Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych

35.70zł

Aldona M. Molesztak
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-257-8
s. 428, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK E-BOOK ibuk.pl Spis treści – plik PDF

Celem głównym podjętych przez autorkę badań było ustalenie zależności między doświadczeniem żołnierzy wyniesionym z misji wojskowych a systemem wartości i jakością życia. Została również podjęta próba identyfikacji różnic w zakresie hierarchii wartości i jakości życia żołnierzy ze względu na uczestnictwo w misji wojskowej, liczby wyjazdów na misje oraz doświadczenie w sytuacjach: widoku zabitych żołnierzy, widoku rannych, ostrzału i udziału w walce, doświadczenie stresu i otwartości na doświadczenie. Praca adresowana jest do tych, którzy interesują się i analizują wpływ doświadczeń życiowych wynikających z zadań zawodowych, rodzinnych, także do osób, które są zaangażowane i odpowiedzialne za kształcenie żołnierzy zawodowych i przygotowujących się na różne rodzaje współczesnych wyzwań militarnych. Jednocześnie mam nadzieję, że praca ta zainteresuje szerszy krąg czytelników, m.in. rodziny żołnierzy zawodowych, a także przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych.

Opis produktu

Autorka podjęła się odważnej próby innego niż dotychczas spotykamy w literaturze przedmiotu podejścia badawczego. Wykazała się tu zarówno doskonałą znajomością badanej rzeczywistości związanej ze służbą wojskową poza granicami kraju, jak i jej konsekwencjami dla życia osobistego żołnierzy oraz ich rodzin. Opracowanie stanowi źródło bezcennych informacji o doświadczeniach żołnierzy, ukazanych z niezwykłą dociekliwością i wrażliwością badacza – humanisty, pedagoga. (…) Recenzowana publikacja jest oryginalnym opracowaniem, stanowiącym w literaturze polskiej nowe podejście do problematyki doświadczenia dorosłych jako istotnego aspektu edukacji całożyciowej (…). Sądzę, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem Czytelników oraz wzbogaci rynek księgarski o cenną pozycję naukową z zakresu andragogiki. Jej odbiorcami staną się – jak sądzę – nie tylko pedagodzy, ale także wszyscy zainteresowani złożonymi problemami edukacji dorosłych w różnych środowiskach społeczno-zawodowych, a szczególnie w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Bery

W części teoretycznej Autorka musiała się uporać z wieloznacznością, brakiem ostrości i posługiwaniem się pewnymi pojęciami na gruncie potocznym oraz w rozważaniach różnych dyscyplin naukowych. Do tych trudności należało uporządkowanie i syntetyczne przedstawienie oraz operacjonalizacja przede wszystkim takich pojęć, jak doświadczenie życiowe i jakość życia. (…) Z uznaniem odnoszę się do przeglądu stanowisk teoretycznych autorów krajowych i zagranicznych, reprezentujących filozofię, psychologię, pedagogikę, socjologię. Podejście takie z jednej strony ukazuje niezwykłą wagę i aktualność podjętej tematyki, z drugiej – złożoność analiz i potrzebę wypracowania interdyscyplinarnego charakteru procesów badawczych. Szczególnymi walorami recenzowanej pracy są: – wszechstronny i wnikliwy, a jednocześnie analityczny przegląd koncepcji teoretycznych i badań empirycznych w odniesieniu do takich pojęć, jak doświadczenie życiowe i jakość życia; – opis doświadczeń życiowych polskich żołnierzy podczas pełnienia misji stabilizacyjnych, ich wpływu na preferencje wartości, ocenę jakości życia, motywację; – wykorzystanie szerokiego spektrum narzędzi statystycznych do pomiaru i opisu psychologicznych i pedagogicznych oraz budowania modeli teoretycznych, wyjaśniających różnice interpersonalne i powiązania interpersonalne tych zmiennych. (…) Recenzowana praca przyczyni się do zainspirowania nowych poszukiwań teoretycznych i badawczych, opisujących i wyjaśniających znaczenie doświadczenia życiowego w realizacji stylu funkcjonowania z uwzględnieniem systemu wartości, oceny jakości i wartości życia własnego oraz innych osób w odniesieniu do zawodowych żołnierzy, a także innych grup zawodowych z kręgu tzw. mundurowych.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Ostrowskiej