Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza

27.30zł

Amelia Krawczyk-Bocian
Bydgoszcz 2019
ISBN 978-83-8018-242-4
s. 244, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plbooksbox Spis treści – plik PDF

Autorka spogląda na istotę narracji jak na szczególny rodzaj dyskursu, który uprawiamy często z samym sobą w przestrzeni biograficznego życia. W tym rozumieniu narracje dostarczają wiedzy o tym, w jaki sposób jako podmioty społeczne funkcjonujemy, w jaki sposób działamy, w jaki sposób przeżywamy codzienne rozterki. Książka zaprasza do indywidulanej refleksji nad możliwością wykorzystania narracji w metodologicznej wędrówce badawczej. Adresatami pracy są osoby, które pragną przyjrzeć się istocie i znaczeniu narracji w przestrzeni życia współczesnego człowieka.

Opis produktu

Książka Amelii Krawczyk-Bocian pt. „Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza” jest długo oczekiwaną, niezwykle potrzebną i cenną pozycją wydawniczą. Skupiona wokół kategorii narracji porusza problemy ważne dla pedagogiki, dla humanistyki oraz dla każdego z nas – członków współczesnej wspólnoty. Pokazuje, jak budujemy, jak tworzymy naszą historię o „ja”. Pokazuje, co składa się na naszą wiedzę o sobie, o innych ludziach i otaczającym nas świecie oraz o naszych relacjach z tym światem. Pokazuje, czym są badania narracyjne i jak je robić. Pokazuje także, jak dzięki tym badaniom można się zmieniać, rozwijać, realizować. Jest jedną z nielicznych książek, z których możemy się nie tylko uczyć, ale także dzięki którym możemy lepiej rozumieć nas samych i  otaczający nas świat.

Z recenzji prof. dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz

Z przekonaniem rekomenduję przedłożony tekst pracy do publikacji. Praca jest spójna, odnosi się do adekwatnej, bogatej i interdyscyplinarnej literatury, autorka pracy umiejętnie nawiązuje do treści zawartych w poszczególnych źródłach. Na uwagę zasługuje także to, że tok narracji jest przejrzysty, „pracę dobrze się czyta”, a tezy i rozważania zawarte w treści pracy zostały poparte stosowną argumentacją. Należy przy tym zauważyć, że pani dr A. Krawczyk-Bocian konfrontuje przywołane ustalenia teoretyczne z własnymi obserwacjami, wynikającymi z osobistych doświadczeń badawczych.

Z recenzji dr hab. A. Wróbel, prof. UŁ

Amelia Krawczyk-Bociandoktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań jakościowych, uczenia się biograficznego, zdarzeń krytycznych w biografii indywidualnej młodych dorosłych. Autorka dwóch monografii: Doświadczanie zdarzeń krytycznych. Narracje biograficzne dorosłych dzieci alkoholików (2013), Biograficzne doświadczanie (nie)pełnosprawności. W świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (2016) oraz licznych tekstów naukowych poruszających problematykę badań biograficzno-narracyjnych: Mity o narracji. Od subiektywizmu do problemu interpretacji (2008), Epistemologiczny poziom rozumienia tekstu narracyjnego (2008), Narracja jako spotkanie (2011), Zdarzenia krytyczne w biografii indywidualnej młodych dorosłych (2011), Strategie radzenia sobie z krytycznymi zdarzeniami życiowymi (2012), Przebieg procesów trajektoryjnych Fritza Schützego i jego zastosowanie w badaniach empirycznych (2012), O potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice (2015), Doświadczanie czasu w badaniach biograficzno-narracyjnych (2017), Rozumienie narracyjne w perspektywie interakcjonizmu interpretatywnego, poznania hermeneutycznego i refleksji fenomenologicznej (2017) i in