Uwaga! Przerwa w sprzedaży

Ze względu na problemy techniczne musimy czasowo wstrzymać sprzedaż internetową. Ostatnie zamówienia realizować będziemy do 17 grudnia. Sprzedaż wznowimy po 10 stycznia 2022. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Uwaga! Przerwa urlopowa!

Ze względu na zbliżającą się w naszej księgarni internetowej PRZERWĘ URLOPOWĄ zamówienia prosimy składać NAJPÓŹNIEJ DO 12 LIPCA 2021. Wszystkie zamówienia złożone PO TYM TERMINIE BĘDĄ REALIZOWANE DOPIERO PO 7 SIERPNIA 2021. Nadal, niezależnie od przerwy urlopowej, można kupować egzemplarze elektroniczne. Za utrudnienia bardzo...

Przerwa świąteczna

Szanowni Państwo, ze względu na czekające nas niebawem Święta Bożego Narodzenia i poprzedzającą je przerwę urlopową, informujemy, że zamówienia książek nasz Dział Sprzedaży będzie realizował najpóźniej do 13 grudnia br.

Prosimy o kontakt mailowy!

Szanowni Państwo Ze względu na to, że – decyzją Rektora UKW – przeszliśmy na hybrydowy system pracy, telefoniczny kontakt z nami może być utrudniony. Zachęcamy więc, by wszystkie sprawy, włącznie z zamówieniami na książki, kierować do nas drogą mailową: Ireneusz Skowron (dyrektor), tel. 694 344 434 ireneusz.skowron@ukw.edu.pl Aleksandra Pazderska (sprawy administracyjne) wydaw@ukw.edu.pl Piotr Krawczak (sprzedaż i dystrybucja) piotr.krawczak@ukw.edu.pl Dorota Skublicka-Michalska (publikacje elektroniczne) ds@ukw.edu.pl Ewa Indykiewicz (redakcja) inewa@ukw.edu.pl Agnieszka Wiśniewska (redakcja) wisaga@ukw.edu.pl Sylwia Białobłocka (redakcja) sylwia.b@ukw.edu.pl Aleksandra Szymańska (poligrafia)...

Wróciliśmy!

Szanowni Państwo,informujemy, że od 25 maja br. Wydawnictwo UKW wróciło do pracy stacjonarnej. Redakcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. Zapraszamy i jednocześnie bardzo prosimy o zachowanie powszechnie obowiązujących środków...

Pracujemy zdalnie!

Szanowni Państwo, Zgodnie z decyzją JM Rektora UKW, w związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się coronawirusa, informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego od 19 marca do 24 maja przechodzi w tryb pracy zdalnej.Redakcja (poza dyżurami we wtorki i czwartki od godz. 9 do 13) jest nieczynna, a jej pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w domach. W razie potrzeby mogą się Państwo z nimi kontaktować drogą mailową. Ireneusz Skowron (dyrektor), tel. 694 344 434) ireneusz.skowron@ukw.edu.pl Aleksandra Pazderska (sprawy administracyjne) wydaw@ukw.edu.pl Dorota Skublicka-Michalska (publikacje elektroniczne) ds@ukw.edu.pl Jarosław Nowak (dystrybucja) jarno@ukw.edu.pl Ewa Indykiewicz (redakcja) inewa@ukw.edu.pl Agnieszka Wiśniewska (redakcja) wisaga@ukw.edu.pl Sylwia Białobłocka (redakcja) sylwia.b@ukw.edu.pl Aleksandra Szymańska (poligrafia) poligrafia@ukw.edu.pl Poligrafia Wydawnictwa UKW jest zamknięta, a sprzedaż książek papierowych wstrzymana. Zachęcamy do zakupu książek w wersji elektronicznej, pod poniższym linkiem dostępnych jest w tej chwili 65 tytułów, liczba ta będzie rosła....

Uwaga! Przerwa urlopowa!

Ze względu na zbliżającą się w naszej księgarni internetowej PRZERWĘ URLOPOWĄ zamówienia prosimy składać NAJPÓŻNIEJ DO 17 LIPCA 2019. WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE BĘDĄ REALIZOWANE DOPIERO PO 15 SIERPNIA 2019. Za utrudnienia bardzo...

Przerwa świąteczna

Szanowni Klienci, ze względu na przerwę świąteczną, zamówienia wpływające do nas między 22.12.2018 a 1.12.2019 roku będą realizowane po 2.12.2019. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Inny – obcy – potwór

