Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty

37.80zł

Anna Jakubowicz-Bryx
Maria Sobieszczyk
Katarzyna Wojciechowska
Bydgoszcz 2022
ISBN 978-83-8018-551-7
ISBN 978-83-8018 -552-4 (e-book)
s. 252, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

Mistrzostwo w zawodzie nauczyciela stanowi osnowę podjętych w niniejszym opracowaniu zaciekawień i dociekań. Zaprezentowane rozważania dostarczają wiedzy o procesie edukacji oraz o podmiotach edukacji – dziecku, rodzicach i nauczycielu, którzy podejmują konfrontację wobec dylematów wynikających z dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości społecznej i bezwzględnie ją rewidują. Zmieniające się wymogi, kierowane wobec współczesnej edukacji, pozwalają snuć w przedkładanej Czytelnikowi monografii refleksje na temat powinności, jakie wymagane są od pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w teraźniejszości obywatelskiej.

Opis produktu

Tematyka podjęta przez Annę Jakubowicz-Bryx, Marię Sobieszczyk i Katarzynę Wojciechowską należy do istotnych zagadnień o dużym znaczeniu pedagogicznym i zarazem praktycznym. Znaczenie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, szczególnie w zakresie kreowania warunków wszechstronnego rozwoju dziecka, coraz częściej dostrzegane jest w debatach społecznych oraz w badaniach naukowych. Dbanie o rozwój wszystkich rodzajów aktywności dziecka, tworzenie warunków sprzyjających akceptacji, przeżywaniu tego, co robi, dbaniu o prawidłowy przebieg nauki, wsparcie w pokonywaniu trudności i poznawaniu swoich możliwości jest ważnym zadaniem etapów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mocno powiązanym z jakością przygotowania zawodowego nauczycieli i ich profesjonalizmem.

Całość przedstawionej do recenzji pracy pt. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty dotyczy ważnej problematyki. Jest dobrze osadzona w przyjętych przez Autorki perspektywach teoretycznych i prezentuje wyniki rzetelnie przeprowadzonych studiów. Mimo że praca ma w dużej mierze charakter dydaktyczny i może stanowić źródło do nauczania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, to także jej istotnym przesłaniem jest, według mnie, zachęcenie do refleksji nad podjętymi problemami nie tylko studentów, ale także nauczycieli i wszystkich, którym zależy na dobrej i efektywnej edukacji dzieci przedszkolnych i uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. Dobrze stało się, iż autorki opracowania sygnalizują potrzebę prowadzenia dalszych, samodzielnych rozważań na podejmowane tematy.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Szempruch

 

dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kieruje Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z elementarną edukacją polonistyczną, ewaluacją kompetencji dydaktycznych uczniów i nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz aktywizacją postawy twórczej studentów pedagogiki w celu wyposażenia przyszłych nauczycieli w szeroki wachlarz kompetencji do pełnienia kreatywnej roli pedagoga edukacji elementarnej. Uczestniczy w pracach Zespołu Edukacji Elementarnej wspierającego działania Sekcji Edukacji Elementarnej KNP Polskiej Akademii Nauk. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie Pedagogika.

dr Maria Sobieszczyk jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od 12 lat kieruje Studium Praktyk i od lat nierozerwalnie związana jest z Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. W ramach zajęć dydaktycznych przygotowuje do zawodu nauczyciela studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studentów historii i matematyki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z elementarną edukacją przyrodniczą, historyczną i regionalną. Pola badawcze skupiają się także wokół zagadnień związanych z inicjacją czytelniczą, literaturą dla dzieci, a także z problematyką kompetencji nauczyciela wczesnej edukacji. Prywatnie ceni sobie kontakt z ludźmi i przyrodą. Najlepiej czuje się w Borach Tucholskich i w polskich górach.

dr Katarzyna Wojciechowska jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie w Zakładzie Dydaktyki, przez wiele lat w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jest autorką wielu publikacji z zakresu między innymi krytycznej analizy pracy pedagogicznej nauczyciela, kontekstów rozwojowych małego dziecka i jego zdolności przystosowawczych oraz praktycznego wymiaru edukacji społeczno-przyrodniczej. Szczególne miejsce w kręgu jej zainteresowań zajmuje problematyka edukacji zdrowotnej w ramach promocji zdrowia. Kształci kandydatów na nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej przygotowując ich do twórczego rozwiązywania problemów edukacyjnych i innowacyjnej pracy pedagogicznej