Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r.  Studium totalitarnej elekcji parlamentarnej

Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r.
Studium totalitarnej elekcji parlamentarnej

Podjęcie przez Andrzeja Zaćmińskiego badań nad wyborami do Sejmu PRL w 1952 r. uważam za słuszne i ważne z naukowego i poznawczego punktu widzenia. Wybory te miały swoją specyfikę, typową – jak słusznie zauważa Autor – dla totalitarnego państwa, jakim w latach 1948–1956 była Polska […]. Monografia została opracowana w oparciu o wszechstronną bazę źródłową. Jej wykorzystanie jest pełne i reprezentatywne. Autor jest dzisiaj jednym z najlepiej zorientowanych w kraju badaczy, gdy chodzi o zawartość szeroko rozumianych źródeł dotyczących kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL w 1952 r. […]. Uważam, że praca Andrzeja Zaćmińskiego jest wartościowa pod względem poznawczym i naukowym, […]. Wzbogaca wiedzę o najnowszej historii  Polski, oceny i wnioski Autora są merytoryczne i poparte wszechstronnymi źródłami. Praca napisana jest zrozumiałym i przystępnym językiem. Z recenzji prof. Czesława Osękowskiego   Wskazując na trafność oraz rangę podjętego przez Autora problemu badawczego należy podkreślić, iż jego rzetelna i wielostronna realizacja wymagała nie tylko szczegółowych i wnikliwych studiów historycznych, ale także politologicznych, ustrojowych oraz odnoszących się do sfery komunikacji społecznej i propagandy […]. Należy jednak zauważyć, iż mimo znaczącej skali trudności, wynikających z obszaru i złożoności badań, Andrzej Zaćmiński sprostał wynikającym z nich wyzwaniom. Potwierdzeniem tego jest znaczna rozpiętość i zróżnicowane podjętych w monografii zagadnień, które mimo swej specyfiki tworzą w istocie spójną i komplementarną całość […]. Rozprawa Andrzeja Zaćmińskiego jest niezwykle ważnym i liczącym się osiągnieciem naukowym. Podejmuje bowiem zagadnienie w polskiej historiografii szerzej nieeksplorowane, wnosząc tym samym oryginalny i niepodważalny wkład do współczesnych badan nad polskim stalinizmem, a szerzej nad dziejami PRL. Jest ona także wyrazem samodzielności i rzetelności badawczej Autora, jak również jego niekwestionowanych kompetencji w dostrzeganiu,...
W kręgu dyplomacji i polityki w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią

W kręgu dyplomacji i polityki w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską
i Jugosławią

Środowisko historyków i politologów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz historyków Institutu za savremenu istoriju w Belgradzie od kilku lat jest zaangażowane w studia nad panoramą stosunków polsko-jugosłowiańskich w XX wieku. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, służąca bezpośrednio umiędzynarodowieniu polskich badań i w całej rozciągłości zasługuje na uznanie. Obecny recenzowany tom jest kontynuacją konsekwentnie prowadzonej pracy badawczej i międzynarodowej współpracy zespołowej […]. Mamy również i w tym tomie dużą paletę tekstów o tematyce politycznej, historycznej, ekonomicznej, prawnej, dotyczących kultury, a także symboliki. Kompozycja tomu jest przejrzysta, a tematyczne bloki obejmują teksty zbieżne co do zawartości […]. Choć tom jest różnorodny, nie można powiedzieć, że jest eklektyczny. Tom wpisuje się w dotychczasową współpracę obu zespołów i bodaj jako jedyny w Polsce podjął się zadania dokonania przeglądu stosunków polko-jugosłowiańskich w tak szerokiej perspektywie chronologicznej i tematycznej. z recenzji prof. dra hab. Mirosława...
Polska i Jugosławia w XX wieku Polityka. Społeczeństwo. Kultura

Polska i Jugosławia w XX wieku
Polityka. Społeczeństwo. Kultura

Kolejny, piąty już tom, będący owocem współpracy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutem Historii Współczesnej w Belgradzie to udany zbiór interesujących tekstów poświęconych przede wszystkim różnym aspektom relacji między Polską a Jugosławią w XX wieku oraz problemów związanych z sytuacją Jugosławii w ubiegłym stuleciu. Autorzy poruszyli nowe, mało znane problemy badawcze, oferując ciekawą perspektywę poznawczą. Recenzowany tom stanowi kontynuację i zarazem ważne uzupełnienie poprzednich woluminów poświęconych tematyce polsko-jugosłowiańskiej, wzbogacając je o nowe wątki i tematy badawcze, związane nie tylko z zagadnieniami politycznymi, ale także gospodarki, kultury i ideologii. z recenzji prof. dr. hab. Jakuba...
Polska i Jugosławia po II wojnie światowej