Inny – obcy – potwór

Justyna Żychlińska i Anetta Głowacka – Penczyńska (red.) Artykuły przedstawione w niniejszym tomie mają na celu odpowiedzieć na,  niezwykle dziś aktualne, pytanie o byt „Ludzki” w relacjach odmienności. Będą to zatem pytania o Człowieka, który przekraczając pewne granice, ramy moralne czy prawne zostaje wykluczony ze społeczeństwa, przemieniając się z Innego w Obcego – Wroga – Potwora! Prezentowane teksty to zaledwie próba wskazania istnienia granic, linii rozgraniczających, niekiedy niemalże demarkacyjnych, pomiędzy Innym a Obcym, jak również Obcym a Potworem, na poziomie swojskości, ale także, co o wiele trudniejsze, na płaszczyźnie etnicznej, państwowej, a zwłaszcza religijnej. W odpowiedzi na te zagadnienia autorzy postarali się ukazać Jego odmienność, sposób w jaki przekracza się granice „Nieprzekraczalności”, jakie konsekwencje czekają za tę „społeczną niesubordynację” – zarówno dla samego Innego, jak i dla Nie-Innych. Niektóre z opracowań stanowią prawdziwe studium poszukiwania Innego w sobie samych, jak również siebie samych w Obcym. Towarzyszy temu refleksja, która zawsze powinna być obecna w takich rozważaniach – kiedy, jak, dlaczego Inny staje się Obcym? Czy będąc Obcym można stać się Wrogiem? Kiedy Inny/Obcy staje się Potworem? Prezentowane prace, stawiając sobie jednocześnie pytanie o możliwości akceptacji takich społecznych odmienności, szukając granic naszej własnej tolerancji, nie mogą być, niestety, odpowiedzią na odwieczne pytania o Inność, ponieważ po prostu być nie mogą. Między innymi dlatego, że Człowiek nie jest bytem „skończonym”. Niezmiennie, od wieków, cechuje go: Akcja/Reakcja ≠ Stagnacja/Pasywność. Dysfunkcja kontra Eufunkcja?  Czy rzeczywiście pomiędzy „obecnym ja” a „przyszłym ja” istnieje jedynie pusta przestrzeń – Nicość?  Czy nie jest właśnie tak, że aby egzystować autentycznie, człowiek musi spotkać siebie niejako po drugiej stronie „przepaści”. Musi odkrywać  możliwość dokonania skoku – skoku, który...
Zachowania ryzykowne seniorów uwarunkowania, profilaktyka

Zachowania ryzykowne seniorów uwarunkowania, profilaktyka

Elżbieta Kościńska Praca dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia. Wchodzi ono w zakres pedagogiki społecznej i w związku ze stałym zwiększaniem się liczby seniorów udzielanie wsparcia tej grupie populacji jest dla pedagogiki nowym wyzwaniem. Autorka zaprezentowała w pracy wieloaspektową wiedzę na temat zachowań seniorów. Badania własne dotyczą licznej grupy seniorów oraz pracowników medycznych i socjalnych. Z recenzji prof. dr hab. med. Barbary Woynarowskiej Starzenie się populacji stwarza nowe wyzwania dla wielu służb, w tym głównie tych, które zajmują się zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych […] i bytowych […]. Akcentowanie tej problematyki a jednocześnie znaczenie tych potrzeb w wymiarze społecznym jest wynikiem postępujących wraz z wiekiem niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, co łączy się z utratą sprawności starszego pokolenia i uzależnienia od pomocy z zewnątrz […]. Ma to łącznie niekorzystne przełożenie na podejmowanie przez seniorów różnego rodzaju strategii radzenia sobie z tą złożoną i trudną, także emocjonalnie i społecznie sytuacją. W skład tych strategii wchodzą zachowania, które dodatkowo mają niekorzystny wpływ na stan zdrowia i społeczne funkcjonowanie seniorów, dlatego określone są jako antyzdrowotne lub ryzykowne […]. Dotychczas brak jest całościowego spojrzenia na te zachowania. Zadanie to podjęła […] dr Elżbieta Kościńska. Nowym, oryginalnym i niezwykle ważnym aspektem problemu podjętego przez Autorkę jest włączenie do zagadnienia ryzykownych zachowań potrzeby stosowania profilaktyki, jako działania skierowanego do seniorów […]. Koncepcja opracowania zaproponowanego przez dr Elżbietę Kościńską jest więc oryginalna i znacząca dla praktyki społecznej i ogólnych zaleceń dla politykispołecznej wobec seniorów. Z recenzji prof. dr hab. Zofii...
Nazewnictwo kolejowe. Na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego

Nazewnictwo kolejowe.
Na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego

Piotr Tomasik Książka poświęcona jest różnym kategoriom nazw własnych związanych z koleją. Analizie kulturoznawczej i językoznawczej poddane zostały oficjalne i nieoficjalne onimy pochodzące z trzech języków: polskiego, rosyjskiego i czeskiego. To chyba jedna z niewielu książek, na kartach której spotykają się Włodzimierz Lenin, James Bond i Anastazja Skopowska. Piotr Tomasik – adiunkt w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Łączy zainteresowania językoznawcze (onomastyka) z zamiłowaniem do lądowej komunikacji...
Przestępstwo – kara – więzienie na przestrzeni dziejów.

Przestępstwo – kara – więzienie na przestrzeni dziejów.

pod redakcją Andrzeja Purata i Agnieszki Wedel-Domaradzkiej Na tematykę przewodnią tomu, który już za kilka tygodni ukaże się nakładem Wydawnictwa UKW,  wybrana została problematyka więziennictwa oraz sprawców czynów zabronionych, a także zjawisko ewoluowania przestępczości na przestrzeni wieków, poczynając od czasów najdawniejszych – społeczeństw pradziejowych, a kończąc na czasach nam współczesnych. „Tak szeroko określony przedział czasowy, dla opisywania szeroko rozumianej problematyki penitencjarnej, należy uznać za niezwykle ambitne zadanie, które wymagało zarówno od samych autorów, jak i redaktorów naukowych wykazania się dużą dyscypliną metodologiczną i sprawnością pisarską przy stworzeniu całego, jednolitego i kompleksowego opracowania. Mając na uwadze powyższe spostrzeżenie, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że […] książka bardzo dobrze odnajduje się w dzisiejszych czasach i tym samym wpisuje się w aktualne potrzeby zarówno naukowe, jak i rynkowe. […] Książka, pomimo że stanowi opracowanie zbiorowe wielu autorów, została napisana w sposób przystępny i wykazujący się wysoka poprawnością językową oraz tworzy jedna, spójna i klarowna całość” (z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2015

