Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”

Krystyna Marzec-Holka

kapital_spoleczny_250Książka poświęcona jest trudnym problemom likwidacji szkół z niewielką liczbą uczniów, a więc szkół publicznych wiejskich, prowadzonych przez samorządy gminne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przyczyną likwidacji tych szkół jest systematyczne zmniejszanie się liczby uczniów oraz względy ekonomiczne. Praca zawiera także analizę problemów i czynników związanych z kapitałem społecznym, determinującym wyzwolenie aktywności społecznej rodziców i mieszkańców wsi, niezbędnych do tworzenia szkół niepublicznych przez stowarzyszenia.

Teoretyczna część pracy opiera się na teoriach naukowych, badaniach empirycznych dotyczących nierówności społecznych i edukacyjnych oraz teoriach kapitału społecznego.

Pierwszy rozdział odnosi się do kwestii utrwalania nierówności społeczno-edukacyjnych, ekonomicznych i kulturowo-cywilizacyjnych polskiej wsi. Ukazany został dysonans między miastem a środowiskiem wiejskim w opracowaniach socjologów, pedagogów, polityków społecznych oraz politologów. Omówiono także problemy społeczne i polityczne w aspekcie podległości peryferyjnych obszarów wiejskich centrom.

Drugi rozdział  dotyczy refleksji teoretycznej nad procesem rozwoju i aktywizacji społeczeństwa oraz znaczenia kapitału społecznego w rozwoju.

W kolejnym rozdziale (III) zaprezentowano analizę i ocenę sieci szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego ostatnich lat oraz proces likwidacji tych placówek.

Rozdział IV zawiera pogłębioną analizę procesu likwidacji szkół wiejskich. Dyskurs zainicjowany przez rodziców w obronie likwidowanych szkół zaktywizował także mieszkańców lokalnych środowisk wiejskich, przedstawicieli elit lokalnych, administracji rządowej oraz polityków i działaczy samorządowych.

W rozdziale V zostały omówione i zinterpretowane procedury prawne likwidacji szkół oraz główne determinanty likwidacji. Przedstawiono także dane statystyczne dotyczące likwidacji szkół w Polsce oraz dane o planowanych likwidacjach i wygaszaniu placówek w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2012.

W monografii wykorzystano zdjęcia dokumentujące różnorodne formy pracy edukacyjno-wychowawczej z uczniami w szkołach niepublicznych, stowarzyszeniowych wiejskich oraz formy współpracy szkoły z rodzicami w województwie kujawsko-pomorskim. Materiał fotograficzny za zgodą szkół zgromadzono w ramach wspomnianego projektu badawczego.