Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

42.00zł

Ryszard Gerlach
Renata Tomaszewska-Lipiec (red.)
ISBN 978-83-8018-128-1
Bydgoszcz 2017,
s. 480, oprawa miękka

Spis treści – plik PDF

Biorąc pod uwagę, że opracowań ukazujących w sposób całościowy, a jednocześnie aktualny problematykę pedagogiki pracy nie ma zbyt wiele, w niniejszej publikacji omówiono wybrane, istotne zdaniem redaktorów, problemy wchodzące w jej zakres. Całość publikacji została podzielona na pięć części odzwierciedlających najbardziej istotne obszary problemowe tej subdyscypliny pedagogicznej, a także wzajemnie się dopełniających. Podjęto w niej też rozważania nad aktualną kondycją naukową i możliwościami dalszego rozwoju poszczególnych zagadnień szczegółowych wchodzących w zakres wyróżnionych obszarów. Prezentowane treści odnoszą się zarówno do jej aspektów teoretycznych, badawczych, jak i praktycznych.

Brak w magazynie

Opis produktu

Pedagogika pracy to jedna z tych subdyscyplin pedagogicznych, która rozwija się dynamicznie, uzyskując powszechne uznanie wśród pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk. Co więcej, będąc znaczącym składnikiem nauk pedagogicznych, nie znajduje się ona w sztucznej opozycji do innych dyscyplin i można wręcz uznać, że stała się obszarem uprawiania teorii ściśle zintegrowanych zarówno z naukami pedagogicznymi, jak i naukami o pracy. Pomiędzy pedagogiką pracy i innymi dyscyplinami i subdyscyplinami naukowymi występują wspólne zakresy badawcze. Z dorobku wielu z nich dziedzina ta korzysta, ale też wnosi określone wartości. Wśród nauk pedagogicznych, których związek z pedagogiką pracy jest szczególnie akcentowany, wymienić należy przede wszystkim teorię wychowania, historię oświaty i wychowania, dydaktykę, pedagogikę społeczną, andragogikę. Z kolei wśród nauk o pracy na podkreślenie zasługują filozofia pracy, psychologia pracy, socjologia pracy, prakseologia. W ostatnim czasie wspólne problemy badawcze ma pedagogika pracy także z naukami o zarządzaniu, szczególnie o zarządzaniu zasobami ludzkimi, dlatego poszczególne zagadnienia z jej zakresu zamieszczone w niniejszym opracowaniu omawiane są także przez przedstawicieli innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych. Nie wydaje się to niczym szczególnym. W czasach, kiedy interdyscyplinarność w badaniach naukowych jest silnie akcentowana, tego typu podejście jest w pełni uzasadnione. Właśnie dlatego w niniejszej publikacji zamieszczono opracowania autorów reprezentujących różne subdyscypliny pedagogiczne, jak i inne dyscypliny naukowe. Różnorodność punktów widzenia sprawia, że poszczególne teksty stanowią niezwykle nowoczesne i autorskie podejście do problemu.