okładka książki Cele wychowania harcerskiego Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Cele wychowania harcerskiego Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Analiza porównawcza w latach 1989-2019, w świetle wybranych dokumentów

31.50zł

Katarzyna Marszałek
Bydgoszcz 2023
ISBN 978-83-8018-587-6
ISBN 978-83-8018-588-3 (e-book)
s. 110, oprawa miękka

do kupienia też w formie elektronicznej: E-BOOK ibuk.plSpis treści

W niniejszej pracy opisuję i porównuję wewnętrzne, instytucjonalne (…) uporządkowanie celów wychowania harcerskiego ZHP i ZHR w latach 1989-2019, z racji tego, że obie organizacje podejmują działalność wychowawczą, rozumianą jako rodzaj działań społecznych charakteryzujących się następującymi właściwościami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją (…). Stowarzyszenia te poprzez aktywności indywidualne i wspólnotowe stwarzają możliwości rozwoju i samorozwoju zmierzającego w określonym kierunku/kierunkach, w oparciu o przyjęty kanon wartości.

Na przestrzeni analizowanych lat stowarzyszenia formułowały w swych dokumentach zestawy celów wychowania. Przyjmuję za Kazimierzem Denkiem, następujące rozróżnienie celów wychowania: naczelne, ogólne, pośrednie, szczegółowe i operacyjne (…). Przedmiotem mojej refleksji jest założona funkcja społeczna ZHP i ZHR (…) wyrażana w naczelnych i ogólnych celach wychowania harcerskiego, określona w statutach i innych aktach tych stowarzyszeń, to jest w źródłach wtórnych (…)opracowanych przy wykorzystaniu schematu badań historycznych. (z Przedmowy)

Opis produktu

Zwracam uwagę na wielkie bogactwo tematyki podejmowanej przez Autorkę, na starania o to, aby jak najwięcej z Podsumowania (w tym akcentowanych, ukierunkowanych spostrzeżeń i wniosków końcowych) było podłożem dalszych analiz, a także na wskazaną troskę o stan dzisiejszy i jutro kształtowania się tożsamości dzieci i młodzieży. Jednocześnie pragnę zauważyć, że analizowana publikacja książkowa jest pozycją nader aktualną i cenną, rozpatrującą szeroko zagadnienia podstawowe, jak i aspekty poboczne, uzupełniające a dotyczące każdego z nas. Publikacja może stanowić nie tylko źródło wiedzy, ale i inspiracji do refleksji nad postulatami stawianymi instytucjom edukacyjnym, stowarzyszeniom społeczno-kulturowym oraz stać się przedmiotem ważkich dyskusji w gronie osób profesjonalnie lub nieprofesjonalnie zainteresowanych analizowaną problematyką.

Z recenzji dra hab. Mirosława Kowalskiego, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

[…] pani dr Katarzyna Marszałek jest znawczynią wychowania harcerskiego, […] mam nadzieję, że ta publikacja zintensyfikuje jeszcze pedagogiczne badania i debaty dotyczące wychowania harcerskiego

Z recenzji dra hab. Marka Rembierza, profesora Uniwersytetu Śląskiego

 

 

Katarzyna Marszałek (ur. 1980 we Włocławku) – polska pedagożka, nauczycielka akademicka, doktorka nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunktka w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pracowniczka socjalna, mediatorka, trenerka, tutorka. Od 1988 roku związana z harcerstwem, od grudnia 2007 roku w stopniu harcmistrza, pełniąc liczne funkcje od drużynowej po dotyczące m.in.: funkcjonowania pionów metodycznych, zespołu programowego, komisji stopni instruktorskich, zespołu kadry kształcącej i inne na szczeblu hufca, chorągwi i głównej kwatery. Autorka wielu publikacji z obszaru badań organizacji harcerskich m.in.: „Harcerska lista (nie)obecności. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989-2017”; „Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017-2018”; „Wybór źródeł do dziejów ZHR, Tom I – Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999)”; „Wybór źródeł do dziejów ZHR, Tom II – Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej” „Wybór źródeł do dziejów ZHR, Tom III – Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989-2016)”; „Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego. Ruch harcerski w latach 1980-1989”; „Wybór źródeł do dziejów ZHP, Tom I – Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918-1944)”; „Wybór źródeł do dziejów ZHP, Tom II – Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988)”; „Wybór źródeł do dziejów ZHP, Tom III – Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989-2014)”; „Dziedzictwo którego nie można odrzucić”, „Studia i materiały z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1939”.