Szkoła – Zawód – Praca,
nr 10/2015

21.00zł

Ryszard Gerlach (red.)
ISSN 2082-6087
Bydgoszcz 2015
s. 134, oprawa miękka

inne numery pisma TUTAJ

Spis treści – plik PDF

Oddajemy do rąk Czytelnika jubileuszowy, gdyż dziesiąty numer naszego półrocznika Szkoła – Zawód – Praca. Kolejny już raz zgromadziliśmy interesujące teksty z zakresu wszystkich trzech kategorii pojęciowych, wokół których koncentruje się tematyka czasopisma. W przypadku prezentowanego numeru do współpracy zaprosiliśmy nie tylko polskich, ale i ukraińskich badaczy.

Brak w magazynie

Opis produktu

Na pierwszą część, zawierającą „Artykuły i rozprawy”, składają się głównie artykuły anglojęzyczne. Otwiera ją tekst Liudmyly Аleksieienko-Lemovskiej poświęcony problemom kształtowania kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W dalszej części zawarto: rozważania Lesi Makarenko i Władimieża Słabko na temat informatyzacji edukacji w erze globalizacji przestrzeni edukacyjnej; Volodymyra Yurzhenko, który podjął problemy realizacji programów nauczania z zastosowaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych (na odległość) w kształceniu zawodowym oraz sposobów ich rozwiązywania; a także Svitlany Salohub, która zaprezentowała zagadnienie kompetencji informacyjnych studentów jako najważniejszego czynnika kształtowania ich światopoglądu. W „Artykułach i rozprawach” zawarto ponadto dwa interesujące teksty oscylujące wokół problematyki etyki zawodowej. W pierwszym z nich, przygotowanym przez Allę Moskalenko, analizie poddano koncepcję rozwoju etyki zawodowej jako warunku rozwoju osobowościowych wartości kultury etycznej. Zdaniem wspomnianej autorki kształtowanie etyki zawodowej specjalistów jest jednocześnie procesem stopniowej formacji ich osobowości. Proces ten nie jest związany tylko z działalnością zawodową, przewiduje on również odkrycie i wzbogacanie osobowości przez etyczną refleksję nad tożsamością zawodową oraz indywidualny rozwój zawodowy, rozwój ich zawodowego „Ja”. Rozważania te dopełnia publikacja Beaty Jakimiuk poświęcona etycznym aspektom realizacji kariery zawodowej. Jak podkreśla Autorka, sytuacja na rynku pracy związana z wysokim poziomem bezrobocia, niepewną przyszłością i niestabilnością zatrudnienia sprawia, że realizacja kariery staje się coraz trudniejsza. W związku z tym mogą pojawić się zachowania nieetyczne, które w konsekwencji prowadzą do problemów psychospołecznych i demoralizacji człowieka.

W drugiej części czasopisma zaprezentowano „Raporty z badań”. Wybrane wnioski wyprowadzone z autorskich analiz badawczych zawarto w tekstach: Marty Dobrzyniak Kultura organizacyjna placówki edukacyjnej – perspektywa ucznia i nauczyciela w świetle badań własnych; Anny Suchorab Plany edukacyjno-zawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych oraz Adama Gawrońskiego Rozwój kariery zawodowej w relacji „pracownik – zakład pracy”. W dalszej części czasopisma zamieszczono recenzję książki Franciszka Szloska „Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych”.

Całość prezentowanych treści dopełniają „Sprawozdania i informacje”

Od Redakcji

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “Szkoła – Zawód – Praca,
nr 10/2015”