej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. […] będzie cenną pozycją w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych i nie tylko. Odbiorcami tej książki mogą być wszystkie osoby, które są zainteresowane współczesną młodzieżą, jej aksjologicznymi preferencjami oraz postawami wobec drugiego człowieka. Z recenzji wydawniczej dr. hab. Tomasza...
Educational and Social Context, tom 4, Local Environments and Global Problems

Educational and Social Context, tom 4,
Local Environments and Global Problems

Oddajemy w ręce Czytelników czwarty tom z serii „Educational and Social Contexts”, dedykowany środowisku lokalnemu i jego związkom z globalnymi problemami. W tomie zamieszczono sześć tekstów autorstwa naukowców z różnych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, czy Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy). W swych tekstach autorzy eksplorowali problematykę skupioną wokół roli środowiska lokalnego i jego roli w rozwiązywaniu istotnych problemów globalnych (m.in. kwestie dotyczące inkluzji i postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, problemy związane z resocjalizacją, z poszukiwaniem i dbałością o tożsamość społeczną czy związane z patriotyzmem). Jak wskazują autorzy zamieszczonych tekstów, nie sposób mówić o problemach szerokiego zasięgu bez odwołania do kontekstu lokalności. Zawarte w niniejszym tomie teksty, mimo różnej problematyki, łączy troska o dobro społeczności lokalnej. Ich autorzy podjęli  wieloperspektywiczne spojrzenie na problematykę lokalności, jednocześnie uwypuklając ważkość działań podejmowanych w kontekście lokalnym dla działań o zasięgu...