Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r.
Studium totalitarnej elekcji parlamentarnej

52.50zł

Andrzej Zaćmiński
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-347-6
s. 560, oprawa twarda

do kupienia również w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

W historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) wybory do sejmu odbyły się 10 razy. Szczególne znaczenie miały pierwsze – z 1952 r. i ostatnie – z 1989 r. Były one swoistymi klamrami ustrojowymi, symbolizującymi politykę i doświadczenia rządów komunistycznych. Pierwsze były ukoronowaniem zmian ustrojowych na drodze do totalitaryzmu, drugie zaś do upadku autorytaryzmu. Istotna różnica między nimi polegała również na tym, że o ile te ostanie niosły nadzieję na demokratyzację życia, to pierwsze kompletnie ją pogrzebały. Monografia przedstawia organizację kampanii wyborczej, jej przebieg oraz opis głosowania w dniu 26 października 1952 r. Autor, jako że jest dzisiaj jednym z najlepiej zorientowanych w kraju badaczy tematu, opierając się na licznych źródłach historycznych, stworzył dzieło szczególnie wartościowe pod względem poznawczym i naukowym.

Opis produktu

Podjęcie przez Andrzeja Zaćmińskiego badań nad wyborami do Sejmu PRL w 1952 r. uważam za słuszne i ważne z naukowego i poznawczego punktu widzenia. Wybory te miały swoją specyfikę, typową – jak słusznie zauważa Autor – dla totalitarnego państwa, jakim w latach 1948–1956 była Polska […]. Monografia została opracowana w oparciu o wszechstronną bazę źródłową. Jej wykorzystanie jest pełne i reprezentatywne. Autor jest dzisiaj jednym z najlepiej zorientowanych w kraju badaczy, gdy chodzi o zawartość szeroko rozumianych źródeł dotyczących kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL w 1952 r. […]. Uważam, że praca Andrzeja Zaćmińskiego jest wartościowa pod względem poznawczym i naukowym, […]. Wzbogaca wiedzę o najnowszej historii  Polski, oceny i wnioski Autora są merytoryczne i poparte wszechstronnymi źródłami. Praca napisana jest zrozumiałym i przystępnym językiem.

Z recenzji prof. Czesława Osękowskiego

 

Wskazując na trafność oraz rangę podjętego przez Autora problemu badawczego należy podkreślić, iż jego rzetelna i wielostronna realizacja wymagała nie tylko szczegółowych i wnikliwych studiów historycznych, ale także politologicznych, ustrojowych oraz odnoszących się do sfery komunikacji społecznej i propagandy […]. Należy jednak zauważyć, iż mimo znaczącej skali trudności, wynikających z obszaru i złożoności badań, Andrzej Zaćmiński sprostał wynikającym z nich wyzwaniom. Potwierdzeniem tego jest znaczna rozpiętość i zróżnicowane podjętych w monografii zagadnień, które mimo swej specyfiki tworzą w istocie spójną i komplementarną całość […].

Rozprawa Andrzeja Zaćmińskiego jest niezwykle ważnym i liczącym się osiągnieciem naukowym. Podejmuje bowiem zagadnienie w polskiej historiografii szerzej nieeksplorowane, wnosząc tym samym oryginalny i niepodważalny wkład do współczesnych badan nad polskim stalinizmem, a szerzej nad dziejami PRL. Jest ona także wyrazem samodzielności i rzetelności badawczej Autora, jak również jego niekwestionowanych kompetencji w dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiazywaniu ważkich problemów naukowych.

Z recenzji prof. Michała Strzeleckiego