Przegląd Pedagogiczny nr 2/2015

pod redakcją Romana Lepperta Niebawem oddamy do rąk czytelników kolejny numer „Przeglądu Pedagogicznego”, czasopisma wydawanego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Znajdą się w nim miedzy innymi publikacje: Anny Rudnik i Krzysztofa Czykiera: Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych(?), Anny Kot: Racjonalność komunikacyjna w teorii krytycznej Jürgena Habermasa i jej implikacje w sferze edukacji, Moniki Nawrot-Borowskiej i Agnieszki Małek: Wychowanie zdrowotne i higiena dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców z lat 1850-1970 – zarys problematyki, Edyty Sokołowskiej: Panika moralna w kontekście kondycji polskiej rodziny. Wstęp do badań materiałów prasowych poświęconych rozwodom, Alicji Fidowicz: Językowy obraz osób niepełnosprawnych wśród uczniów klas VI szkoły podstawowej, Jan Czechowskiego: Sport w perspektywie procesu wychowawczego oraz Porażka w dyskursie edukacyjnym Joanny...

Zmiana cennika Poczty Polskiej

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2016 roku klientów indywidualnych, księgarnie i biblioteki za wysyłkę książek obowiązują stawki według aktualnego cennika Poczty Polskiej. Cennik...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2015

Przegląd Pedagogiczny nr 1/2015

pod redakcją Romana Lepperta Niebawem oddamy do rąk czytelników kolejny numer „Przeglądu Pedagogicznego”, czasopisma wydawanego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Znajdą się w nim miedzy innymi rozprawy: Marii Sobieszczyk i Katarzyny Wojciechowskiej Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela; Jolanty Nowak Edukacja wczesnoszkolna – w stronę modelu partycypacyjnego; Agnieszki Gromkowskiej-Melosik Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu oraz „Blisko, coraz bliżej” – o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej Tatiany Grabowskiej. Do części prezentującej prace badawcze wybrano – jak zawsze – publikacje wyjątkowo ciekawe, tym razem o dość różnorodnej tematyce. Agnieszka Pisarska i Krzysztof Ostaszewski piszą o pomiarze rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież; Izabela Plieth-Kalinowska o świadomości językowej uczniów klas trzecich szkoły podstawowej; Anna Jakubowicz-Bryx o integracji społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższych; Izabela Krasiejko o diagnozie pedagogicznej w metodycznym działaniu asystenta rodziny; Sylwia Kita o diagnozie i pracy z dziećmi dotkniętymi przemocą seksualną; Jolanta Jarczyńska o problematycznym używaniu Internetu przez młodzież i młodych dorosłych; Blanka Poćwiardowska o poczuciu sprawstwa rodziców w kontakcie z dzieckiem w wieku przedszkolnym a Joanna Góźdź o konstrukcji kwestionariusza motywacji do nauki w oparciu o koncepcję Self-Determination Theory E. Deciego, R.M. Ryana. To tylko część poruszanych w tej części numeru tematów. W ramach „Dyskusji i polemik” głos zabrały tym razem: Anna Perkowska-Klejman tekstem Twórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów i Kamila Kacprzak pisząc o roli nowych mediów w randkowaniu adolescentów. W dziale „Debiut naukowy” redakcja publikuje w tym numerze pracę Małgorzaty Kotowskiej Metafora w dyskursie edukacyjnym. Znalazły się w nim tez recenzje dwóch ciekawych książek i tekst Stephena R.C. Hicksa: Edukacja dla...

Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Jolanta Jarczyńska Prezentowana monografia wypełnia lukę w polskiej literaturze naukowej poświęconej problemowi hazardu wśród młodzieży. Niewiele pozycji z tego obszaru można znaleźć na polskim rynku wydawniczym. Dostępna literatura najczęściej ma charakter popularnonaukowy i jest tłumaczona z języków obcych […] Książka Dr Jarczyńskiej oprócz prezentacji adaptacji metody SOGS-RA, zawiera także pogłębioną analizę zjawiska problemu grania hazardowego wśród młodzieży, co stanowi jej bardzo dużą wartość. Z recenzji dr Bernadetty Lelonek-Kuleta, KUL „Uzależnienia behawioralne w ostatnich latach stanowią z jednej strony poważny problem społeczny, z drugiej zaś stają się też problemem medialnym i są przez to często przedstawiane w nierzetelnej podszytej paniką moralnie formie. Potrzeba zatem opracowań dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, które łączą rzetelną metodę naukową z formą, która umożliwi odbiór treści i praktyczne ich wykorzystanie przez szeroki zakres profesjonalistów, niekoniecznie zajmujących się w sposób kliniczny ww. problemami. Może być ona także wartościowa dla naukowców zajmujących się tym obszarem uzależnień behawioralnych. Książka J. Jarczyńskiej odpowiada na takie zapotrzebowanie, odnosząc się do uzależnienia od hazardu w grupie młodzieży, co jest zagadnieniem szczególnie relewantnym w kontekście etiologii hazardu osób dorosłych. Jest to niewątpliwie książka potrzebna na rynku. Przedstawia ona poprawną adaptację uznanego narzędzia SOGS-RA do screeningu zaangażowania w hazard wśród adolescentów. Przygotowana przez Autorkę polska wersja tego narzędzia była już używana w znaczących polskich badaniach i powinna być dalej stosowana i użytkowana – recenzowana publikacja może być w tym kontekście traktowana jako podręcznik testowy. Praca została przygotowana z użyciem bogatej literatury oraz sporym nakładem pracy badawczej”. Z recenzji prof. UAM dr. hab. Jacka...
Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Jan Falkowski, Margarita Ilieva, Iwona Józefowicz, Hubert Rabant W monografii zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące społeczno-gospodarczych zmian oraz rozwoju Bydgoszczy i jej otoczenia (powiat bydgoski) w latach 2000–2014. Zwrócono uwagę na urbanistyczno-architektoniczną i społeczno-ekonomiczną rangę miasta. Scharakteryzowano jego rozwój w sferze produkcyjno-usługowej (zwłaszcza w transporcie) i naukowo-kulturalnej. Jednym z poruszonych ważnych problemów jest też zagadnienie niepełnosprawności. Podjęto dyskusję na temat kierunków strategii rozwoju miasta i jego otoczenia do 2030 r. Przedstawione zagadnienia są wynikiem badań pracowników Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Monografia jest adresowana do Czytelników, którzy zajmują się badaniami lokalnymi i regionalnymi, rozwojem społeczno-ekonomicznym dużych miast oraz ich przestrzennym zagospodarowaniem, szczególnie do osób zainteresowanych współczesnym rozwojem i zmianami społeczno-gospodarczymi Bydgoszczy, a także jej najbliższego...
Kultury organizacyjne w szkole. Teoria – badania – rekomendacje

Kultury organizacyjne w szkole. Teoria – badania – rekomendacje

Małgorzata Wiśniewska Zapowiadana przez nas książka Małgorzaty Wiśniewskiej zawiera studia teoretyczne, wyniki badań empirycznych oraz rekomendacje dla praktyki edukacyjnej, które mogą posłużyć organizatorom procesu kształcenia (dyrektorom, nauczycielom, przedstawicielom władz oświatowych) w refleksji i pracach nad funkcjonowaniem kultury placówki oraz tworzeniem planów jej rozwoju w kontekście dostosowania ich do potrzeb wszystkich uczestników edukacji oraz coraz bardziej widocznego ich związku z otoczeniem zewnętrznym. Spośród licznych elementów decydujących o sukcesie organizacji coraz częściej wskazuje się na znaczenie kultury organizacyjnej, którą można odnosić także do różnych zakresów i poziomów funkcjonowania systemu oświaty i wychowania. Zasadniczym celem autorki było przedstawienie i zbadanie dwóch subkultur w obrębie kultury szkoły: zespołów nauczycielskich oraz dyrektorów szkół. Badanie kultury organizacyjnej jest nieodzownym elementem każdej prężnie działającej organizacji, także szkoły, punktem wyjścia planowanych zmian, a zarazem czynnikiem warunkującym ich...
Cywilizacja prowincji – cykl II

Cywilizacja prowincji – cykl II

Aleksander Jankowski i Andrzej Klonder (red.) Przed dziesięciu laty Zakład Historii Kultury Materialnej Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego zorganizował w pałacu Skórzewskich w Lubostroniu konferencję naukową: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wydany pod tym samym tytułem pokonferencyjny tom zyskał bardzo pochlebne oceny i szybko zniknął z księgarnianych półek. Reprezentanci różnych dyscyplin: historii, historii sztuki, etnologii i archeologii, dając barwny obraz kultury prowincji dawnej Rzeczypospolitej, uzmysłowili, jak różnorodne, często słabo rozpoznane, zjawiska i procesy kryją się pod tym sformułowaniem. W konkluzjach lubostrońskich dyskusji powtarzał się postulat kontynuacji konferencji. W 2013 roku animatorzy pierwszej debaty, dziś zespół Katedry Historii Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zaproponowali „cykl II” rozważań nad Cywilizacją prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Otwiera go tom pod znamiennym tytułem: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, który już niebawem ukaże się nakładem naszego...

Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”

