Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego

Osobliwości przyrody regionu kujawsko-pomorskiego

Piękny album poświęcony przyrodzie regionu kujawsko-pomorskiego. Jego autorzy postawili sobie za zadanie zachęcenie czytelników do odwiedzenia najciekawszych ich zdaniem miejsc. Przedstawiają więc interesujące zwierzęta i rośliny będące niejako wizytówkami regionu. Autorami tekstów i fotografii są bydgoscy przyrodnicy. Album nie jest szczegółowym przewodnikiem, raczej swoistym esejem autorów, ich spojrzeniem na walory przyrodnicze regionu. We wstępie piszą: chcemy z Państwem podzielić się naszymi osobistymi odczuciami, pokazać to, co uważamy za najbardziej godne uwagi i co nam się podoba. Książka zawiera popularnonaukowe omówienie wybranych przez nas obszarów, obiektów i gatunków. (…) Życzymy przyjemnej lektury oraz zachęcamy do poznawania przyrody, nie tylko naszego regionu na żywo. Książka jest bardzo cennym kompendium wiedzy o przyrodzie regionu kujawsko-pomorskiego, opracowanym z myślą o szerokim kręgu odbiorców. W ciekawy, przystępny sposób będzie zachęcać czytelników do bliższego zainteresowania się jej nieprzeciętnymi walorami. Autorzy wykazali się nie tylko dbałością o zgodność jej treści z aktualnym stanem wiedzy, lecz też udowodnili, że specjalistyczną wiedzę naukową można przekazać w taki sposób, by dotarła ona do rzeszy czytelników niespecjalistów. z recenzji dr. hab. Władysława Danielewicza, prof. nadzw....
Archeologia Szubina

Archeologia Szubina

Dzięki analizom przeprowadzonym w niniejszej pracy zebrano łącznie informacje o blisko tysiącu stanowisk archeologicznych z regionu szubińskiego. Okolice Szubina należy uznać za obszar niezwykle cenny dla rozpoznania pradziejów północno-wschodniej Wielkopolski, ze względu na wysoką wartość poznawczą wielu stanowisk. Studia porównawcze pozwoliły dostrzec na ziemi szubińskiej ważne przejawy działalności badawczej, począwszy od połowy XIX wieku do współczesności. Zaobserwowane procesy kulturowe mają swoje odpowiedniki w innych rejonach ziem polskich, przede wszystkim na Kujawach, Krajnie i Pomorzu. Lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w sąsiedztwie Szubina pozwala na wpisanie tego regionu w kontekst kultury symbolicznej, gospodarki i wytwórczości prowadzonych w pradziejach i średniowieczu na ziemiach polskich. Przyszłość archeologii regionu szubińskiego związana jest z pogłębionymi studiami nad nieodległą przeszłością, zarówno dotyczącą miasta, jak również reliktów codziennych i nadzwyczajnych wydarzeń z jego...
Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia

Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia

Psychologia języka (psycholingwistyka) stanowi interdyscyplinarny obszar badań nad językiem i językowym komunikowaniem się człowieka. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny są zarówno mechanizmy neuronalne, czy też szerzej, biologiczne, jak i procesy psychologiczne, które umożliwiają jednostce nabywanie, produkcję oraz rozumienie mowy i języka pisanego. Psychologia języka integruje paradygmaty metodologiczne znane z nauk medycznych (np. neurologia, psychiatria), społecznych (np. psychologia, pedagogika) oraz humanistycznych (np. językoznawstwo, filozofia). Badania psycholingwistyczne dotyczą zarówno rozwoju językowego człowieka przebiegającego prawidłowo, jak i zaburzeń w rozwoju języka lub kompetencji komunikacyjnej. Monografia przedstawia wartościową, spójną tematycznie pracę, która jest istotnym uzupełnieniem polskojęzycznego piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom kompetencji językowych człowieka. Poszczególne rozdziały monografii bądź relacjonują aktualny stan wiedzy w wybranych obszarach badawczych psycholingwistyki, bądź prezentują oryginalne sądy, wyniki badań własnych lub metody terapeutyczne....
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 8/2018

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 8/2018

Kolejny – ósmy już – numer „Muzyki…” zawiera zróżnicowane tematycznie artykuły z zakresu teorii i historii muzyki, estetyki oraz edukacji muzycznej. Autorami tekstów są pracownicy Wydziału Edukacji Muzycznej UKW oraz osoby spoza tej uczelni, reprezentujące gdańskie i toruńskie środowisko naukowo-artystyczne. „Podejmowane wątki wpisują się w obszary refleksji interdyscyplinarnej nad edukacją muzyczną, która jest – jak powszechnie wiadomo – wielowymiarowa, kontekstualna, procesualna i interakcyjna. Jednocześnie narracje Autorów poszczególnych artykułów wskazują na dość poważne zainteresowanie problematyką kultury muzycznej i jej związków z edukacją muzyczną na różnych poziomach afirmacji i kontestacji. Uważam, że prezentowany tom, tak zróżnicowany tematycznie i zarazem wielowątkowy, zasługuje na publikację i dyskusję w ramach ogólnopolskiego obiegu naukowego”. Z recenzji dr. hab. Macieja Kołodziejskiego, prof. Akademii...
Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Kolejna z cyklu poświęconego badaniom zależności zjawisk społeczno-politycznych, przede wszystkim konfliktów powstających w życiu publicznym, z działalnością na niwie kultury i sztuki. Wyodrębniono w niej dwie części: Obraz wojny w wybranych dziełach literackich oraz Kultura i sztuka wojenna jako element oddziaływania propagandowego i budowania tożsamości narodowej. Autorami artykułów są pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz kilkunastu krajowych ośrodków naukowych, wśród których są zarówno doświadczeni badacze problematyki, jak i osoby debiutujące w tej dziedzinie. W ramach cyklu wydano dotychczas następujące publikacje: — Konflikty w przestrzeni kulturowej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015 — Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Kultura zaangażowana: szkice społeczno-polityczne, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz...
Rodzina i prawo

Rodzina i prawo

Rodzina jest podstawową komórką społeczną o nieporównywalnej z innymi formami życia ludzi doniosłości społecznej, co nie jest jakąś zdobyczą ostatnich lat, lecz tak jest od wieków. Spełnia ona wiele złożonych funkcji, jej rola w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna i choć ewoluuje, to osadzenie każdego z nas w relacjach rodzinnych dominuje nad innymi obszarami naszego funkcjonowania, a przynajmniej tak właśnie powinno być. Najbardziej chodzi tu o rodzinę małą, a więc rodziców i ich dzieci, zwłaszcza gdy są one małoletnie, a mniej o rodzinę wielką obejmującą krewnych, nawet tych dalszych. Podstawową formułą funkcjonowania rodziny jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, choć coraz częściej opiera się ona na związkach alternatywnych. O ile bowiem małżeństwo w naszym kraju, a szerzej w kulturze europejskiej, pozostaje w kryzysie, tak co do liczby nowo zawieranych związków małżeńskich, jak i odnośnie rozwodów, to rodzina trwa nadal, choć nie bez trudności i zagrożeń jej dotyczących. Część z nich ma charakter zewnętrzny, inne zaś mają swoje przyczyny w dysfunkcjach wewnętrznych, a jeszcze inne nawarstwiają się w obu płaszczyznach. Rodzina w swoim wymiarze społecznym i jednostkowym stanowi przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Jedną z nich jest prawo, które stara się spełniać wobec rodziny niejako służebną rolę wytyczając ramy jej funkcjonowania, zabezpieczając ją oraz poszczególnych jej członków, sankcjonując zachowania negatywne jej dotyczące. Relacja rodziny i prawa ma kilka przymiotów, a mianowicie jest istotna, interesująca poznawczo, aktualna oraz wielopłaszczyznowa. Takie właśnie ujęcie legło u podstaw niniejszej publikacji. Stanowi ona zbiór kilkudziesięciu artykułów naukowych, których autorzy zaprezentowali perspektywę prawną dotyczącą rodziny w bardzo szerokim jej ujęciu, bo na gruncie wielu dziedzin prawa. Walorem poszczególnych tekstów jest zarówno dostrzeżenie licznych zagadnień...
Czarny slang. Słownik slangu afroamerykańskiego

Czarny slang. Słownik slangu afroamerykańskiego

Jest to pierwszy w Polsce słownik slangu afroamerykańskiego, najbardziej potocznej odmiany angielszczyzny czarnoskórych Amerykanów. Od kilku dekad wywiera ona znaczący wpływ na slang ogólny i kulturę popularną, widoczny choćby w światowej ekspansji hip-hopu, którego jest nieodłącznym elementem. Słownik ma układ tematyczny, liczy około 1500 haseł i ponad 3300 przykładów, umieszczonych w ponad 160 kategoriach. Hasła zawierają możliwe warianty pisowni, informacje gramatyczne, datowanie, kwalifikatory stylistyczne, ekwiwalenty lub definicje w standardowej polszczyźnie, odnośniki bibliograficzne oraz kontekstowe przykłady użycia wraz ze źródłem i datą. Całość powstała na podstawie obszernej bazy cytatów z muzyki, filmu, TV, prasy, literatury, internetu oraz wypowiedzi Afroamerykanów, zgromadzonych podczas wieloletnich badań w USA. Słownik stanowi cenne źródło praktycznej wiedzy o slangu afroamerykańskim. Łącząc naukowość z funkcjonalnością, będzie przydatny dla anglistów i amerykanistów  – w szczególności zajmujących się socjolingwistyką i etnolingwistyką – a także kulturoznawców, tłumaczy oraz wszystkich zainteresowanych różnorodnością współczesnej...
Ochrona zbiorów bibliotecznych

Ochrona zbiorów bibliotecznych

Problem ochrony zbiorów bibliotecznych ma niezwykle doniosłe znaczenie zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. W literaturze księgoznawczej był on podejmowany wielokrotnie. Prowadzone czynności, mające na celu zachowanie zgromadzonych materiałów piśmienniczych, od dawna skłaniały badaczy do refleksji. To ważne zagadnienie jest aktualne w instytucjach kultury książki XXI w. Potrzeba wymiany ustaleń naukowych oraz doświadczeń bibliotekarzy stała się impulsem zorganizowania przez Zakład Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, w Bydgoszczy w dniach 19–20 maja 2016 r. Zainteresowanie debatą dowiodło konieczności prowadzenia i publikacji wyników badań o charakterze interdyscyplinarnym. W niniejszym tomie zawarto 15 artykułów, które dotyczą różnych kontekstów ochrony zbiorów bibliotecznych – od średniowiecza po XXI w. Zostały one napisane zarówno przez teoretyków, w tym związanych z ośrodkami kształcenia bibliotekarzy, jak i praktyków bibliotekarzy. ze...
Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne

Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne

Kultura zaangażowana nierozerwalnie wiąże się także z polityką. W tym kontekście określenie to można pojmować przynajmniej na trzy sposoby. Z jednej strony, jako działania propagandowe w danym systemie politycznym, wykorzystywane przez władzę do manipulowania społeczeństwem. Z drugiej strony, jako działania opozycyjne ze strony społeczeństwa, mające na celu walkę z systemem lub jego większymi czy też mniejszymi niedoskonałościami. W obu powyższych przykładach występuje silne zaangażowanie zarówno władzy, jak i obywateli (społeczeństwa). Sztuka staje się więc narzędziem w polityce, nośnikiem określonych idei i wartości, sposobem artykulacji interesów poszczególnych uczestników gry politycznej. Z trzeciej strony kultura zaangażowana przejawia się poprzez wszelkiego rodzaju wydarzenia czy postaci historyczne, które stają się inspiracją do szerszej dyskusji poprzez sztukę i w sztuce. W tym przypadku zaangażowanie w „walkę” z kimś lub czymś jest mniejsze, to raczej forma opowieści, narracja obserwatora, a nie osoby zaangażowanej. Autorzy niniejszego tomu mają pełną świadomość, iż proponowana przez nich publikacja stanowi jedynie minimalną część dorobku nauk humanistycznych i społecznych od wielu lat analizujących różnorodne przejawy szeroko postrzeganej kultury zaangażowanej. Jednocześnie jednak żywią przekonanie, iż wobec dynamicznych przekształceń rzeczywistości jest to wciąż kropla w morzu potrzeb. Stąd też bierze się nasza nadzieja, iż monografia ta będzie ciekawym, wartościowym i potrzebnym uzupełnieniem dotychczasowych dyskusji dotyczących tematu, który poruszyliśmy w prezentowanym...
Archeologia i społeczeństwo. Wędrówki śladami wzajemnych relacji