Polska i Jugosławia po II wojnie światowej

Do rąk Czytelników oddajemy trzeci tom publikacji poświęconych historii Polski i Jugosławii oraz ich wzajemnym relacjom. Do tej pory ukazały się: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej. Relacje wielostronne i wielopoziomowe, pod red. M. Pavlovicia, A. Zaćmińskiego, Bydgoszcz 2014; Jugoslovensko-poljski odnosi u xx veku, pod red. M. Pavlovicia, A. Zaćmińskiego, D. Bondžicia, Belgrad 2015. Obecna książka, jak napisał recenzent prof. Robert Skobelski, jest kolejną odsłoną badań nad relacjami polsko-jugosłowiańskimi po II wojnie światowej i jednocześnie owocem współpracy polskich i serbskich naukowców. Zaletą prezentowanych tekstów jest ich różnorodność, którą ujęto w sześć bloków tematycznych […]. Jestem pewien, że artykuły tego interdyscyplinarnego zbioru zaciekawią nie tylko profesjonalnych badaczy, ale trafią też do szerszego odbiorcy i ułatwią popularyzowanie mało do niedawna znanej problematyki. Od...
Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej

Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej

Przedstawiony tom jest materiałem pokonferencyjnym, na który złożyły się teksty referatów o wielorakiej tematyce. W zamyśle organizatorów konferencji było przedstawienie jak najszerszego spektrum dwustronnych relacji politycznych, społecznych i kulturalnych i cel ten został osiągnięty. Teksty referatów zawierają analizy, omówienia, oceny, relacje, twórczą krytykę, zarysy problemów, mamy więc do czynienia bez wątpienia z przedsięwzięciem naukowym wykorzystującym całą paletę narzędzi badawczych oraz metodyki badawczej. Prezentowany tom cechuje się niekwestionowanymi walorami naukowymi, przedstawia dużą wartość poznawczą i służyć może również za doskonały materiał dydaktyczny. Teksty w nim zawarte są oryginalne, w wielu przypadkach zawierają analizę w oparciu o nowe źródła, które w ten sposób zostały wprowadzone do obiegu naukowego. Opracowania (…) w ogromnej większości cechuje walor świeżości oraz rzetelności naukowej i spełniają one wszelkie wymogi stawiane rozprawom naukowym. z recenzji prof. Mirosława...
Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952)

Ludzie listy piszą… Referendum i wybory do sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952)

Posłużenie się tak specyficzną, a zarazem ważną źródłową kategorią, jaką jest prywatna korespondencja, dla ukazania stosunku polskiego społeczeństwa do kluczowych dla tamtego okresu wydarzeń, takich jak referendum ludowe (czerwiec 1946) i wybory do Sejmu Ustawodawczego (styczeń 1947) oraz kolejne wybory z roku 1952, to zamysł godny najwyższego uznania. Przede wszystkim dlatego, że w wypadku listów poddanych perlustracji przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (lata czterdzieste) mamy do czynienia z wydobyciem autentycznych opinii, choć i korespondencja, kierowana do „Fali 49”, wypełniona jest kapitalnymi obserwacjami i charakterystycznymi dla tamtego czasu ujęciami. Do naukowego obiegu wprowadzone zostaje zatem źródło ważne, względnie rzadko wykorzystywane, w znaczący sposób wzbogacające wiedzę o realiach tamtej epoki […]. Nietypowe, mało znane źródła, precyzyjna narracja i solidna podbudowa bibliograficzna to trudne do podważenia atuty pracy. W pełni podzielam także opinię Autorów, że otrzymujemy niezwykle cenne źródło do badań zarówno nad lokalną, jak i ogólną historią społeczną. prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (z recenzji...
Historia. Polityka. Stosunki międzynarodowe Wybrane zagadnienia

Historia. Polityka. Stosunki międzynarodowe Wybrane zagadnienia

Prezentowana książka stanowi zbiór artykułów pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, którzy podjęli ważne problemy z zakresu historii, polityki, prawa i gospodarki. Publikacja przeznaczona dla historyków, politologów a przede wszystkim ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla...