Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy uczynili kwestie reakcji środowisk kulturotwórczych i artystycznych na zjawiska migracji i uchodźstwa w XX i XXI wieku. Kwerenda poprzedzająca powstanie książki wykazała, że istnieje potrzeba rozwijania badań w tym obszarze. Efektem tego jest zbiór ośmiu artykułów naukowych, których autorzy poprzez film, literaturę i muzykę przyglądają się wieloaspektowym mechanizmom migracji i...
Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Kolejna z cyklu poświęconego badaniom zależności zjawisk społeczno-politycznych, przede wszystkim konfliktów powstających w życiu publicznym, z działalnością na niwie kultury i sztuki. Wyodrębniono w niej dwie części: Obraz wojny w wybranych dziełach literackich oraz Kultura i sztuka wojenna jako element oddziaływania propagandowego i budowania tożsamości narodowej. Autorami artykułów są pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz kilkunastu krajowych ośrodków naukowych, wśród których są zarówno doświadczeni badacze problematyki, jak i osoby debiutujące w tej dziedzinie. W ramach cyklu wydano dotychczas następujące publikacje: — Konflikty w przestrzeni kulturowej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015 — Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Kultura zaangażowana: szkice społeczno-polityczne, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz...
Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne

Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne

Kultura zaangażowana nierozerwalnie wiąże się także z polityką. W tym kontekście określenie to można pojmować przynajmniej na trzy sposoby. Z jednej strony, jako działania propagandowe w danym systemie politycznym, wykorzystywane przez władzę do manipulowania społeczeństwem. Z drugiej strony, jako działania opozycyjne ze strony społeczeństwa, mające na celu walkę z systemem lub jego większymi czy też mniejszymi niedoskonałościami. W obu powyższych przykładach występuje silne zaangażowanie zarówno władzy, jak i obywateli (społeczeństwa). Sztuka staje się więc narzędziem w polityce, nośnikiem określonych idei i wartości, sposobem artykulacji interesów poszczególnych uczestników gry politycznej. Z trzeciej strony kultura zaangażowana przejawia się poprzez wszelkiego rodzaju wydarzenia czy postaci historyczne, które stają się inspiracją do szerszej dyskusji poprzez sztukę i w sztuce. W tym przypadku zaangażowanie w „walkę” z kimś lub czymś jest mniejsze, to raczej forma opowieści, narracja obserwatora, a nie osoby zaangażowanej. Autorzy niniejszego tomu mają pełną świadomość, iż proponowana przez nich publikacja stanowi jedynie minimalną część dorobku nauk humanistycznych i społecznych od wielu lat analizujących różnorodne przejawy szeroko postrzeganej kultury zaangażowanej. Jednocześnie jednak żywią przekonanie, iż wobec dynamicznych przekształceń rzeczywistości jest to wciąż kropla w morzu potrzeb. Stąd też bierze się nasza nadzieja, iż monografia ta będzie ciekawym, wartościowym i potrzebnym uzupełnieniem dotychczasowych dyskusji dotyczących tematu, który poruszyliśmy w prezentowanym...