Krystyna Marzec-Holka Książka poświęcona jest trudnym problemom likwidacji szkół z niewielką liczbą uczniów, a więc szkół publicznych wiejskich, prowadzonych przez samorządy gminne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przyczyną likwidacji tych szkół jest systematyczne zmniejszanie się liczby uczniów oraz względy ekonomiczne. Praca zawiera także analizę problemów i czynników związanych z kapitałem społecznym, determinującym wyzwolenie aktywności społecznej rodziców i mieszkańców wsi, niezbędnych do tworzenia szkół niepublicznych przez stowarzyszenia. Teoretyczna część pracy opiera się na teoriach naukowych, badaniach empirycznych dotyczących nierówności społecznych i edukacyjnych oraz teoriach kapitału społecznego. Pierwszy rozdział odnosi się do kwestii utrwalania nierówności społeczno-edukacyjnych, ekonomicznych i kulturowo-cywilizacyjnych polskiej wsi. Ukazany został dysonans między miastem a środowiskiem wiejskim w opracowaniach socjologów, pedagogów, polityków społecznych oraz politologów. Omówiono także problemy społeczne i polityczne w aspekcie podległości peryferyjnych obszarów wiejskich centrom. Drugi rozdział  dotyczy refleksji teoretycznej nad procesem rozwoju i aktywizacji społeczeństwa oraz znaczenia kapitału społecznego w rozwoju. W kolejnym rozdziale (III) zaprezentowano analizę i ocenę sieci szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego ostatnich lat oraz proces likwidacji tych placówek. Rozdział IV zawiera pogłębioną analizę procesu likwidacji szkół wiejskich. Dyskurs zainicjowany przez rodziców w obronie likwidowanych szkół zaktywizował także mieszkańców lokalnych środowisk wiejskich, przedstawicieli elit lokalnych, administracji rządowej oraz polityków i działaczy samorządowych. W rozdziale V zostały omówione i zinterpretowane procedury prawne likwidacji szkół oraz główne determinanty likwidacji. Przedstawiono także dane statystyczne dotyczące likwidacji szkół w Polsce oraz dane o planowanych likwidacjach i wygaszaniu placówek w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2012. W monografii wykorzystano zdjęcia dokumentujące różnorodne formy pracy edukacyjno-wychowawczej z uczniami w szkołach niepublicznych, stowarzyszeniowych wiejskich oraz formy współpracy szkoły z rodzicami w województwie kujawsko-pomorskim. Materiał fotograficzny za zgodą szkół zgromadzono w...
Nominacja dla książki Tomasza Kawskiego

Nominacja dla książki Tomasza Kawskiego

Z przyjemnością informujemy, że wydana przez nasze wydawnictwo książka Tomasza Kawskiego pt. „Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne” otrzymała nominację do Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. T. Kotarbińskiego! Uniwersytet Łódzki przyznaje w tym roku po raz pierwszy Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Na konkurs zgłoszono ponad 30 prac, spośród których Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 r. nominowała do nagrody pięć. Wśród nich znalazła się książka Tomasza Kawskiego pt. „Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne” wydana przez Wydawnictwo UKW w 2014 roku. Na stronie Uniwersytetu Łódzkiego czytamy: Wszystkie nominowane prace przedstawiają ogromną wartość naukową, są dziełami wybitnymi i stanowią poważny wkład w rozwój nauk humanistycznych. TUTAJ można kupić książkę Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: – Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki) – Przewodniczący – Prof. dr hab. Grzegorz Gazda (Uniwersytet Łódzki) – Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki) – Prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk) – Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Spośród nominowanych dzieł Kapituła wybierze jedną pracę, której autor zostanie uhonorowany nagrodą pieniężną. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 22 listopada 2015 r. w Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi....

Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej

tomy I i II Mirosław Mrozkowiak W zamyśle autora ta książka adresowana jest do wszystkich osób zajmujących się diagnostyką, profilaktyką i korekcją postawy ciała. Jest próbą przekazania wiedzy o tak labilnej właściwości człowieka, jaką jest postawa habitualna, o wzajemnych relacjach cech kręgosłupa, miednicy i stóp, sprawności łuków dynamicznych stóp i krzywizn fizjologicznych kręgosłupa. Wyniki badań zebrane w trakcie wieloletnich badań tej, jakże nietrwałej, cechy człowieczej, znajdują miejsce na kartach trzech tomów monografii. Zastosowane narzędzie badawcze, oparte na zjawisku mory projekcyjnej, umożliwiło bardziej obiektywną analizę uzyskanych wyników niż rezultaty pomiarów somatoskopowych. W tomie pierwszym, w jego wstępnej części, przedstawione zostały definicje postawy ciała, postawy prawidłowej i nieprawidłowej, zmienność w rozwoju osobniczym i uwarunkowania zaburzeń. Opis wyników uzyskanych w trakcie trzyletnich longitudinalnych badań obejmuje profilowanie i analizę cech opisujących zespół kręgosłupa-miednicy, stóp i cech somatycznych oraz deskrypcję zmian i dymorfizm mierzonych cech. W części końcowej zawarta jest fluktuacja dynamiki i dymorfizm cech somatycznych. Tom drugi zawiera opis zastosowanych kryteriów oceny uzyskanych rezultatów i deskrypcję modulacji cech morfologicznych zespołu kręgosłupa-miednicy oraz stóp. W dalszej części zawiera wyniki badań nad częstotliwością występowania zaburzeń statyki postawy ciała w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. W części końcowej przedstawione zostały refleksje nad postawą ciała w kontekście genetyki i epigenetyki. Tom trzeci (w przygotowaniu) w swej wstępnej części obejmuje filogenezę i kanon postawy ciała. W kolejnych rozdziałach analizę korelacji i regresji wielokrotnej cech somatycznych, stóp i zespołu kręgosłupa-miednicy. Dalej opisana została reakcja stopy na obciążenie masą własną oraz fizjologicznych krzywizn kręgosłupa na obciążenie zewnętrzne. Przedstawiony został także wpływ różnej aktywności fizycznej na postawę ciała. Część końcowa obejmuje koncepcję profilaktyki i korekcji zaburzeń statyki postawy. ze wstępu...
Gwara miejska bydgoszczan

Gwara miejska bydgoszczan

Andrzej S. Dyszak Minęło sześć lat od opublikowania małego słownika gwary bydgoskiej zawierającego wyrazy i związki wyrazowe charakterystyczne dla mowy mieszkańców Bydgoszczy, których źródłem była trzyczęściowa saga Jerzego Sulimy-Kamińskiego pt. Most Królowej Jadwigi, a głównie słowniczki kończące kolejne jej tomy (ok. 400 jednostek słownikowych). Niniejsza publikacja, podobna w swojej budowie do wymienionej wyżej książki, gdyż składa się z dwóch zasadniczych części: opisu merytorycznego gwary miejskiej bydgoszczan i słownika, różni się od niej przede wszystkim układem, opisem tej regionalnej odmiany polszczyzny i zawartością słownika. W pierwszej części przedstawiłem najpierw samą Bydgoszcz poprzez jej historyczno-kulturowo-językowe wyróżniki (Wyznaczniki tożsamości miasta nad Brdą) i ob¬raz tego miasta zawarty w kilku powieściach, których jest ono swoistym bohaterem (Literacko-językowy obraz Bydgoszczy), by następnie przejść do charakterystyki gwary bydgoskiej, dla której wstępem są rozważania o gwarze miejskiej wśród odmian polszczyzny (Gwara miejska jako odmiana języka potocznego). Kolejne podrozdziały dotyczą zapisów gwary bydgoszczan, do których należą: z jednej strony nieopracowana i trudna do zweryfikowania leksyka zbierana latami przez jednego z bydgoskich dziennikarzy (Słowniki Zbigniewa Wicherka), a z drugiej – publikacje, dla których gwara bydgoska stała się (choćby częściowo) tworzywem językowym lub obiektem opisu (Teksty literac¬kie i pamiętnikarskie o Bydgoszczy). W dalszej kolejności scharakteryzowane zostały składniki leksykalne mowy mieszkańców Bydgoszczy (Dialektyzmy, Elementy obce, For¬macje słowotwórcze, Stałe związki wyrazowe). Część druga została opracowana jako słownik w układzie rzeczowym (tematycznym). Podzielony on jest na jedenaście rozdziałów (niektóre z nich składają się z mniej¬szych podpól leksykalnych), z których dziesięć gromadzi słownictwo związane ze sobą nadrzędną treścią (tematem), a ostatni, zatytułowany Varia, zawiera wyrazy, które trudno było zaklasyfikować do któregoś z wyznaczonych tematów (nie chciałem wyznaczać odrębnych pól dla pojedynczych haseł). Taki...
Wychowanie moralne

Wychowanie moralne

Émile Durkheim tłumaczenie: Piotr Kostyło i Dorota Rybicka Kolejny, trzeci już tom z cyklu „Biblioteka myśli pedagogicznej”, tu znajdziesz dwa wcześniejsze tomy serii. Wychowanie moralne jest zbiorem 18 wykładów wygłoszonych przez Durkheima w roku akademickim 1902-1903 na Sorbonie w ramach zajęć z socjologii. Émile Durkheim (1858-1917) był francuskim uczonym zajmującym się problematyką filozoficzną, pedagogiczną i socjologiczną. Do historii nauki przeszedł jako współtwórca socjologii, jego nazwisko jest w tym kontekście przywoływane najczęściej z nazwiskami Karola Marksa i Maxa Webera. Najważniejszą kategorią wprowadzoną przez Durkheima do nauk społecznych była kategoria faktów społecznych, niezależnych w swoim istnieniu od faktów organicznych i psychicznych, a także wymagających odrębnych metod badawczych. Naukowy dorobek Durkheima sytuowany jest dziś najczęściej w nurcie funkcjonalizmu, on sam zaś uznawany jest za twórcę socjologizmu – orientacji w naukach społecznych, zgodnie z którą społeczeństwo całkowicie determinuje życie psychiczne i kulturalne jednostek, zaś socjologia jako nauka badająca życie społeczne powinna zajmować najwyższe miejsce w hierarchii nauk. * * * Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...
Sprachspiel Emotion

Sprachspiel Emotion

Zum medialen und semiotischen Status von Emotionen Jacek Szczepaniak Die Studie Sprachspiel Emotion. Zum medialen und semiotischen Status von Emotionen verortet sich in einer praxisorientierten Linguistik, die Sprache sowie ihren erkenntnistheoretischen und – praktischen Stellenwert interdisziplinär bzw. transdisziplinär zu erforschen sucht. Es wird der Versuch unternommen, die Sprachspielkonzeption von Ludwig Wittgenstein im Rahmen einer kulturwissenschaftlich fundierten, performanzorientierten und mediensensiblen Linguistik der Oberfläche anzuwenden. Das Anliegen der Untersuchung besteht darin, im Sinne der wittgensteinschen „Praxis des Sichtbarmachens“ Emotionen als kommunikative Praktiken – als Sprachspiele – darzustellen. Die Grundlage der Analyse bilden Texte authentischer, schriftlich realisierter kommunikativer Praxis, also sprachliche Formen, die bestimmten kommunikativen Konventionen folgen und die in ihrem „natürlichen“ Wirkungsraum erforscht...

