Doświadczanie audiacji

Doświadczanie audiacji

[…] Książka Ewy A. Zwolińskiej Doświadczanie audiacji jest przewodnikiem po dziedzinie znanej jako edukacja muzyczna, prowadzona w sposób umożliwiający zrozumienie, na czym polega audiacja. Przedstawiono tu różne modele zachowania, które są możliwe do stworzenia w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację. Jest to podejście praktyczne, dające znaczące rezultaty i znajdujące zastosowanie w różnych formach muzycznej aktywności. […] Autorka nawiązuje nie tylko do założeń teorii uczenia się muzyki, ale także do wieloletnich doświadczeń różnych badaczy. Z całą pewnością opisane zagadnienia wymagają interdyscyplinarnego podejścia, ponieważ o myśleniu nie można mówić bez uwzględnienia tego, co w ostatnich kilkunastu latach odkryli psychologowie i inni specjaliści zajmujący się ludzkim zachowaniem. […] O tej książce należy myśleć jako o pomoście, dzięki któremu można analizować swój audiacyjny potencjał. Prezentuje ona osobiste rozumienie doświadczania audiacji i w żadnym razie nie stanowi uniwersalnej (powszechnej) wersji, gdyż ze względu na naturę audiacji (muzycznego myślenia) taki model prawdopodobnie nigdy nie powstanie. To, co autorka ma do powiedzenia, jest tylko wprowadzeniem do możliwych sposobów doświadczania audiacji. […] Główną tezę książki można streścić w zdaniu, że audiacja stanowi ciągłą grę między wnikliwym umysłowym analizowaniem i praktycznym stosowaniem, czyli konstruowaniem abstrakcyjnych (wyobrażeniowych) teorii i doświadczaniem audiacji w konkretnych sytuacjach. Z...
Muzyczne komunikowanie się

Muzyczne komunikowanie się

W ostatnich latach wiele miejsca w światowym piśmiennictwie zajmuje etnologia muzyki, a także prezentacja wyników badań, które ukazują znaczenie oddziaływań muzyki na rozwój kompetencji językowej małych dzieci. Jednocześnie twórczość muzyczna i zróżnicowane jej formy są przedmiotem badań i analiz antropologii kulturowej. Okazuje się, że warto więcej miejsca i czasu poświęcić na rozbudzanie u małych dzieci zdolności muzycznych, które […] poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Omawiana publikacja prof. Zwolińskiej wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturowanych i dostosowanych do poziomu rozwoju i preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego. […] Książka prof. Ewy Zwolińskiej będzie z pewnością cennym źródłem wiedzy oraz inspiracji zarówno dla praktyków zajmujących się wychowaniem muzycznym, jak i dla osób pragnących brać udział  w tworzeniu nowych programów wychowania muzycznego. Może też stanowić lekturę uzupełniającą wiedzę dla studentów pedagogiki, psychologów oraz studentów wyższych szkół muzycznych zainteresowanych pogłębieniem swej wiedzy o społecznych aspektach muzyki. Z recenzji prof. dra hab. Tadeusza...
Sens umuzykalniania.  O celowości edukacji muzycznej

Sens umuzykalniania.
O celowości edukacji muzycznej

W ostatnich latach wiele miejsca w światowym piśmiennictwie zajmują wyniki badań, które pokazują duże znaczenie oddziaływań muzyki na rozwój kompetencji językowej małych dzieci. Okazuje się, że warto jak najwięcej czasu i starań poświęcić na rozbudzanie u małych dzieci zdolności muzycznych, które poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Książka wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturyzowanych i dostosowywanych do poziomu rozwoju i preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego. Będzie z pewnością cennym źródłem wiedzy oraz inspiracji zarówno dla praktyków zajmujących się wychowaniem muzycznym, jak i dla osób pragnących brać udział w tworzeniu nowych programów wychowania...
Społeczne znaczenie muzyki

Społeczne znaczenie muzyki

Z badań wynika, że warto więcej miejsca i czasu poświęcać na rozbudzanie u małych dzieci zdolności muzycznych, które poszerzają i stymulują aktywność poznawczą już w pierwszych latach życia. Książka Ewy Zwolińskiej wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom w zakresie doskonalenia i rozbudowywania programów kształcenia specjalistów do prowadzenia bardziej ustrukturowanych i dostosowanych do poziomu rozwoju i preferencji dziecka zajęć w ramach wychowania przedszkolnego. Będzie z pewnością cennym źródłem wiedzy i inspiracji zarówno dla praktyków zajmujących się wychowaniem muzycznym, jak i dla studentów, psychologów zainteresowanych pogłębianiem swej wiedzy o społecznych aspektach...
Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym

Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym

Rozprawa Ewy Anny Zwolińskiej jest swoistym fenomenem w naukach humanistycznych i społecznych potwierdzając, jak ważna jest w naszych badaniach ich integralność, a nie atomizacja, interdyscyplinarność zamiast wąskiego dociekania naukowej prawdy o uwarunkowaniach procesu uczenia się. Mamy przed sobą wysoce kompetentne studium o audiacji (myśleniu) i podejmowanych przez pedagogów decyzji w procesie kształcenia muzycznego, które od kilkunastu już lat skutecznie jest redukowane i lekceważone w powszechnej, ogólnokształcącej edukacji na rzecz jedynie kultywowania jego najlepszych tradycji, modeli i specjalistycznego przygotowywania do uczestniczenia w sztuce lub związanej z nią profesjonalizacji artystycznej kolejnych pokoleń Polaków. Fascynacja Autorki edukacją muzyczną jako warunkującą rozwój wyobraźni dzieci ma przecież znacznie większy zasięg niż tylko rozwój wyobraźni muzycznej, gdyż znane są wyniki badań odkrywające istotny wpływ tej właśnie edukacji i nabytych w jej toku umiejętności na myślenie abstrakcyjne, matematyczne dzieci i uczenie się przez nie języków obcych Z recenzji prof. Bogusława...
Strategia rozwoju audiacji w muzycznej edukacji

Strategia rozwoju audiacji w muzycznej edukacji

Książka z dziedziny audiacji, która dzięki Autorce staje się coraz bardziej popularniejszym podejściem rozwijającym u dzieci takie aktywności poznawcze, które mają istotne znaczenie dla przyswajania zdolności językowych, rozwijają wyobraźnię oraz uwagę i pamięć słuchową. Publikacja jest cennym źródłem pomysłów i inspiracji dotyczących doskonalenia programów wychowania muzycznego. Jest także dobrą lekturą dla pedagogów, psychologów, nauczycieli muzyki oraz studentów edukacji...
Pomiar i wartościowanie w muzyce

Pomiar i wartościowanie w muzyce

Książka pomocna w zrozumieniu i opanowaniu podstaw metodologicznych w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w praktyce edukacyjnej. Podręcznik przeznaczony dla studentów muzyki, których ma przekonać, że dzięki badaniom dokonuje się postęp w edukacji...