Utopie i dystopie: wizje polityki  i ustrojów politycznych

Utopie i dystopie: wizje polityki
i ustrojów politycznych

Rozpocząć warto od tego, że sam tytuł monografii jest bardzo „chwytliwy”. Sugeruje on, że redaktorzy i autorzy dostrzegają dwuaspektowość rozważań o wizjach polityki. Ich ambicją staje się przeanalizowanie z jednej strony wizji utopijnych, a z drugiej – wizji dystopijnych. Współcześnie obie z nich zyskują swoją wyrazistą polityczno-symboliczną reprezentację: przedstawiciele ruchów populistyczno-autorytarnych obwieszczają coraz to bardziej atrakcyjne programy zapewnienia „ludowi” utopijnej szczęśliwości, z kolei przedstawiciele ruchów antyglobalistycznych, antykapitalistycznych czy proekologicznych przestrzegają przed dystopijnym samounicestwieniem planety. Nie mam zatem wątpliwości, że podjęta problematyka jest ważna, aktualna i wymagająca naukowej refleksji. Z recenzji wydawniczej dra hab. prof. UWr Przemysława Żukiewicza Książka jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w październiku 2020 roku – w formie hybrydowej – na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  W toku dyskusji uczestnicy swą uwagę skoncentrowali między innymi wokół następujących zagadnień szczegółowych: – wpływ zjawisk demograficznych (takich jak wzrost oczekiwanej długości życia, możliwe zniesienie bariery śmierci) na naturę znanych zjawisk życia politycznego; – możliwa ewolucja reżimów demokratycznych; – dalsza legitymizacji lub erozja demokracji przedstawicielskich; – przemiany modeli przywództwa; – wpływ przemian technologicznych na polityki szczegółowe, m.in. ekologiczną, zdrowotną, społeczną, pracy; ewolucję instytucji państwa; – nowe ideologie i ruchy społeczne; – kierunki rozwoju myśli politycznej w Polsce i na świecie; – modele gospodarek (szczególnie jej robotyzacja i cyborgizacja) i ich wpływ na reżimy polityczne; – przyszłość wolności słowa i swobód politycznych; – ewolucja władzy politycznej; – wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na politykę; – wizje kulturowe i ich wpływ na politykę (m.in. w kinematografii oraz sztuce); – różnice i podobieństwa projektów polityki w państwach tzw. Pierwszego i Trzeciego Świata; – znaczenie odkryć astronomicznych, fizycznych, chemicznych i przyrodniczych dla kierunków rozwoju...
Aspekty polityczne prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie

Aspekty polityczne prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej „O politycznych aspektach prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie”, która z inicjatywy pracowników Instytutu, dra Marcina Wałdocha i dra Marcina Jastrzębskiego, odbyła się 21 marca 2019 r. pod auspicjami Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wokół dostępu do informacji publicznej kształtują się różnorodne zjawiska społeczno-polityczne, takie między innymi jak: walka polityczna i prawdopodobnie powstawanie nowych ruchów społecznych. W świecie współczesnym rodzi się wiele pytań związanych z tym zagadnieniem i na wiele z nich organizatorom konferencji oraz autorom publikacji udało się odpowiedzieć. Rozpoczęli oni też dyskusję, która trwa do dziś i przyniesie na pewno jeszcze wiele ciekawych...
Bliskie antypody. Relacje polsko-nowozelandzkie w procesach globalizacji i dywersyfikacji świata

Bliskie antypody. Relacje polsko-nowozelandzkie w procesach globalizacji i dywersyfikacji świata

Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale 1. pt. Zagadnienia teoretyczne scharakteryzowano dotychczasowy stan badań, wskazano cel prowadzonego badania, problem badawczy, hipotezę oraz podstawę teoretyczną i kategorie badawcze, w tym siatkę głównych pojęć. W 2. rozdziale Zarys dziejów i uwarunkowań społeczno-politycznych oraz gospodarczych Nowej Zelandii przybliżono główne wiadomości na temat Nowej Zelandii, w tym o historii państwa i zagadnieniach systemu politycznego Nowej Zelandii, o sprawach ustrojowych, demograficznych, społecznych i gospodarczych. Jest to rozdział, po którego lekturze Czytelnik polski ma zdobyć poszerzoną wiedzę o Nowej Zelandii. W rozdziale tym korzystano przede wszystkim z literatury i danych źródłowych o charakterze statystycznym oraz korzystano z informacji uzyskanych dzięki prawu dostępu do informacji publicznej. Rozdział 3. pt. Historia i współczesność stosunków polsko-nowozelandzkich jest prezentacją szerokiej analizy materiałów źródłowych, zgromadzonych w archiwach polskich, nowozelandzkich, amerykańskich i zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii. W wyniku tej analizy wykonano rekonstrukcję relacji polsko-nowozelandzkich od ich początków, aż po współczesność z uwzględnieniem procesów globalizacji, które rzutowały na jakość i częstotliwość podejmowanych zbliżeń. Natomiast rozdział 4. pt. Polonia w Nowej Zelandii po II wojnie światowej jest próbą ukazania losów i położenia Polaków i Polonii w kraju kiwi na tle relacji polsko-nowozelandzkich. Książkę dopełnia Zakończenie, a prezentowany materiał uzupełniają: bibliografia, wykaz ważniejszych polsko-nowozelandzkich umów, wykaz rycin, tabel i wykresów; indeks skrótów. Monografię opatrzono również anglojęzycznym streszczeniem…  (ze...