W kręgu antropologii, literatury, sztuki i form ludycznych

red. Ewa Górecka i Ryszard Strzelecki Poprzez dobór tematów, przedmiotów analiz oraz stosowanych ujęć książka przemierza rozległą przestrzeń ukształtowanego w dzisiejszej nauce paradygmatu antropologicznego. Zamieszczone studia dokumentują przedsięwzięcia naukowe pracowników Zakładu Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce UKW. Większość prac zarówno w zakresie tematyki, jak i inicjatyw metodologicznych skupia się wokół kluczowych kwestii dzisiejszej humanistyki. Znajdujemy tu kontynuacje refleksji nad kategorią przestrzeni w literaturze, urbanistyce, etnografii, w jej aspektach antropologicznych i sakralnych, jest rozważana ciągle otwarta kwestia tożsamości, obcości i inności, biografii oraz rytuałów życia społecznego i religijnego. Ważnym składnikiem tomu są wypowiedzi, związanych z Zakładem doktorantów. Młodzi badacze już u początku naukowej drogi podjęli tematykę trudną, rozwijaną niezależnie od aktualnych tendencji, mód czy poznawczych zawężeń dyscypliny w ramach określających ją „zwrotów”. Publikowane prace dotyczą dylematów sztuki zdehumanizowanej, zagadnienia teodycei w literaturze, motywu i idei Chrystusa w filmie oraz świadectw sakralnych w dyskursie poetów przeklętych. W dociekaniach nad archaicznym wymiarem człowieka podjęto też tematy mitologiczne – badano symbolikę wzroku i ślepoty oraz wyobrażenia kobiecych istot wodnych. Od...
Smarowanie powierzchni biologicznych i inżynieryjnych substancjami o budowie warstwowej

Smarowanie powierzchni biologicznych i inżynieryjnych substancjami o budowie warstwowej

Wiesław Urbaniak   Monografia oparta jest na badaniach własnych i przedstawia nową koncepcję smarowania stawu naturalnego (zwanego łożyskiem naturalnym) i łożyska spiekanego metalicznego. Oba łożyska posiadają porowate powierzchnie oraz lamelarny mechanizm smarowania. Niemal „beztarciowy” proces smarowania stawów jest wręcz fenomenalnym zjawiskiem w świecie tarcia „in vivo”. Współczynnik tarcia łożysk naturalnych jest ponad dziesięciokrotnie mniejszy niż sztucznych par tribologicznych. Monografia skierowana jest do tych, którzy interesują się problematyką funkcjonowania układów ruchowych organizmów żywych oraz urządzeń technicznych, to ciekawa propozycja również dla studentów kierunków medycznych, budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii...
Idee, utopie, rzeczywistość. Myśl polityczna Milovana Dilasa (1911-1995)

Idee, utopie, rzeczywistość.
Myśl polityczna Milovana Dilasa (1911-1995)

Już niebawem nakładem Wydawnictwa UKW ukaże się bardzo ciekawy dla politologów i historyków tytuł autorstwa Michała Jerzego Zachariasa Idee, utopie, rzeczywistość. Myśl polityczna Milovana Dilasa (1911-1995). Książka jest analizą politycznej myśli Dilasa – znanego dobrze w Polsce kontrowersyjnego polityka „jugosłowiańskiego”, który zaczynając jako czołowy komunista Jugosławii, bliski współpracownik Tito, stał się po latach czołowym dysydentem, zaciekle zwalczanym, prześladowanym i wielokrotnie więzionym. W napisanej w czasie internowania książce Nowa klasa poddał krytycznej analizie system rządów oligarchii komunistycznej. W 1968 roku uzyskał zgodę władz jugosłowiańskich na opuszczenie kraju. Zdaniem Milovana Dilasa wszelkie idee mogą odegrać zaledwie ograniczoną rolę w urzeczywistnianiu konkretnych ustrojów. Inspirują wprawdzie działania, których celem może być albo zmiana zastanego porządku i doskonalenie rzeczywistości, albo utrzymanie aktualnego status quo, jedna ich wdrażanie w życie przynosi na ogół efekt odległy od oczekiwanego. Historia pokazuje, że jak dotąd wszystkie próby dostosowania rzeczywistości do jakiejś wyidealizowanej utopii zakończyły się porażką, a każdy „nowy początek” stawał się swą karykaturą i wynaturzeniem. Nie inaczej było w przypadku komunizmu. Jego twórcy obiecywali zniesienie wyzysku, nędzy i przemocy, a mimo to wprowadzenie tej ideologii w życie przyniosło ucisk i zniewolenie na skalę wcześniej niespotykaną. Uzdrowienie stosunków społecznych i międzyludzkich w sposób całościowy, na podstawie „jedynie słusznej” ideologii, jest niemożliwe. Idee i utopie – jak twierdzi Dilas – mogą byc jednak użyteczne, o ile nie oczekuje się od nich zbyt wiele. Stają się wówczas zaczynem ewolucyjnych przemian, stopniowej poprawy ludzkiego losu i reformowania niedoskonałych ze swej natury społeczeństw. od...
Polskie seriale telewizyjne

Polskie seriale telewizyjne

pod redakcją: Piotra Zwierzchowskiego, Barbary Gizy, Johna Batesa i Karoliny Kosińskiej. Serial jest dziś „megagatunkiem” telewizyjnym, i to z kilku co najmniej powodów. Z jednej strony nastały czasy nadzwyczaj interesujących, niebanalnych seriali, które od dawna łamią powszechne stereotypowe przekonania o tym gatunku, o których możemy bez wątpienia mówić jako o wybitnych, z drugiej serialowość jako cecha telewizji odsłania dziś swoje głębokie znaczenia, wcześniej nieuświadamiane, a związane w ogóle z narracyjnością jako cechą kulturową. Serial, traktowany wcześniej jako – dla wielu niewybredna – rozrywka telewizyjna, stanowi współcześnie przedmiot namysłu nad kulturą i tworzonymi przez nią „opowieściami”, ale także wielokrotnie zachwyca rozwiązaniami fabularnymi, inscenizacją i poziomem aktorstwa. Warto zatem, a nawet chyba należy, zastanawiać się nad serialem, który dawno już wyszedł z cienia filmu i stał się obiektem swoistej „mody”, stanowiąc niewątpliwe intelektualne wyzwanie. Zrobili to właśnie autorzy i redaktorzy tekstów do kolejnego tomu popularnej bardzo serii Kino Polskie wczoraj i...
Co wspólnego z wojną ma kinematograf?

Co wspólnego z wojną ma kinematograf?

Mariusz Guzek, Co wspólnego z wojną ma kinematograf? W przygotowaniu kolejna książka z serii KINO POLSKIE WCZORAJ I DZIŚ. Tym razem pozycja z dawnej historii kina: „Co wspólnego z wojną ma kinematograf? Kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918” Mariusza Guzka. Kinematograf miał niespełna dwudziestoletnią tradycję, gdy wybuchła wojna powszechna, która przywróciła państwo polskie na mapę świata. Przez ten czas zdążył okrzepnąć, zbudować własną infrastrukturę wypełniającą pejzaże dużych i średnich miast coraz bardziej skomplikowaną siecią pałaców filmowych i skromnych sal projekcyjnych, zdobyć zaufanie władz i rozbudzić ciekawość widowni, która w okresie późniejszym – po 1918 roku potrafiła rozszerzyć swoje środowisko o kręgi entuzjastów – kinofilów, wpływowych organizatorów stołecznego i lokalnego życia filmowego, niejednokrotnie dyktujących tempo filmowych...
Czy Jezus był Bogiem?

Czy Jezus był Bogiem?

Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem? Już niebawem zaprezentujemy Państwu bardzo ciekawe tłumaczenie znanej książki Richarda Swinburne’a „Czy Jezus był Bogiem?” Czy istnieją dobre racje na rzecz wiary w to, że istnieje Bóg? Richard Swinburne dowodził przy różnych okazjach, a zwłaszcza w książce „Czy istnieje Bóg?”, iż ogólny charakter świata naturalnego (zwłaszcza fakt, że rządzą nim prawa przyrody, które doprowadziły do powstania istot ludzkich) czyni istnienie Boga prawdopodobnym. Dlaczego jednak mielibyśmy przypuszczać, że Bóg (o ile jakiś Bóg istnieje) jest Bogiem chrześcijańskim? Autor zamierza odpowiedzieć na to pytanie w niniejszej książce i wykazać, że jeśli istnieje Bóg, zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo prawdziwości najważniejszych doktryn, jakie na temat Boga głosi Kościół chrześcijański, a które występują wyłącznie w chrześcijaństwie i wyróżniają je spośród innych religii także twierdzących, że Bóg istnieje. Richard Swinburne uznawany jest za jednego z najwybitniejszych apologetów chrześcijaństwa wśród przedstawicieli oksfordzkiej tradycji filozofii analitycznej. W obszarze jego zainteresowań pojawiają się problemy z dziedziny filozofii religii, teologii filozoficznej, epistemologii oraz teorii nauki. Swoje najważniejsze dzieła wydawał w cyklach: trylogii poświęconej uzasadnieniu istnienia Boga, racjonalności teizmu i prawdziwości przekonań...
Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.

Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70.

Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70. Joanna Szczutkowska Historyczne studium kształtowania się oraz realizowania strategii władz wobec kinematografii w latach 1970-1980. Prezentuje zbiór założeń partii i państwa wobec kultury w zakresie ówczesnego filmu. Odpowiada też na pytanie: jak w praktyce przedstawiała się ich realizacja. Autorka analizuje zarówno formalne aspekty polityki filmowej PRL, jak i realne efekty zarządzania kinem w jego warstwie organizacyjno-materialnej i społecznej na przestrzeni tak zwanej dekady...
Ewa Zwolińska. Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym

Ewa Zwolińska. Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym

Rozprawa Ewy Anny Zwolińskiej jest swoistym fenomenem w naukach humanistycznych i społecznych potwierdzając, jak ważna jest w naszych badaniach ich integralność, a nie atomizacja, interdyscyplinarność zamiast wąskiego dociekania naukowej prawdy o uwarunkowaniach procesu uczenia się. Mamy przed sobą wysoce kompetentne studium o audiacji (myśleniu) i podejmowanych przez pedagogów decyzji w procesie kształcenia muzycznego, które od kilkunastu już lat skutecznie jest redukowane i lekceważone w powszechnej, ogólnokształcącej edukacji na rzecz jedynie kultywowania jego najlepszych tradycji, modeli i specjalistycznego przygotowywania do uczestniczenia w sztuce lub związanej z nią profesjonalizacji artystycznej kolejnych pokoleń Polaków. Fascynacja Autorki edukacją muzyczną jako warunkującą rozwój wyobraźni dzieci ma przecież znacznie większy zasięg niż tylko rozwój wyobraźni muzycznej, gdyż znane są wyniki badań odkrywające istotny wpływ tej właśnie edukacji i nabytych w jej toku umiejętności na myślenie abstrakcyjne, matematyczne dzieci i uczenie się przez nie języków obcych Z recenzji prof. Bogusława...

Zmiana opłat za wysyłkę

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2014 roku klientów indywidualnych, księgarnie i phentermine 37.5 mg biblioteki za wysyłkę książek obowiązują stawki według aktualnego cennika Poczty Polskiej....