Bliskie antypody. Relacje polsko-nowozelandzkie w procesach globalizacji i dywersyfikacji świata

48.30zł

Marcin Wałdoch
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-315-5
s.608, oprawa miękka
>> recenzja Leszka Sykulskiego na historykon.pl

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Książka jest kompleksowym i usystematyzowanym z perspektywy polskiego badacza ujęciem historii Nowej Zelandii, jej rozwoju i obrazu współczesnego, a także znaczenia tego kraju w świecie. Ponadto zawiera dwa obszerne rozdziały poświęcone historii polskiej obecności na antypodach i zagadnieniom relacji bilateralnych. Zadanie, którego z powodzeniem podjął się dr Marcin Wałdoch, było niezwykle trudne ze względu na szeroki zakres badań i utrudniony dostęp do materiałów źródłowych, mimo globalizacji i digitalizacji. W ręce czytelnika trafia w języku polskim pozycja wyjątkowa, powstała w toku wieloletniej benedyktyńskiej pracy, pełna przykładów erudycji, szerszych odniesień, interesujących, często mniej znanych faktów i nad wyraz udanej próby ich interpretacji.

Opis produktu

Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale 1. pt. Zagadnienia teoretyczne scharakteryzowano dotychczasowy stan badań, wskazano cel prowadzonego badania, problem badawczy, hipotezę oraz podstawę teoretyczną i kategorie badawcze, w tym siatkę głównych pojęć. W 2. rozdziale Zarys dziejów i uwarunkowań społeczno-politycznych oraz gospodarczych Nowej Zelandii przybliżono główne wiadomości na temat Nowej Zelandii, w tym o historii państwa i zagadnieniach systemu politycznego Nowej Zelandii, o sprawach ustrojowych, demograficznych, społecznych i gospodarczych. Jest to rozdział, po którego lekturze Czytelnik polski ma zdobyć poszerzoną wiedzę o Nowej Zelandii. W rozdziale tym korzystano przede wszystkim z literatury i danych źródłowych o charakterze statystycznym oraz korzystano z informacji uzyskanych dzięki prawu dostępu do informacji publicznej. Rozdział 3. pt. Historia i współczesność stosunków polsko-nowozelandzkich jest prezentacją szerokiej analizy materiałów źródłowych, zgromadzonych w archiwach polskich, nowozelandzkich, amerykańskich i zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii. W wyniku tej analizy wykonano rekonstrukcję relacji polsko-nowozelandzkich od ich początków, aż po współczesność z uwzględnieniem procesów globalizacji, które rzutowały na jakość i częstotliwość podejmowanych zbliżeń. Natomiast rozdział 4. pt. Polonia w Nowej Zelandii po II wojnie światowej jest próbą ukazania losów i położenia Polaków i Polonii w kraju kiwi na tle relacji polsko-nowozelandzkich. Książkę dopełnia Zakończenie, a prezentowany materiał uzupełniają: bibliografia, wykaz ważniejszych polsko-nowozelandzkich umów, wykaz rycin, tabel i wykresów; indeks skrótów. Monografię opatrzono również anglojęzycznym streszczeniem… 

(ze wstępu)