Podatkowe bariery w swobodnym przepływie towarów. W związku z przekroczeniem przez produkt w świetle prawa Unii Europejskiej

25.20zł

Karol Smoter
Bydgoszcz 2021
ISBN 978-83-8018-440-4
ISBN 978-83-8018-441-1 (e-book)
s. 190, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Swoboda przepływu towarów stanowi niezaprzeczalnie jeden z fundamentów, na którym zbudowana jest Unia Europejska. Przepisy ją konstytuujące zaliczane są słusznie do najważniejszych postanowień w całym Traktacie. Prawdziwe jest więc stwierdzenie, iż zasada swobodnego przepływu towarów jest rdzeniem i nieodłącznym elementem Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej o charakterze przede wszystkim ekonomicznym; bez jej zagwarantowania Unia Europejska nie mogłaby istnieć, albowiem nie istniałby rynek wewnętrzny leżący u jej podstaw. Prawidłowy przebieg procesów integracji ekonomicznej państw członkowskich implikuje nieodzowną potrzebę efektywnej eliminacji przeszkód w nieskrępowanym przemieszczaniu się dóbr. Jednymi z najczęściej stosowanych i najpoważniejszych barier w swobodnym przepływie towarów są ograniczenia podatkowe. Dlatego celem przepisów prawa podatkowego Unii Europejskiej jest limitacja kompetencji państw członkowskich w zakresie wykonywania przez nie władztwa podatkowego ze względu na konieczność zapewnienia właściwego poziomu ochrony zasady swobodnego przepływu towarów. W opracowaniu przeprowadzono kompleksową analizę dogmatycznoprawną postanowień traktatowych służących eliminacji podatkowych barier w swobodnym przepływie towarów stosowanych przez państwa w związku z przekroczeniem granicy przez produkty obcego pochodzenia.

Stan prawny na dzień 30.10.2021 r.

Opis produktu

Wybór tematyki monografii jest trafny, a zagadnienia poruszone w tym opracowaniu są niezwykle istotne. Swobody gwarantowane w pierwotnym prawie Unii Europejskiej są fundamentem i sensem istnienia tej organizacji. Z tego względu oczywiste jest, że prawo podatkowe poszczególnych państw członkowskich nie powinno być wykorzystywane do kształtowania barier w swobodnym przepływie towarów – dyskryminacji wyrobów pochodzących z innych państw unijnych albo uprzywilejowania produktów wytworzonych na terenie danego państwa – członka Unii Europejskiej. Jednocześnie przepisy prawa pierwotnego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) są na tyle ogólne, że zasadnicze znaczenie w ustalaniu zachowań (regulacji prawnych) skutkujących ograniczeniem swobodnego przepływu towarów ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Odwołując się do niego, Autor artykułuje ograniczenia suwerenności poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie modelowania ich systemów podatkowych, uzasadnione względami ochrony swobodnego przepływu towarów.
[…]
Dokonując merytorycznej oceny monografii, warto zwrócić uwagę na szereg trafnych wniosków, jakie zostały w niej sformułowane. […] Na uznanie zasługuje też krytyczny stosunek Autora do tezy, iż zakaz stosowania ceł oraz opłat o skutkach z nimi równoważnych jest nieograniczony, połączonej jednak z przekonaniem, że mogą występować wyjątki od tej zasady. Nie sposób ponadto nie zgodzić się z twierdzeniem podniesionym w pracy, że zakaz stosowania danin
o skutku równoważnym jest regulacją znacznie szerszą niż zakaz dyskryminacji, protekcjonizmu czy naruszania konkurencji na rynku wewnętrznym.
[…]
Niewątpliwą zaletą monografii jest umiejętność prezentowania przez jej Autora własnego stanowiska w często bardzo trudnych kwestiach. Należy docenić to, że Autor nie przyjmuje bezkrytycznie różnorodnych rozstrzygnięć TSUE. […] Zdolność do prezentacji własnego stanowiska daje się ponadto zauważyć podczas rozważań dotyczących opłat za inspekcje przeprowadzone
w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami prawa unijnego.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Adama Nity