Tabularium Historiae T. II:2017

27.30zł

Marek G. Zieliński (red.)
ISSN 2543-8433
Bydgoszcz 2017
s. 226, oprawa miękka
czasopismo
pozostałe numery pisma
tabulariumhistoriae.ukw.edu.pl

Spis treści i wprowadzenie

W duchu przemyśleń i wskazań prof. Stefana Kieniewicza w niniejszym, drugim tomie półrocznika „Tabularii Historiae” publikowane są artykuły ośmiu wybranych, spośród trzynastu, uczestników międzynarodowej konferencji naukowej „Chrześcijaństwo w dziejach Europy Środkowowschodniej, Polski i regionu. W 1050. rocznicę Chrztu Polski”. Konferencja ta miała miejsce w listopadzie 2016 r., a jej organizatorami były: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Brak w magazynie

Opis produktu

Tabularium Historiae jest półrocznikiem wydawanym w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czasopismo jest poświęcone studiom źródłoznawczym w zakresie źródeł historycznych pisanych i niepisanych (ikonograficznych, archeologicznych), pojedynczym źródłom, jak i całym zespołom archiwalnym.

Zasadniczym celem Tabularii Historiae jest krytyczna edycja materiału źródłowego o proweniencji chronologicznej od starożytności po historię współczesną. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące: klasyfikacji źródeł historycznych, metodologii badań, naukowej krytyki właściwej poszczególnym typom źródeł, edytorstwa źródeł historycznych, losów źródeł, sposobów zabezpieczania i przechowywania oraz konserwacji materiału źródłowego, możliwości wykorzystania źródeł niepisanych w badaniach historycznych i vice versa źródeł pisanych w badaniach historyków sztuki, archeologów, literaturoznawców itd.

Artykuły Tabularium Historiae są drukowane w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim bądź rosyjskim. Wszystkie teksty zawierają streszczenie w języku angielskim lub polskim, o ile artykuł jest w języku angielskim. Teksty źródłowe publikowane są w języku oryginału. Czasopismo dostępne jest w wersji drukowanej, jak i w wersji elektronicznej.

Z założenia pismo ma być platformą służącą interdyscyplinarności badań nad przeszłością, a przede wszystkim krytycznej prezentacji różnorakich nośników pamięci, świadectw minionej rzeczywistości, w tym również ich edycji oraz rewizji wcześniejszych interpretacji. Nie będzie ograniczało się do jednej epoki czy okresu. Zmierzać ma w kierunku interdyscyplinarnej prezentacji wysiłku badawczego nad złożonością środowiska kulturowego człowieka.