Archeologia i społeczeństwo. Wędrówki śladami wzajemnych relacji

„Współczesna archeologia powinna wykraczać poza nadawanie znaczeń artefaktom czy potwierdzanie ich funkcji w kulturze pradziejowej. Gdy staramy się odgadywać, jak ludzie w przeszłości podchodzili do pewnych zjawisk, to nasze odpowiedzi motywowane są zmysłowymi doświadczeniami, opartymi na obcowaniu z pozostałościami osad, cmentarzysk, sanktuariów, a także subiektywnymi doznaniami ich obecności (…). Materialne relikty są badane, komentowane i wykorzystywane ze względu na bieżące potrzeby społeczne. Ponieważ archeologia jest uwikłana w teraźniejszość, przypisywane jej znaczenia ulegały ciągłym zmianom. Przemieszanie celów naukowych i praktycznych doprowadziło do ideologizacji archeologii oraz włączenia jej w przestrzeń kultury popularnej (…).” „Wyłania się obecnie nowa, integrująca funkcja archeologicznych artefaktów. Pierwotnie cechowała je użyteczność, wypełniająca potrzeby archaicznych wspólnot. Dziś natomiast wytwory pradziejowe są wśród nas zaledwie obecne, choć niekiedy nadal nadają sens światu poprzez argumenty ideologiczne i etniczne (…). Zebranie jednotematycznych tekstów w zwartym tomie ma podkreślać przekonanie, że obecnie archeologia nie powinna ograniczać się jedynie do opisywania i interpretowania dawnych artefaktów. Konstruuje ona złożone relacje teraźniejszości z przeszłością, wpływa na kierunki i metody ochrony dziedzictwa kulturowego, uczestniczy w rozwoju myśli politycznej i edukacji narodowej (…). Odległa przeszłość nie jest pozostawiona w tyle, lecz cierpliwie zbiera i układa to, co wygodnie nazywamy teraźniejszością (…).” Ze Słowa...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 7/2017

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr 7/2017

Najnowszy numer pisma, w którym zamieszczono między innymi artykuły trojga pedagogów Katedry Muzyki Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie. Publikacje powstały przy okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Muzyka solowa i kameralna kompozytorów polskich i słowackich – aspekty artystyczne i wykonawcze. Pozostałe artykuły dotyczą muzyki...
Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów. Tom 2Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym

Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów. Tom 2
Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym

Prezentujemy Państwu nową serię wydawniczą, której tematem są używki i substancje psychoaktywne. Tom pierwszy zawiera artykuły, których autorami są przede wszystkim archeolodzy i historycy. Rozważania dotyczące najstarszych dziejów skupiają się zwłaszcza na ukazaniu roli narkotyków i alkoholu w systemie ówczesnych wierzeń i rytuałów, choć są i takie, które odnoszą się do sfery profanum. Teksty traktujące o epoce nowożytnej koncentrują się głównie na produkcji i kulturze spożycia napojów alkoholowych na ziemiach polskich, w różnych grupach społecznych, podejmują także kwestie odświętnego charakteru używek. Na uwagę zasługują też opracowania dotyczące zastosowania alkoholu w medycynie domowej od XVI do XX w. Obraz stosowania używek, zdominowany przez napoje alkoholowe, jest uzupełniony o problematykę dotyczącą konsumpcji tytoniu, zwłaszcza palenia fajki. Tom drugi serii obejmuje zagadnienia związane z rolą gospodarczą i społeczną używek oraz substancji psychoaktywnych. Zamieszczone tutaj artykuły wskazują na znaczącą rolę nie tylko alkoholu, ale także tytoniu, kawy i czekolady. Podejmują problematykę wpływu używek na kształtowanie się ówczesnych potęg gospodarczych, jak również przedstawiają ich znaczenie w budowaniu nowej obyczajowości i stylu życia. Jedną z ważnych kwestii poruszanych w niniejszym tomie są także zmiany w podejściu do środków psychoaktywnych, jakie dokonały się we współczesnym społeczeństwie. Tom trzeci serii dotyczy wykorzystywania używek i substancji psychoaktywnych w szeroko rozumianej sztuce. Najwybitniejszych twórców na całym świecie dzieliło na ogół wiele, ale zawsze łączyły ich dwie cechy – talent i zamiłowanie do używek. Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły poruszają kwestie zażywania narkotyków w szerokim aspekcie – jako siły destrukcyjnej, oddziałującej na artystę i jego twórczość, jako środka do uzyskania odpowiednich efektów artystycznych, a także jako źródła inspiracji. Prezentowane prace ukazują również specyficzne traktowanie używek przez artystów, uznających je za...
Legendy na fortepian solo (nuty)

Legendy na fortepian solo (nuty)

Podstawą niniejszego wydania jest rękopis Legend znajdujący się w Archiwum Rodziny Kompozytora w Bydgoszczy w teczce zatytułowanej Utwory fortepianowe i inne – T.I Oprócz Legend w teczce znajdują się jeszcze dwa mazurki: Mazurki I i II. Mazurki mają formę szkiców pisanych ołówkiem, natomiast Legendy zachowały się w formie partytury przepisanej ręką kompozytora czarnym atramentem. Legendy to cykl trzech miniatur fortepianowych, powstałych na początku lat 40. XX wieku. Prawykonanie utworu odbyło się 18 czerwca 1946 roku na koncercie kompozytorskim w Bydgoszczy. Ich wykonawcą był Konrad Pałubicki. W 1952 roku kompozytor naniósł wiele poprawek melicznych i harmonicznych, i ta wersja stała się podstawą wydania cyklu. Do druku przygotowałam Legendę 1 i 2. Ze względu na zastosowany w kompozycji materiał harmoniczny, a przede wszystkim skomplikowane struktury akordowe w Legendzie 3 oraz ich ambitus przekraczający rozmiar rąk młodych pianistów, zrezygnowałam z jej włączenia do niniejszego wydawnictwa. Zachowany rękopis utworu nie zawierał żadnych oznaczeń dynamicznych, artykulacyjnych, ani żadnych innych wskazówek wykonawczych. Moja praca polegała zatem na wypełnieniu tych luk i doprecyzowaniu aspektów wykonawczych. Znając dość dobrze twórczość K. Pałubickiego – wzorując się na zachowanych jego utworach fortepianowych – starałam się wniknąć w tę stylistykę i zaproponować środki muzyczne oddające myśl kompozytora. Wprowadziłam więc własne oznaczenia artykulacyjne, oznaczenia dynamiczne, a przede wszystkim wprowadziłam wygodne dla pianisty palcowanie. Te elementy ułatwią młodym pianistom pracę nad odczytaniem tekstu i zapoznaniem się z nowym językiem muzycznym. Celem, jaki mi przyświecał w przygotowaniu Legend do druku, było stworzenie możliwości poznania przez młodych wykonawców, uczniów szkół muzycznych I i II stopnia nowego języka muzycznego i wprowadzenie ich w świat muzyki XX i XXI wieku. Takie właśnie walory posiada kompozycja Konrada...
Przestępstwo – kara – więzienie na przestrzeni dziejów

Przestępstwo – kara – więzienie na przestrzeni dziejów

Na tematykę przewodnią tomu wybrana została problematyka więziennictwa oraz sprawców czynów zabronionych, a także zjawisko ewoluowania przestępczości na przestrzeni wieków, poczynając od czasów najdawniejszych – społeczeństw pradziejowych, a kończąc na czasach nam współczesnych. „Tak szeroko określony przedział czasowy, dla opisywania szeroko rozumianej problematyki penitencjarnej, należy uznać za niezwykle ambitne zadanie, które wymagało zarówno od samych autorów, jak i redaktorów naukowych wykazania się dużą dyscypliną metodologiczną i sprawnością pisarską przy stworzeniu całego, jednolitego i kompleksowego opracowania. Mając na uwadze powyższe spostrzeżenie, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że […] książka bardzo dobrze odnajduje się w dzisiejszych czasach i tym samym wpisuje się w aktualne potrzeby zarówno naukowe, jak i rynkowe. […] Książka, pomimo że stanowi opracowanie zbiorowe wielu autorów, została napisana w sposób przystępny i wykazujący się wysoka poprawnością językową oraz tworzy jedna, spójna i klarowna całość” (z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego...
Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku

Redaktorzy tomu zaproponowali grupie badaczy zaprezentowanie własnych poglądów na współczesną wojskowość. Zaprosili do swojego  projektu głównie specjalistów z zakresu problematyki militarnej. Dostrzegając wielowątkowość współczesnej przestrzeni militarnej zanalizowali oni  sytuację z perspektywy politologicznej, kulturoznawczej i historycznej. W pierwszej części tomu prezentują szkice podejmujące problematykę konfliktów militarnych w ich strategicznym, operacyjnym i taktycznym wymiarze, jednocześnie starając się wyeksponować wszystkie te cechy, które pozwalają na ukazanie specyfiki współczesnego konfliktu zbrojnego. W drugiej części tomu autorzy dokonują oglądu współczesnej wojny przede wszystkim z perspektywy politycznej i...
Interakcje uczniów i nauczycieli. Kontekst – rodzaje – implikacje praktyczne

Interakcje uczniów i nauczycieli.
Kontekst – rodzaje – implikacje praktyczne

„Książka Darii Wojtkiewicz poświęcona jest tematyce o dużym znaczeniu dla teoretycznej wiedzy pedagogicznej i praktyki edukacyjnej. Tytułowe interakcje uczniów i nauczycieli są istotnym warunkiem przygotowania młodego pokolenia do współpracy i współdziałania z innymi. Dokonujące się na świecie i w Polsce przemiany i towarzyszące im coraz to nowe zagrożenia tworzą odmienne od dotychczasowych warunki funkcjonowania człowieka, do których musi on zostać wprowadzony przez edukację. Istotnym i skomplikowanym zadaniem edukacji jest wychowanie społeczeństw do przemian, humanistycznego rozwoju, demokracji, wolności i cywilizacji. […] Publikacja skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców. Powinni po nią sięgnąć wszyscy, którzy zajmują się kształceniem. Zarówno nauczyciele, studenci sposobiący się do tego zawodu, jak i naukowcy odnajdą w niej pokaźny zasób wiedzy na temat skutecznej komunikacji wybranych problemów dydaktycznych i wychowawczych”. Z recenzji prof. dr hab. Jolanty...
Wybrane problemy kary i karalności

Wybrane problemy kary
i karalności

Autorzy analizując poszczególne przestępstwa i oceniając zasady, sposób i wymiar kary, starali się podkreślać, czy i na ile jest ona adekwatna do czynu. Adekwatność ta z jednej strony polegać ma właśnie na wspominanym stopniu dolegliwości, z drugiej musi jednak być realna do wymierzenia i odbycia przez sprawce. Pełnie rozważań podejmowanych w publikacji uzupełniają również kwestie dotyczące karalności, która stanowi jeden z elementów definicji przestępstwa oraz odnosi się do systemu kar, jakie za dany czyn mogą zostać (co nie oznacza, ze zawsze zostaną) orzeczone. Nie sposób podejmować się wiec analizy kary, jaka zostanie wymierzona sprawcy za określony czyn, bez spojrzenia na nią w szerszym kontekście karalności. Kontekst ten jest konieczny z uwagi na to, ze daje on podmiotowi wymierzającemu kare możliwość sięgnięcia do rożnych kar, co gwarantuje jak najlepsze dopasowanie jej nie tylko do popełnionego przestępstwa, ale do sytuacji konkretnego przestępcy. Od...
Strategia rozwiązywania zadań w teście Wechslera a poziom inteligencji

Strategia rozwiązywania zadań w teście Wechslera a poziom inteligencji

Psychologowie od dawna poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie funkcjonują lepiej od innych – zwłaszcza w zakresie poziomu wykonania trudnych zadań – w efekcie czego spostrzega się ich jako „bardziej inteligentnych”. Wiedza o tym, w jaki sposób człowiek skutecznie radzi sobie z rozwiązywaniem rozmaitych zadań testowych stała się w niniejszej pracy kluczowym aspektem rozważań nad inteligencją (…) Problematyka prezentowana w publikacji może być przydatna dla osób zajmujących się badaniem inteligencji, które do tej pory nie uwzględniały roli strategii rozwiązywania problemów w zrozumieniu istoty aktywności intelektualnej człowieka. Wnioski płynące z badań własnych (choć zapewne niewystarczające do ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii zależności między strategiami a poziomem inteligencji) mogą być zachętą dla psychologów praktyków do przyglądania się jakościowo różnym sposobom rozwiązywania zadań w testach inteligencji, w celu dookreślenia diagnozy rzeczywistych zdolności intelektualnych osób...
Kultury organizacyjne w szkole. Teoria – Badania – Rekomendacje

Kultury organizacyjne w szkole.
Teoria – Badania – Rekomendacje

Książka Małgorzaty Wiśniewskiej zawiera studia teoretyczne, wyniki badań empirycznych oraz rekomendacje dla praktyki edukacyjnej, które mogą posłużyć organizatorom procesu kształcenia (dyrektorom, nauczycielom, przedstawicielom władz oświatowych) w refleksji i pracach nad funkcjonowaniem kultury placówki oraz tworzeniem planów jej rozwoju w kontekście dostosowania ich do potrzeb wszystkich uczestników edukacji oraz coraz bardziej widocznego ich związku z otoczeniem zewnętrznym. Spośród licznych elementów decydujących o sukcesie organizacji coraz częściej wskazuje się na znaczenie kultury organizacyjnej, którą można odnosić także do różnych zakresów i poziomów funkcjonowania systemu oświaty i wychowania. Zasadniczym celem autorki było przedstawienie i zbadanie dwóch subkultur w obrębie kultury szkoły: zespołów nauczycielskich oraz dyrektorów szkół. Badanie kultury organizacyjnej jest nieodzownym elementem każdej prężnie działającej organizacji, także szkoły, punktem wyjścia planowanych zmian, a zarazem czynnikiem warunkującym ich...
Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym IV

Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym IV

Przedstawiany tom rozpraw należy, jako czwarty wolumen, do przykuwającej uwagę serii. Kolejne wydawnictwo wzbudza zrozumiałe zainteresowanie. I tym razem czytelnik nie dozna zawodu. Pozna istotne zagadnienia komparatystyczne pojawiające się w ciągu ostatnich stuleci, a także te nowatorskie i aktualne. Dzięki klarownej kompozycji całości spotka się z teoretycznymi i analitycznymi przybliżeniami żywotnych problemów nowoczesnych badań porównawczych. Porównawcza interpretacja literatury oraz innych sztuk w ostatnim okresie dynamicznie rozwija się i modernizuje. Sprzyja temu proces globalizacji wszelkich stron życia a także kultury. W tym kontekście badania literackie wypracowują współczesne metody i narzędzia eksplikacji. Rozwija się hermeneutyka literatury wykorzystująca zasady mitografii. Jedną z innowacyjnych propozycji w tym zakresie jest komparatystyka mitograficzna. Redaktorce naukowej można pogratulować problemowej koncepcji całości oraz skompletowania bardzo interesujących materiałów badawczych. Z recenzji wydawniczej Krzysztofa M. Krasuskiego Obecny zbiór studiów stanowi czwarty z kolei tom przedstawiany przez Komisję Komparatystyczną Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Katedrę Literatury Powszechnej i Komparatystyki UKW w Bydgoszczy. Zarówno w tytule pierwszego, który ukazał się w 2010 roku, jak też w podtytułach kolejnych tomów pomysłodawczyni i redaktorka serii odwołuje się do osoby Adama Mickiewicza, profesora Katedry Literatur Słowiańskich w College de France, prekursora komparatystyki...