Zachowania ryzykowne seniorów uwarunkowania, profilaktyka

Zachowania ryzykowne seniorów uwarunkowania, profilaktyka

Elżbieta Kościńska

zachowania_ryzykowne250Praca dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia. Wchodzi ono w zakres pedagogiki społecznej i w związku ze stałym zwiększaniem się liczby seniorów udzielanie wsparcia tej grupie populacji jest dla pedagogiki nowym wyzwaniem. Autorka zaprezentowała w pracy wieloaspektową wiedzę na temat zachowań seniorów. Badania własne dotyczą licznej grupy seniorów oraz pracowników medycznych i socjalnych.

Z recenzji prof. dr hab. med. Barbary Woynarowskiej

Starzenie się populacji stwarza nowe wyzwania dla wielu służb, w tym głównie tych, które zajmują się zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych […] i bytowych […]. Akcentowanie tej problematyki a jednocześnie znaczenie tych potrzeb w wymiarze społecznym jest wynikiem postępujących wraz z wiekiem niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, co łączy się z utratą sprawności starszego pokolenia i uzależnienia od pomocy z zewnątrz […]. Ma to łącznie niekorzystne przełożenie na podejmowanie przez seniorów różnego rodzaju strategii radzenia sobie z tą złożoną i trudną, także emocjonalnie i społecznie sytuacją. W skład tych strategii wchodzą zachowania, które dodatkowo mają niekorzystny wpływ na stan zdrowia i społeczne funkcjonowanie seniorów, dlatego określone są jako antyzdrowotne lub ryzykowne […]. Dotychczas brak jest całościowego spojrzenia na te zachowania. Zadanie to podjęła […]

dr Elżbieta Kościńska. Nowym, oryginalnym i niezwykle ważnym aspektem problemu podjętego przez Autorkę jest włączenie do zagadnienia ryzykownych zachowań potrzeby stosowania profilaktyki, jako działania skierowanego do seniorów […]. Koncepcja opracowania zaproponowanego przez dr Elżbietę Kościńską jest więc oryginalna i znacząca dla praktyki społecznej i ogólnych zaleceń dla politykispołecznej wobec seniorów.

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Kawczyńskiej-Butrym