Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich

Iwona Benenowska, Beata Morzyńska – Wrzosek Dialog z tekstem jest propozycją interdyscyplinarnego odczytania kilku wybranych utworów lirycznych. Autorki skupiły się przede wszystkim na walorach poetyckich tekstu, sposobach ich funkcjonowania i możliwościach odczytania. Do obszaru badawczego włączyły też informacje językowe i konteksty pozajęzykowe – kulturowe, literackie, biograficzne, estetyczne… Dostrzegając różnice miedzy językiem poetyckim a niepoetyckim, funkcją poetycką a informacyjno-opisową, starały się pokazać charakterystyczną dwupłaszczyznowość tekstów, która daje podstawę do sfunkcjonalizowania wiedzy o języku i kulturze. Wybrane przez autorki krótkie formy poetyckie […] posłużyły do zaprezentowania dojrzałego i sprawdzonego warsztatu badawczego, integrującego wysiłek językoznawczy i literaturoznawczy w próbach dotarcia do ukrytych znaczeń tekstu literackiego. Dialog z tekstem to własna wykładnia zawartego w utworze literackim przesłania. Prowadzonemu tu dialogowi towarzyszy postawa otwartości, sprzyjająca z jednej strony wysiłkowi wydobywania zawartego w czytanym tekście sensu, z drugiej zaś potrzebie pogłębionego zrozumienia owego sensu. […] Czytanie poezji w tym wykonaniu staje się zatem swoistym procesem i stopniowym odszyfrowywaniem znaczeń, docieraniem do ukrytych struktur, badaniem warstwy językowej […]. Kategoria kontekstu wyjaśniającego odgrywa w pracy Iwony Benenowskiej i Beaty Morzyńskiej-Wrzosek rolę wręcz zasadniczą, wskazuje bowiem sposoby stopniowego docierania do możliwie całościowe go oglądu konkretnego utworu literackiego. […] Wnikliwa lektura szkiców analityczno-interpretacyjnych Iwony Benenowskiej i Beaty Morzyńskiej-Wrzosek pozwala stwierdzić, iż uczą one mądrego, wieloaspektowego obcowania z tekstem poetyckim. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza...