Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu

Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu

Kup książkę! Maksymilian Grzegorz Prezentowany Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu został opracowany w ramach zakrojonego na ogromną skalę Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu i stanowi integralną część tomu Słownika historyczno- geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, obejmującego rdzenne, historyczne ziemie Pomorza Wschodniego, Pomorza Nadwiślańskiego albo Pomorza Gdańskiego. Z cyklu słowników regionalnych obejmujących Pomorze Gdańskie, a zatem Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu, wydano dotychczas drukiem: Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego (Chojnice 2005), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu (Gniew 2009), Słownik historyczno- -geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu (Tuchola–Bydgoszcz 2010), Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012), Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012), Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2013). W przygotowaniu są natomiast kolejne tomy słownika, obejmujące okręgi: pucki, sulmiński i urząd leśny gdański komturstwa gdańskiego, a także poszczególne okręgi mniejsze wójtostwa tczewskiego, tj. kiszewski, kościerski, skarszewski i sobowidzki (z pominięciem nowskiego, włączonego do słownika komturstwa gniewskiego). Ponadto daleko zaawansowane są prace nad hasłami okręgów mniejszych komturstwa malborskiego, tj. wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego (z regionu zaliczanego do Pomorza...
20 lat Biologii w Bydgoszczy

20 lat Biologii w Bydgoszczy

kup książkę! Halina Ratyńska (red.) Książka jest podsumowaniem minionych 20 lat, od początków studiów biologicznych na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej autorami są pracownicy Wydziału, zarówno Ci, którzy obecnie kreują przyszłość bydgoskiej biologii, jak i ci o najdłuższym stażu, którzy od podstaw organizowali zespoły badawcze oraz tworzyli zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne studiów biologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje prof. dr hab. Józef Banaszak – twórca najpierw Katedry, a następnie Instytutu i Wydziału. Przedstawiona została wspólna droga przebyta przez społeczność akademicką – naukowców, kadrę naukowo- techniczną oraz administracyjną, studentów i absolwentów. Dyrektorzy Instytutów scharakteryzowali podległe im Zakłady i Katedry oraz kierunki badawcze. Bydgoscy biolodzy współpracują z lokalnymi władzami, prowadzą szereg badań istotnych dla miasta i regionu. Wyniki, udokumentowane w licznych publikacjach, pełnią nie tylko rolę poznawczą, ale służą także popularyzacji wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego oraz ochronie przyrody. Pracownicy Wydziału są autorami wielu ekspertyz i raportów, prowadzą także różne formy edukacji dla dzieci i młodzieży szkół Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowano również sylwetki wszystkich pracowników oraz tych absolwentów, z którymi, niekiedy po latach, udało się nawiązać kontakt. Ważnym elementem życia akademickiego jest aktywność studentów, przejawiająca się w tworzeniu kół naukowych i w nich działających. Jubileusz dwudziestolecia studiów na kierunku biologia jest szczególną okazją do wspomnień i refleksji. Poza tekstami poszczególnych rozdziałów będą temu sprzyjały liczne zdjęcia, zamieszczone w książce i na załączonej do niej...
Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce

Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce

Tu możesz kupić książkę Katarzyna Biskup, Zbigniew Bukowski (red.) Działalność lotnicza w Polsce rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Powoduje to powstanie wielu uwarunkowań i problemów, których rozwiązanie wymaga pogłębionych studiów i analiz naukowych. Efektem takich analiz jest prezentowana monografia. Zawiera ona treści z zakresu prawa lotniczego, zarządzania ruchem lotniczym, funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego, polityki lotniczej, służb i procedur żeglugi powietrznej oraz informacje dotyczące infrastruktury technicznej systemu zarządzania ruchem lotniczym. Przede wszystkim podkreślić należy ogromny walor naukowy recenzowanej publikacji. Problematyka prawa lotniczego, czy też inaczej rzecz ujmując, prawnych aspektów lotnictwa, jest podejmowana przez doktrynę niezwykle rzadko. Odnotować można jedynie kilka publikacji, które temu obszarowi materii prawnej poświęcają uwagę. Już tylko z tego względu opracowanie zasługiwałoby na uznanie. Publikacja ta jednak ma dodatkowy walor, gdyż obok wątków jurydycznych obejmuje równolegle analizę zagadnień ekonomicznych i administracyjnych. W istocie publikacja stanowi praktycznie kompleksowe spojrzenie na działalność lotniczą. Z recenzji prof. Bartosza...

Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich

Iwona Benenowska, Beata Morzyńska – Wrzosek Dialog z tekstem jest propozycją interdyscyplinarnego odczytania kilku wybranych utworów lirycznych. Autorki skupiły się przede wszystkim na walorach poetyckich tekstu, sposobach ich funkcjonowania i możliwościach odczytania. Do obszaru badawczego włączyły też informacje językowe i konteksty pozajęzykowe – kulturowe, literackie, biograficzne, estetyczne… Dostrzegając różnice miedzy językiem poetyckim a niepoetyckim, funkcją poetycką a informacyjno-opisową, starały się pokazać charakterystyczną dwupłaszczyznowość tekstów, która daje podstawę do sfunkcjonalizowania wiedzy o języku i kulturze. Wybrane przez autorki krótkie formy poetyckie […] posłużyły do zaprezentowania dojrzałego i sprawdzonego warsztatu badawczego, integrującego wysiłek językoznawczy i literaturoznawczy w próbach dotarcia do ukrytych znaczeń tekstu literackiego. Dialog z tekstem to własna wykładnia zawartego w utworze literackim przesłania. Prowadzonemu tu dialogowi towarzyszy postawa otwartości, sprzyjająca z jednej strony wysiłkowi wydobywania zawartego w czytanym tekście sensu, z drugiej zaś potrzebie pogłębionego zrozumienia owego sensu. […] Czytanie poezji w tym wykonaniu staje się zatem swoistym procesem i stopniowym odszyfrowywaniem znaczeń, docieraniem do ukrytych struktur, badaniem warstwy językowej […]. Kategoria kontekstu wyjaśniającego odgrywa w pracy Iwony Benenowskiej i Beaty Morzyńskiej-Wrzosek rolę wręcz zasadniczą, wskazuje bowiem sposoby stopniowego docierania do możliwie całościowe go oglądu konkretnego utworu literackiego. […] Wnikliwa lektura szkiców analityczno-interpretacyjnych Iwony Benenowskiej i Beaty Morzyńskiej-Wrzosek pozwala stwierdzić, iż uczą one mądrego, wieloaspektowego obcowania z tekstem poetyckim. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza...

Prawo wykroczeń w kazusach

Radosław Krajewski W przygotowaniu książka bardzo ciekawa i przydatna, którą polecamy szczególnie studentom, aplikantom i nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia z zakresu prawa wykroczeń. Autor nie ogranicza się tu jedynie do kodeksowego prawa wykroczeń. Prezentowane przez niego kazusy odnoszą się zarówno do materii Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jak i do wykroczeń typizowanych w innych ustawach. Na uwagę zwraca całościowe i kompleksowe potraktowanie Prawa wykroczeń, gdyż problematyka przedstawiona w opracowaniu odnosi się zarówno do części ogólnej, jak szczególnej, zawiera także elementy natury materialnej i procesowej oraz wykonawczej. Tak szerokie ujęcie, zrealizowane z powodzeniem, przesądza o pionierskim charakterze opracowania i stanowi jego samoistną wartość. Należy tu dodać, iż atrakcyjność tego tematu i opracowania, zwłaszcza dla studentów, aplikantów i nauczycieli akademickich prowadzących ćwiczenia z zakresu prawa wykroczeń, nie koresponduje z wielością aktualnych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych na ten temat. Recenzowana praca ten brak (lukę) znakomicie wypełni. z recenzji prof. zw. dra hab. Jarosława...

Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje

 Monika Szczepaniak (red.) Tom Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje z udziałem tłumaczy i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, translatologów i teatrologów) poświęcony jest „obecności” tekstów pisarki w Polsce. Autorzy artykułów podjęli refleksję podsumowującą polską recepcję twórczości Jelinek ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski. Analizy i interpretacje zawarte w niniejszym tomie koncentrują się wokół specyfiki języka Elfriede Jelinek i języka przekładów, trudności i pułapek translacyjnych, inscenizacji nowatorskich „powierzchni tekstowych” (Textflächen), które otwierają przed reżyserami niemal nieograniczone możliwości, a jednocześnie reprezentują określoną koncepcję teatru, problematyki recepcji i interpretacji powieści, dramatów i esejów w polskim kontekście kulturowym. […] monografia zbiorowa na temat twórczości Elfriede Jelinek i jej recepcji w Polsce, która zawiera wiele ciekawych i równocześnie świetnie napisanych artykułów, ma dla polskiego odbiorcy bardzo dużą wartość poznawczą: wprowadza polskiego czytelnika, któremu twórczość austriackiej noblistki nie jest jeszcze znana, w świat jej tekstów literackich, wskazując na ich kluczowe elementy oraz objaśniając je z różnych perspektyw, ale jednocześnie poszerza i pogłębia także wiedzę znawców tematu, informując przy tym zarówno o recepcji twórczości Jelinek w Polsce, jak i – w ujęciu ogólnym – o polskiej recepcji literatury austriackiej w przeciągu ostatnich lat. Jest to zatem bardzo ważna pozycja przyczyniająca się do popularyzacji współczesnej literatury austriackiej w Polsce, w tym oczywiście szczególnie twórczości Elfriede Jelinek, poruszającej wiele niezwykle istotnych problemów świata współczesnego i poprzez to wywołującej liczne kontrowersje w świecie kultury. z recenzji dr hab. Doroty...