Eволюція ландшафтів України в голоцені у ландшафтно -екологічному вимірі
The Evolution of Landscapes of Ukraine in Holocene from Landscape ecological perspective

37.80zł

Михайло Гродзинський
Mykhailo Grodzynskyi
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-350-6
s. 204, oprawa miękka
książka w języku ukraińskim

do kupienia również w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Tradycyjnie badania ewolucji środowiska przyrodniczego w holocenie i czwartorzędzie są dokonane na założeniach merytorycznych i metodami paleogeografii. Podobnych prac paleogeograficznych dla holocenu Ukrainy dokonano kilku (O.Artjuszenko, N.Gerasymenko, M.Kunytsya, W.Melnyczuk, N.Syrenko, M.Weklycz i inni). Natomiast ważna cecha recenzowanej książki polega na tym, że analiza zmian środowiska przyrodniczego w holocenie została dokonana w oparciu o nowoczesne koncepcje ekologii krajobrazu. Dzięki takiemu podejściu omawiana tu książka różni się od tradycyjnych paleogeograficznych dzieł poświęconych ewolucji przyrody w holocenie. Trudno nie przyznać racji, sformułowanej we wprowadzeniu do recenzowanej książki przez Autora, iż zastosowanie koncepcji ekologiczno-krajobrazowych w interpretacji danych paleogeograficznych może pozwolić na skuteczne podejście do rekonstrukcji środowiska przyrodniczego i jego zmian czasowych. Recenzowana książka demonstruje zalety i efektywność tego podejścia… Chociaż książka jest poświęcona krajobrazom Ukrainy, jej zagadnienia mają znaczenie teoretyczne, a liczne wnioski dotyczą nie tyle Ukrainy jak Europy Centralnej i Wschodniej. Pod tym względem książka będą interesująca dla czytelników polskich. (Recenzent – Prof. dr. hab. Serhij Bortnyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Narodowy Tarasa Szewczenki w Kijowie)

Opis produktu

„Традиційно дослідження еволюції навколишнього природного середовища в голоцені та плейстоцені виконуються на методологічних засадах і методами палеогеографії. Для голоцену України відомо чимало праць, виконаних у подібному стилі (О. Артюшенко, Н. Герасименко, М. Куниця, І. Мельничук, Н. Сіренко, М. Веклич та ін.). Важлива риса рецензованої праці полягає в тому, що вивчення змін природного середовища в голоцені спирається на сучасні наукові концепції ландшафтної екології. Завдяки такому підходу дана книга відрізняється від традиційних палеогеографічних праць, присвячених еволюції природи в голоцені. Важко не погодитись з думкою Автора, висловленою у Вступі до книги, що використання ландшафтно-екологічних концепцій при інтерпретації палеогеографічних даних може бути ефективним підходом до реконструкції природного середовища та його часових змін. Праця, що рецензується, демонструє переваги цього підходу… Хоча книга присвячена ландшафтам України, питання, що у ній розглядаються, мають теоретичне значення й багато висновків стосуються не тільки України, а й Центральної та Східної Європи. У цьому відношенні книга буде цікавою для польських читачів.”

 

Рецензент – Проф., д.г.н., Сергій Бортник Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет Яна Кохановського в Кєльцах

 

Traditionally, studies of the evolution of the natural environment in the Holocene and Pleistocene are conducted on methodological principles and by the methods of Paleogeography. Several monographs of this type on the Holocene of Ukraine are available (O. Artyushenko, N. Gerasymenko, M. Kunytsya, I. Melnychuk, N. Sirenko, M. Veklych, and others). An important feature of the reviewed work is that the analysis of changes in the natural environment in the Holocene is based on modern concepts of Landscape Ecology. This approach makes the book different from traditional palaeogeographic works on the evolution of nature in the Holocene. It is hard to disagree with the Author’s opinion in the Introduction to the book that the use of landscape-ecological concepts in the interpretation of paleogeographic data can be an effective approach to the reconstruction of the natural environment and its temporal changes. The reviewed book demonstrates the advantages and effectiveness of this approach… Although the book is devoted to the landscapes of Ukraine, the issues addressed in it are of theoretical significance and many conclusions concern not only Ukraine but also Central and Eastern Europe. In this respect, the book will be of interest to Polish readers.”

 

Reviewer- Prof. Dr. of Science Serhij Bortnyk Jan Kochanowski Univeristy of Kielce, Taras Shevchenko University of Kyiv