Урбанонимы города Бреста ХХ века
Urbanonimy Brześcia w XX wieku

27.30zł

Monika Famielec
Bydgoszcz 2018
ISBN 978-83-8018-231-8
s. 292, miękka oprawa
publikacja w języku rosyjskim

Nakład chwilowo wyczerpany!

Spis treści – plik PDF

Niniejsza monografia jest poświęcona opisowi urbanonimii Brześcia w XX wieku. Pograniczny charakter miasta, które od początku swojego istnienia nieustannie ulegało wpływom kilku kultur i języków słowiańskich, a także czynniki historyczno-polityczne i pozajęzykowe znalazły odzwierciedlenie w bogatym i różnorodnym obszarze nazewnictwa miejskiego minionego stulecia. Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, dwóch załączników i indeksu omówionych nazw. W części wstępnej został określony przedmiot i cel badań. Rozdział pierwszy, Город Брест и города современной Беларуси. Исторический очерк, przedstawia historię powstania Brześcia i kształtowanie się jego systemu urbanistycznego na tle rozwoju miast na terytorium współczesnej Białorusi od IX do XIX wieku. Zasadniczą część monografii stanowią kolejne rozdziały, które zostały poświęcone analizie semantycznej i strukturalnej urbanonimii XX-wiecznego Brześcia.

Brak w magazynie

Opis produktu

Niniejsza monografia jest poświęcona opisowi urbanonimii Brześcia w XX wieku. Pograniczny charakter miasta, które od początku swojego istnienia nieustannie ulegało wpływom kilku kultur i języków słowiańskich, a także czynniki historyczno-polityczne i pozajęzykowe znalazły odzwierciedlenie w bogatym i różnorodnym obszarze nazewnictwa miejskiego minionego stulecia. Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, dwóch załączników i indeksu omówionych nazw.

W części wstępnej został określony przedmiot i cel badań, uzasadniono wybór tematu i obiektu badań, przedstawiono metodologię badań, opisano stan badań nad urbanonimią południowo-, wschodnio-, i zachodniosłowiańską, omówiono strukturę rozprawy. Rozdział pierwszy, Город Брест и города современной Беларуси. Исторический очерк, przedstawia historię powstania Brześcia i kształtowanie się jego systemu urbanistycznego na tle rozwoju miast na terytorium współczesnej Białorusi od IX do XIX wieku. Zasadniczą część monografii stanowią kolejne rozdziały, które zostały poświęcone analizie semantycznej
i strukturalnej urbanonimii XX-wiecznego Brześcia. Zgodnie z przyjętą w pracy periodyzacją przedstawione są kolejno: historia miasta w omawianym okresie, słownik nazw zawierający funkcjonujące wówczas nazwy ulic i placów łącznie z wariantami graficznymi w różnych językach, źródło i data pojawienia się analizowanego onimu oraz, gdzie tylko było to możliwe, jego motywacja. W rozdziale drugim, Город Брест-Литовск (1900-1919 гг.), analizie semantycznej i strukturalnej poddane zostały urbanonimy funkcjonujące w mieście od początku XX wieku do 1919 roku. Rozdział trzeci, Город Брест-над-Бугом (1919-1939 гг.), dotyczy okresu, w którym Brześć znajdował się w granicach II Rzeczypospolitej. Zaistniała historyczno-polityczna sytuacja miała wpływ na nowo powstałe polskojęzyczne nazwy ulic i placów nawiązujące do realiów polskich – historii i kultury. W rozdziale czwartym, Город Брест (1939-1941 гг.), omówiono nazewnictwo miejskie Brześcia w okresie jego przynależności do BSRR. Radykalna zmiana nazw ulic dokonana wówczas przez władze sowieckie wynikała głównie z przyczyn ideologicznych. Rozdział piąty, Город Брест (19411944 гг.), poświęcono nazewnictwu brzeskich ulic w czasie, kiedy miasto było pod niemiecką okupacją. W rozdziale szóstym, Город Брест (19441991 гг.), dotyczącym okresu powojennego, kiedy miasto ponownie należało do BSRR, w brzeskim nazewnictwie zaobserwowano elementy nawiązujące do białoruskich realiów – historii i kultury. Po raz pierwszy patronami ulic zostali białoruscy pisarze Janka Kupała i Jakub Kołas – twórcy współczesnej białoruskiej literatury i białoruskiego języka literackiego, oraz Franciszek Skaryna – prekursor wschodniosłowiańskiego drukarstwa i białoruskiego piśmiennictwa. Rozdział siódmy, Город Брест (1991-2000 гг.), poświęcono nazewnictwu Brześcia, należącego do niezależnego państwa – Republiki Białorusi. Szczegółowe wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy materiału onomastycznego zawiera zakończenie. Książkę kończą bibliografia, spis skrótów wykorzystanych w pracy słowników i encyklopedii, wykaz skrótów źródeł materiału oraz indeks omówionych nazw.