Informacje dla autorów

FAQ

Informacje dla autorów składających prace w Wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Autorzy – pracownicy naszej Uczelni – chcący wydać skrypt, monografię, pracę zbiorową lub rozprawę habilitacyjną, powinni wypełnić formularze Zgłoszenie propozycji wydawniczej oraz Konspekt (pliki do pobrania obok) i wraz z wydrukiem komputerowym pracy i tekstem na nośniku elektronicznym złożyć do Komisji Wydawniczej swojego Wydziału. Stamtąd praca z wypełnionym wnioskiem trafi do Komitetu Redakcyjnego, który na najbliższym posiedzeniu zatwierdzi nazwiska recenzentów. Po otrzymaniu recenzji Wydawnictwo poinformuje Autora o dalszych etapach prac redakcyjno-poligraficznych.

UWAGA! Autor/Redaktor po złożeniu poprawionego po recenzjach tekstu zobowiązany jest podpisać w siedzibie Wydawnictwa (ul. Ogińskiego 16) umowę licencyjną. Podpisanie umowy jest warunkiem rozpoczęcia pracy nad książką. 

Co powinien zawierać egzemplarz dla Wydawnictwa?

Egzemplarz „papierowy” powinien być wydrukowany jednostronnie, ponumerowany i zawierać wszystkie elementy książki, tj. treść strony tytułowej, tekst główny ze spisem treści, przedmową, wstępem, zakończeniem, przypisami, tabelami, ilustracjami, wykresami, aneksami, bibliografią, wykazem skrótów, tablicami, streszczeniami oraz indeksami.

Do prac naukowych należy dołączyć streszczenie w języku obcym. Za treść i poprawność streszczenia bierze odpowiedzialność Autor.

Prosimy również o dostarczenie notek promocyjnych o książce i autorze, które wykorzystywane będą na okładce książki, w katalogach wydawniczych i na stronie internetowej Wydawnictwa. Zastrzegamy sobie prawo do ich przeredagowania.

Jak przygotować tekst?

Tekst pracy powinien być wydrukiem komputerowym jednostronnym, pisanym w edytorze Microsoft Word, czcionką typu Times New Roman o wielkości 12 pkt z interlinią 2,0.

W pracach autorskich i zbiorowych obowiązuje jednolitość zapisu tytulatury rozdziałów czy artykułów, przypisów i pozycji bibliograficznych (według zasad podanych w uwagach szczegółowych). Spis treści musi być jednakowy z tytułami artykułów w tekście.

Uwagi szczegółowe dotyczące przygotowania tekstu znajadą Państwo TUTAJ

Jak przygotować ilustracje?

Materiał ilustracyjny (tabele, rysunki, schematy, wy kresy) powinien być opracowany w formie osobnych plików elektronicznych w programach pracujących w Microsoft Windows.

Ilustracje nie mogą być wykonane odręcznie, nie będą też dopuszczane kserokopie i materiały z Internetu.

Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji.

Zdjęcia proszę dostarczyć w oryginalne, w jakości, która umożliwi przygotowanie ich do druku. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych muszą być przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości minimum 300 dpi .

Materiał ilustracyjny musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, a pod rysunkiem i wykresem).

Pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła pochodzenia lub autora.

Jeżeli cytowane elementy graficzne lub fragmenty tekstu są chronione prawem autorskim, wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych fragmentów w danej pracy.

Egzemplarz po recenzjach:

Po zapoznaniu się z recenzjami Autor ma obowiązek dostarczyć do Wydawnictwa oficjalną odpowiedź na recenzję oraz  tekst z naniesionymi już poprawkami (w wersji papierowej i elektronicznej).

UWAGA! Autor/Redaktor po złożeniu poprawionego po recenzjach tekstu zobowiązany jest podpisać w siedzibie Wydawnictwa (ul. Ogińskiego 16) umowę licencyjną. Podpisanie umowy jest warunkiem rozpoczęcia pracy nad książką. 

Notki do celów promocyjnych

Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie razem z egzemplarzem (również z wersji elektronicznej):

  • zwartej notatki o sobie i swojego zdjęcia (w osobnym pliku) do wykorzystania na stronie internetowej i ewentualnie na okładce książki (po uzgodnieniu)
  • informacji o książce (w języku polskim) do wykorzystania na stronie internetowej oraz w katalogu wydawniczym i innych materiałach reklamowych. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji, podkreślający atrakcyjność książki i  przedstawiający jego tematykę.
  • krótkiej notki o książce w języku angielskim (na stronę www).

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji.