Młodzież wobec wartości i osób z niepełnosprawnością ruchową

Młodzież wobec wartości i osób z niepełnosprawnością ruchową

[…] niniejsza praca stanowi wartościową publikację poszerzającą wiedzę na temat związku między wartościami młodzieży a postawami wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. Pogłębia także wiedzę na temat związków między wybranymi czynnikami socjodemograficznymi i poznawczymi a preferowanymi wartościami oraz postawami młodzieży. Ukazanie empirycznych związków między różnymi czynnikami kształtującymi wybory aksjologiczne młodych ludzi oraz formującymi ich postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych należy uznać za największy walor poznawczy tej pracy. Monografia […] rzuca również ciekawe światło na kondycję społeczno-moralną współczesnej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych. […] będzie cenną pozycją w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych i nie tylko. Odbiorcami tej książki mogą być wszystkie osoby, które są zainteresowane współczesną młodzieżą, jej aksjologicznymi preferencjami oraz postawami wobec drugiego człowieka. Z recenzji wydawniczej dr. hab. Tomasza...
Educational and Social Context, tom 4, Local Environments and Global Problems

Educational and Social Context, tom 4,
Local Environments and Global Problems

Oddajemy w ręce Czytelników czwarty tom z serii „Educational and Social Contexts”, dedykowany środowisku lokalnemu i jego związkom z globalnymi problemami. W tomie zamieszczono sześć tekstów autorstwa naukowców z różnych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, czy Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy). W swych tekstach autorzy eksplorowali problematykę skupioną wokół roli środowiska lokalnego i jego roli w rozwiązywaniu istotnych problemów globalnych (m.in. kwestie dotyczące inkluzji i postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, problemy związane z resocjalizacją, z poszukiwaniem i dbałością o tożsamość społeczną czy związane z patriotyzmem). Jak wskazują autorzy zamieszczonych tekstów, nie sposób mówić o problemach szerokiego zasięgu bez odwołania do kontekstu lokalności. Zawarte w niniejszym tomie teksty, mimo różnej problematyki, łączy troska o dobro społeczności lokalnej. Ich autorzy podjęli  wieloperspektywiczne spojrzenie na problematykę lokalności, jednocześnie uwypuklając ważkość działań podejmowanych w kontekście lokalnym dla działań o zasięgu...