Przestępstwo szpiegostwa w Polsce w XX i XXI wieku. Polityka kryminalna zakres kryminalizacji uwarunkowania systemowe

44.10zł

Tomasz Kuczur
Bydgoszcz 2020
ISBN 978-83-8018-342-1
s. 704, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Przestępstwo szpiegostwa, kształt polityki kryminalnej względem tego czynu oraz czynów zabronionych towarzyszących mu, w Polsce na przestrzeni XX wieku oraz w wieku XXI, w zmieniających się uwarunkowaniach systemowych, stanowi, zarówno z punktu widzenia politologicznego, jak i prawnokarnego, niezwykle interesujące zagadnienie badawcze. Autor książki wyraża nadzieję, iż sprostał temu zadaniu naukowemu i zaspokoił, pod względem merytorycznym, oczekiwania Czytelnika, zarówno profesjonalnie zajmującego się naukami politycznymi i naukami prawnymi, jak i – po prostu – zainteresowanego zakreślonym w tytule rozprawy problemem badawczym.

Opis produktu

Monografię podzielono na sześć rozdziałów. Część pierwsza obejmuje kwestie ogólne, takie jak: istota przestępstwa szpiegostwa, przestępstwo szpiegostwa w ujęciu historycznym oraz przestępstwo szpiegostwo jako kategoria politologiczna i prawnokarna. Wyeksponowano w niej zagadnienia wprowadzające do omawianej problematyki. W następnym rozdziale rozprawy odniesiono się do zagadnienia przestępstwa szpiegostwa w związku ze zmianą ustroju państwa; tutaj zwrócono uwagę na rolę prawa karnego w okresie transformacji systemowej; analizie poddano przestępstwo szpiegostwa w okresie tej transformacji; zdefiniowano przestępstwo szpiegostwa w systemie demokratycznym i wreszcie (na tle innych czynów skierowanych przeciwko państwu) w systemie totalitarnym i autorytarnym. W rozdziale trzecim pt.: Przestępstwo szpiegostwa w okresie II Rzeczypospolitej, zwrócono uwagę na następujące kwestie badawcze: uwarunkowania prawno-polityczne wpływające na charakter przestępstwa szpiegostwa; przedstawiono kodeksową i pozakodeksową kryminalizację przestępstwa szpiegostwa oraz ukazano działania instytucjonalne w zakresie szpiegostwa w okresie II Rzeczypospolitej wraz z prezentacją wybranych czynów o charakterze szpiegowskim. W następnej części pracy (pt.: Przestępstwo szpiegostwo w Polsce Ludowej \ 1944-1969) odniesiono się do następujących kwestii badawczych: wpływu sytuacji politycznej na kryminalizację szpiegostwa w latach 1944-1956; kryminalizację i penalizację szpiegostwa w rozwiązaniach normatywnych w latach 1944-1956; wpływu sytuacji politycznej na kryminalizację szpiegostwa w latach 1956- 1969 oraz rozwoju instytucjonalnych form zwalczania szpiegostwa w latach 1944-1969, wraz z odpowiednim studium przypadków. W rozdziale piątym monografii analizie poddano przestępstwo szpiegostwa po wejściu w życie kodeksu karnego z 19 kwietnia z 1969 r., i w ramach tej części rozprawy podjęto następujące kwestie: wpływ sytuacji politycznej na kryminalizację szpiegostwa w latach 1969-1989, kryminalizacja i penalizacja szpiegostwa w kodeksie karnym z 19 kwietnia 1969 r. i wreszcie rozwój instytucjonalnych form zwalczania szpiegostwa w latach 1969-1989 oraz – podobnie jak w poprzednich rozdziałach książki – zarysowano przebieg procesów politycznych związanych ze szpiegostwem. Wreszcie w ostatniej części pracy pt: Przestępstwo szpiegostwa w III Rzeczypospolitej, zwrócono szczególną uwagę na proces „budowania demokracji” i charakterystykę systemu politycznego (ograniczono się tutaj do uwag wprowadzających ze względu na liczbę opracowań naukowych poruszających te zagadnienia); analizie poddano zakres kryminalizacji i penalizacji szpiegostwa w kodeksie karnym z 6 czerwca 1997 r. oraz przedstawiono rozwój instytucjonalnych form zwalczania szpiegostwa po 1989 r. i zwrócono uwagę na przykłady działań szpiegowskich w Polsce po 1989 r.

(ze wstępu)